VAT i CIT 2021/2022 dla branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę wodociągowo-kanalizacyjną i usług komunalnych.

Program*

DZIEŃ I

Nowelizacja VAT w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej – aktualne problemy

I. Pakiet Slim VAT 1 od 1.01.2021 r. w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty w branży WOD KAN a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,
b) korekta podatku VAT in plus oraz in minus w 2021 r.:
• nowe regulacje w zakresie korekty in plus,
• nowe przesłanki dla korekty in minus – czy nadal będą uproszczenia?

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwości opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej (projekt nowelizacji)

1. Oświadczenia przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.

2. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017 r.

3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy – korzyści dla branży WOD KAN.

4. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).

5. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).

6. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej od 1.10.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

10. Faktury korygujące w KSeF.

11. Nota korygująca a KSeF.

12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści.

13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści.

14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT

1. Dostawa wody oraz wywóz nieczystości (usługi ciągłe) a szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

2. Najem, dzierżawa a obowiązek podatkowy w VAT.
3. Dokumentowanie transakcji:
a) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
b) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
d) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
e) dokument pro forma,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie), faktury zdigitalizowane (np. skan),
h) refakturowanie (refaktura),
i) elementy konieczne faktury,
j) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
k) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
l) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
m) wystawienie faktury po terminie,
n) refakturowanie usług,
o) data sprzedaży na fakturze,
p) czynności złożone, czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,
q) w jakich przypadkach można anulować fakturę?

V. Transakcje w JPK_VAT w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

1. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

2. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

3. Zmiana sposobu oznaczeń kodów „GTU_01” do „GTU_13”.

4. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie obowiązku kodowania dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

DZIEŃ II

CIT w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

I. Projekt nowelizacji CIT w ramach „Nowego Ładu” – omówienie planowanych zmian

1. Zmiany w zakresie cen transferowych.

2. Koszty finansowania dłużnego – nowa reguła obliczania limitu kosztów.

3. Ukryta dywidenda.

4. Nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w zakresie stosowania ulg dotychczasowych.

II. Zmiany w CIT 2021 r. istotne w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

1. Zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce).

2. Zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy.

3. Zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach.

4. Zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu).

5. Spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku.

6. Konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

III. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT

1. Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji z PFR.

2. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.

3. Nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe.

4. Nowe możliwości odliczenia darowizn.

5. Jednorazowa amortyzacja.

6. Zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

7. Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

IV. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020 r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

V. Pozostałe zagadnienia: praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w latach wcześniejszych – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
a) moment rozpoznania przychodu – świadczenie usług dostarczania i uzdatniania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, nielegalny pobór mediów a przychody,
b) przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
c) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne – problematyka bezumownego korzystania z gruntów, nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (sieci, przyłącza wod – kan), rozbudowa sieci ze strony dewelopera, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
d) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
e) moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,
f) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki wod-kan i usług komunalnych:
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
b) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
c) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
d) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
e) szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna, opłata za służebność przesyłu, zużycie wody i energii na własne potrzeby prowadzonej działalności, użyczenie przyłączy, utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, budowa i remont infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej i komunalnej,
f) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,
g) ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
h) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

3. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

4. Akcje marketingowe w branży – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.

5. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży wod-kan i usług komunalnych – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

* kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Koszt uczestnictwa  w wybranym dniu szkolenia: 640 zł + 23% VAT

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-202124-11-2021Wrocław
29-11-202130-11-2021Gdańsk
16-12-202117-12-2021Warszawa

Zaufali nam: