VAT i CIT 2021/2022 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych oraz komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych.

Program

Program zostanie wkrótce zaktualizowany w związku z planowaną nowelizacją przepisów podatkowych.

DZIEŃ I

VAT dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

1. Podstawowe pojęcia: towar, budynek (część), grunt, nieruchomość, użytkowanie wieczyste.

2. Pojęcie działalności w obrocie nieruchomościami, definicja przedsiębiorcy.

3. Przedmiot opodatkowania VAT: dostawa towaru, odpłatne świadczenie usług.

4. sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów na gruncie VAT:
a) nieruchomości i ich części jako towary,
b) rola podziałów geodezyjnych i ksiąg wieczystych przy wyodrębnianiu poszczególnych przedmiotów dostawy,
c) prawo własności a użytkowanie wieczyste na gruncie VAT,
d) dostawa towarów, czy świadczenie usług,
e) świadczenia złożone, kompleksowe.

5. Kary umowne, odszkodowania.

6. Stawki podatkowe w obrocie nieruchomościami:
a) zakres zastosowania stawki podstawowej,
b) szczegółowe warunki stosowania stawki obniżonej (8%),
c) zasady stosowania zwolnienia z podatku dla transakcji związanych z obrotem nieruchomościami,
d) budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym,
e) grunty budowlane i przeznaczone pod zabudowę,
f) grunty rolne.

7. Dostawy nieruchomości zwolnione od VAT:
a) pierwsze zasiedlenie,
b) brak prawa do odliczenia VAT,
c) tereny budowlane.

8. Czynności zwolnione a korekta podatku odliczonego:
a) zmiana przeznaczenia środka trwałego,
b) zmiana przeznaczenia towaru handlowego,
c) obowiązek podatkowy w obrocie nieruchomościami.

9. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT od 1 października 2020 r.:
a) zmiana struktury JPK_VAT,
b) nowe dane w JPK
c) kod GTU 10 przy obrocie nieruchomościami
d) kody w przypadku faktur korygujących,
e) zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
f) kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
g) czynności zwolnione z JPK_VAT,
h) mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
i) refaktury a JPK_VAT,
j) faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
k) świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
l) odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
m) transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
n) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
o) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

10. Pozostałe zagadnienia związane z rozliczaniem VAT:
a) możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego z VAT przez wspólnoty mieszkaniowe,
b) zasady rozliczania VAT przez wspólnoty mieszkaniowe będące podatnikami VAT czynnymi,
c) służebności o VAT,
d) odliczanie częściowe podatku,
e) zasady ustalania proporcji,
f) korekty podatku naliczonego po zakończeniu roku (koreka 10-letnia, 5-letnia i jednorazowa).

11. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie VAT dot. branży nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

12. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

I. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Należyta staranność w podatku dochodowym – problemy praktyczne i zmiany na rok 2021.

2. Spółki nieruchomościowe jako płatnik – nowe zasady rozliczania obowiązujące od 2021r.

3. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy,
b) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
c) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
d) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa,
e) nowa definicja małego podatnika.

II. Wspólnota mieszkaniowa – najnowsze orzecznictwo i interpretacje.

1. Wspólnota mieszkaniowe jako podatnik CIT.

2. Czy wspólnota mieszkaniowa musi wyznaczać różne źródła przychodów w CIT.

3. Mały podatnik wg aktualnych regulacji.

4. Straty z lat ubiegłych – zasady rozliczania.

5. Przychód wspólnoty mieszkaniowej.

6. Zwolnienie od CIT we wspólnocie mieszkaniowej:
a) charakter i zakres zwolnienia,
b) warunki niezbędne zastosowania zwolnienia,
c) działania konieczne dla zastosowania zwolnienia,
d) wyłączenia kosztowe a zwolnienie,
e) środki trwałe wspólnoty a zwolnienie.

7. Koszty uzyskania wspólnoty:
a) celowość kosztu,
b) wyłączenia z kosztów,
c) rozliczanie kosztów w czasie.

III. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT

1. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.

2. Nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe.

3. Nowe możliwości odliczenia darowizn.

4. Przesunięcie terminu zapłaty PIT-4.

5. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników.

6. Jednorazowa amortyzacja.

7. Koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – uproszczenia w trakcie roku.

8. Możliwość stosowania ulgi IP-BOX (podatek 5% od kwalifikowanych praw własności intelektualnej) w trakcie roku podatkowego.

9. Składanie zeznań podatkowych po terminie i przedłużenia różnych terminów.

10. Zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

11. Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

12. Zmiany wynikające z tzw. Tarczy 6.0.

13. Zmiany w umowach leasingu a COVID.

IV. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

V. Projekt nowelizacji CIT w ramach „Nowego Ładu” – omówienie planowanych zmian na 2022 rok

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

23-11-202124-11-2021Warszawa

Zaufali nam: