CIT i VAT 2020 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT i VAT 2020 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

25 03 2020 - 26 03 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Rok 2019 oraz nadchodzący 2020 r. to okres przełomowych zmian w przepisach podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność, „biała lista” podatników VAT, zmiany w JPK VAT, nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Podatkowa, zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to przykładowe zagadnienia, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Oprócz przekazania informacji na temat znowelizowanych przepisów, celem szkolenia jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku VAT i CIT. Dokonany zostanie również przegląd najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych oraz komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych.

Program

DZIEŃ I

CIT 2020 r. w branży zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1.01.20 – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy fiskus wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
• zawiadomienie ZAW-NR – praktyczna analiza mechanizmu zgłaszania,
• wyjaśnienia MF w zakresie płatności na rachunek niezgłoszony – praktyczne wątpliwości.
b) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
c) Mikrorachunek w płatnościach podatkowych.
d) Ulga na złe długi w podatku CIT:
• Konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,
• zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,
• ograniczenia w transakcjach,
• przepisy przejściowe.

2. Zmiana systemu poboru WHT od 1.07.20 – rewolucyjne zasady w podatku u źródła, kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania.

3. Plany i pomysły MF związane z przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji w CIT: Centralny Rejestr Podatników, Uproszczone Porozumienie Cenowe, Dyrektywa CIT.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych sporach z MF:
a) Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym – kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?
d) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
e) Obniżka stawki CIT do 9 % – a co z podwyżką CIT w zakresie zysków kapitałowych?
f) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
g) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
• przepisy przejściowe – jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?
h) Pozostałe zmiany.

5. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branżowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu,
• sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
• przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• wpływy z pożytków z nieruchomości wspólnej, związane z prowadzoną przez wspólnotę mieszkaniową działalnością gospodarczą – kwoty należne z tytułu wynajmu pomieszczeń, elewacji, dachu, będących częścią nieruchomości wspólnej,
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej,
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności wspólnoty mieszkaniowej przez jej członków,
• koszty organizacji przetargów na lokale mieszkalne i użytkowe,
• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,
• szczególne rodzaje kosztów –m.in. infrastruktura wod – kan i energetyczna,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle problematyki zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT 2020 r. istotne dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

1. Biała lista podatników VAT:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT,
c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
k) zasady uwalniania środków z konta VAT,
l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) nowe ewidencje VAT.

4. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) WIS – nowy instrument ochrony prawnej,
d) zasady występowania po WIS,
e) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

5. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 r.:
a) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,

6. Stawki i zwolnienia podatkowe dla usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

7. Stawki i zwolnienia z VAT w przypadku usług najmu nieruchomości:
a) najem nieruchomości do celów mieszkaniowych – przesłanki stosowania zwolnienia z VAT,
b) najem nieruchomości do celów komercyjnych.

8. Zasady przerzucania kosztów (refakturowania) na gruncie VAT:
a) koszty poniesione we własnym imieniu na cudzą rzecz,
b) koszty poniesione we własnym imieniu i na własną rzecz,
c) koszty poniesione w cudzym imieniu i na własną rzecz,
d) skutki w zakresie VAT poszczególnych przypadków przenoszenia kosztów,
e) refakturowanie a świadczenia kompleksowe,
f) refakturowanie a modyfikacja ceny (marża),
g) refakturowanie a stawka podatkowa,
h) aktualne orzecznictwo TSUE, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w zakresie refakturowania (m.in. mediów przy najmie).

9. Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów na gruncie VAT:
a) nieruchomości i ich części jako towary,
b) rola podziałów geodezyjnych i ksiąg wieczystych przy wyodrębnianiu poszczególnych przedmiotów dostawy,
c) prawo własności a użytkowanie wieczyste na gruncie VAT,
d) kiedy mamy do czynienia z jedną dostawą, a kiedy z kilkoma odrębnymi dostawami towaru:
• dostawa nieruchomości z elementami wyposażenia (urządzenia sanitarne, szafy wnękowe, meble na wymiar, sprzęt AGD, nieruchomości „pod klucz”) – właściwe stawki podatkowe i zasady opodatkowania,
• dostawa nieruchomości wraz z garażem – analiza różnych przypadków i rozwiązań prawnych.
e) czy sprzedaż udziału we własności / w użytkowaniu wieczystym jest dostawą towarów, czy świadczeniem usług?

10. Kiedy podmiot dokonujący dostawy nieruchomości nie działa jako podatnik VAT? Analiza orzecznictwa TSUE i krajowych sądów administracyjnych:
a) analiza różnic pomiędzy transakcjami niepodlegającymi opodatkowaniu a zwolnionymi z opodatkowania,
b) analiza różnic między transakcjami podlegającymi opodatkowaniu a transakcjami opodatkowanymi.

11. Stawki podatkowe właściwe w branży związanej z obrotem nieruchomościami:
a) zakres zastosowania stawki podstawowej,
b) szczegółowe warunki stosowania stawki obniżonej (8%),
c) zasady stosowania zwolnienia z podatku dla transakcji związanych z obrotem nieruchomościami,
d) budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym,
e) grunty budowlane i przeznaczone pod zabudowę,
f) grunty rolne.

12. Podstawa opodatkowania w przypadku obrotu nieruchomościami:
a) podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości wraz z położonymi na niej budynkami / budowlami,
b) zbycie a ustanowienie użytkowania wieczystego – różnice w zasadach ustalania podstawy opodatkowania.

13. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy budynków i lokali:
a) usługi związane z nieruchomościami w obrocie międzynarodowym (eksport i import usług),
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) kursy walut obcych na potrzeby VAT,
d) zasady wykazywania importu i eksportu usług w deklaracji VAT i VAT-UE.

14. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami:
a) problemy związane z prawidłowym określaniem momentu powstania obowiązku podatkowego i daty sprzedaży:
• prawidłowe określanie momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usług,
• szczególne problemy z rozpoznawaniem obowiązku podatkowego w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz raportami,
• obowiązek podatkowy w przypadku usług okresowych,
• obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji,
• obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
b) korygowanie podatku należnego:
• korekty in plus i in minus,
• korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco i wstecznie,
• warunki i zasady dokonywania korekt.
c) zasady odliczania VAT:
• moment powstania prawa do odliczenia na gruncie VAT – aktualne interpretacje organów podatkowych,
• problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
• zasady odliczania VAT w odniesieniu do samochodów firmowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją – aktualne interpretacje,
• ograniczenia w prawie do odliczenia przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych,
• ograniczenia w prawie do odliczenia wynikające z nieprawidłowo wystawionej faktury,
• zasady odliczania VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony),
• korekty podatku naliczonego – zasady ujmowania w deklaracji VAT-7.
d) świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT w sektorze nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
• nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich,
• zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
• prezenty o małej wartości, próbki,
• drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
• sponsoring.
e) problematyka fakturowania:
• elementy konieczne faktur,
• terminy wystawiania faktur,
• faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
• zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
• anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
• błędy na fakturach i konsekwencje dla wystawcy i nabywcy,
• faktury korygujące a noty korygującej,
• faktury elektroniczne – nowe, korzystne dla podatników, tendencje interpretacyjne organów podatkowych.

15. Pytania i odpowiedzi.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
 joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

25 03 2020 - 26 03 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję