CIT i VAT 2019 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT i VAT 2019 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa
12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki podatkowej w VAT i CIT jaka wystąpiła na skutek nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r. Rewolucyjne zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to jedne z zagadnień, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji.
Podczas szkolenia poruszone zostaną także wnioski z bieżących stanowisk fiskusa i wyroków sądów administracyjnych z uwzględnieniem specyfiki branży – zasad wyliczania proporcji sprzedaży czy prewspółczynnika.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych oraz komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych.

Program

DZIEŃ I

CIT dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 i 2019 r. – analiza nowych wyzwań dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
a) nowy zakres dyspozycji ulgi badawczo – rozwojowej.
b) ulga na złe długi w CIT?
c) ograniczenie obowiązków w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
d) podwyższenie limitu dla uzyskania statusu małego podatnika.
e) strata podatkowa rozliczana jednorazowo.
f) odszkodowanie za szkodę w środku trwałym bez przychodu.
g) nowe wyłączenie z KUP – płatność realizowana na niezgłoszony rachunek bankowy.

2. Kluczowe zmiany w prawie podatkowym – praktyczne konsekwencje w CIT dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
a) automatyczny tryb wydawania interpretacji ogólnych przez MF.
b) rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść kontrolowanych.
c) wznowienie terminu na złożenie deklaracji podatkowej.
d) nowe zasady przedawnienia zobowiązania podatkowego.
e) drobne wykroczenia bez postępowania.
f) umowa podatkowa w sporach z fiskusem.
g) korekta deklaracji w trakcie postępowania podatkowego.
h) upublicznienie danych największych podatników.

3. Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym w 2018 r. – kompleksowa analiza z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
a) dwa źródła przychodów w CIT – zyski kapitałowe i pozostała działalność gospodarcza – nowe obowiązki w zakresie uzyskania podstawy opodatkowania
b) cienka kapitalizacja – nowe zasady rozpoznawania odsetek od finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.
c) ograniczenie prawa do rozpoznania w kosztach podatkowych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – kompleksowa analiza art. 15d UoCIT, problematyka zawierania umów APA.
d) minimalny podatek dochodowy – nowe obciążenie w zakresie nieruchomości komercyjnych.
e) świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – nowe regulacje w zakresie opodatkowania przychodu.
f) zbycie wierzytelności a koszty uzyskania przychodów w świetle zmian.
g) Jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z nowym limitem.
h) Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych – zmiany mechanizmu CFC.
i) Wyższe KUP w uldze badawczo – rozwojowej.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
a) dochody osiągnięte przez nierezydentów – kiedy wystąpi opodatkowanie WHT w świetle nowej definicji? Co z biletami lotniczymi?
b) neutralność podatkowa wymiany udziałów tylko przy ,,uzasadnionych” przyczynach ekonomicznych.
c) wnoszenie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP – nowe zasady opodatkowania.
d) 15 % stawka CIT – kto korzysta z obniżenia, problematyka przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształcenia lub podziału.
e) ograniczenie transakcji gotówkowych – nowy limit i sankcje.
f) przyspieszona amortyzacja przy zakupie nowych maszyn i urządzeń.
g) ceny transferowe – nowe obowiązki dokumentacyjne – kompleksowa analiza wymogów w zakresie sporządzenia dokumentacji z transakcji z podmiotami powiązanymi (local file, master file, CIT-TP i inne).

5. Wybrana problematyka dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:
a) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu,
• sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
• przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;

b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• wpływy z pożytków z nieruchomości wspólnej, związane z prowadzoną przez wspólnotę mieszkaniową działalnością gospodarczą – kwoty należne z tytułu wynajmu pomieszczeń, elewacji, dachu, będących częścią nieruchomości wspólnej,
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej,
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności wspólnoty mieszkaniowej przez jej członków,
• koszty organizacji przetargów na lokale mieszkalne i użytkowe,
• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,
• szczególne rodzaje kosztów –m.in. infrastruktura wod – kan i energetyczna,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) akcje marketingowe dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych.
e) samochód w firmie – konsekwencje podatkowe zakupu, wynajmu, leasingu, dzierżawy, problematyka przekazania pracownikowi bądź współpracownikowi.
f) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle problematyki zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.
g) podatek u źródła dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych– przedmiot opodatkowania, obowiązki płatnika, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, certyfikat rezydencji, najem/leasing maszyn i urządzeń.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment):
a) ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
b) zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
c) sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
d) zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
e) dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
f) sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
g) uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
h) zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
i) zwrot VAT na konto VAT,
j) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
k) skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
l) podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
m) zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
n) podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
o) pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
p) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

2. Zmiany w VAT 2019 r.:
a) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
d) zmiany dotyczące kas fiskalnych,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) likwidacja deklaracji VAT,
g) zmiany dotyczące JPK.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami na gruncie VAT:
a) obsługa nieruchomości i terenu otaczającego nieruchomość, w tym sprzątanie i konserwacja zieleni,
b) ochrona obiektów,
c) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
d) kontrola systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
e) dokonywanie drobnych napraw konserwacyjnych,
f) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
g) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
h) bieżące administrowanie nieruchomością,
i) utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
j) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

5. Stawki i zwolnienia podatkowe dla usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

6. Stawki i zwolnienia z VAT w przypadku usług najmu nieruchomości:
a) najem nieruchomości do celów mieszkaniowych – przesłanki stosowania zwolnienia z VAT,
b) najem nieruchomości do celów komercyjnych.

7. Zasady przerzucania kosztów (refakturowania) na gruncie VAT:
a) koszty poniesione we własnym imieniu na cudzą rzecz,
b) koszty poniesione we własnym imieniu i na własną rzecz,
c) koszty poniesione w cudzym imieniu i na własną rzecz,
d) skutki w zakresie VAT poszczególnych przypadków przenoszenia kosztów,
e) refakturowanie a świadczenia kompleksowe,
f) refakturowanie a modyfikacja ceny (marża),
g) refakturowanie a stawka podatkowa,
h) aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w zakresie refakturowania (m.in. mediów przy najmie).

8. Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów na gruncie VAT:
a) nieruchomości i ich części jako towary,
b) rola podziałów geodezyjnych i ksiąg wieczystych przy wyodrębnianiu poszczególnych przedmiotów dostawy,
c) prawo własności a użytkowanie wieczyste na gruncie VAT,
d) kiedy mamy do czynienia z jedną dostawą, a kiedy z kilkoma odrębnymi dostawami towaru:
• dostawa nieruchomości z elementami wyposażenia (urządzenia sanitarne, szafy wnękowe, meble na wymiar, sprzęt AGD, nieruchomości „pod klucz”) – właściwe stawki podatkowe i zasady opodatkowania,
• dostawa nieruchomości wraz z garażem – analiza różnych przypadków i rozwiązań prawnych.
e) czy sprzedaż udziału we własności / w użytkowaniu wieczystym jest dostawą towarów, czy świadczeniem usług?

9. Kiedy podmiot dokonujący dostawy nieruchomości nie działa jako podatnik VAT? Analiza orzecznictwa ETS i krajowych sądów administracyjnych:
a) analiza różnic pomiędzy transakcjami niepodlegającymi opodatkowaniu a zwolnionymi z opodatkowania,
b) analiza różnic między transakcjami podlegającymi opodatkowaniu a transakcjami opodatkowanymi.

10. Stawki podatkowe właściwe w branży związanej z obrotem nieruchomościami:
a) zakres zastosowania stawki podstawowej,
b) szczegółowe warunki stosowania stawki obniżonej (8%),
c) zasady stosowania zwolnienia z podatku dla transakcji związanych z obrotem nieruchomościami,
d) budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym,
e) grunty budowlane i przeznaczone pod zabudowę,
f) grunty rolne.

11. Podstawa opodatkowania w przypadku obrotu nieruchomościami:
a) podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości wraz z położonymi na niej budynkami / budowlami,
b) zbycie a ustanowienie użytkowania wieczystego – różnice w zasadach ustalania podstawy opodatkowania.

12. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy budynków i lokali:
a) usługi związane z nieruchomościami w obrocie międzynarodowym (eksport i import usług),
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) kursy walut obcych na potrzeby VAT,
d) zasady wykazywania importu i eksportu usług w deklaracji VAT i VAT-UE.

13. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami:
a) problemy związane z prawidłowym określaniem momentu powstania obowiązku podatkowego i daty sprzedaży:
• prawidłowe określanie momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usług,
• szczególne problemy z rozpoznawaniem obowiązku podatkowego w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz raportami,
• obowiązek podatkowy w przypadku usług okresowych,
• obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji,
• obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
b) korygowanie podatku należnego:
• korekty in plus i in minus,
• korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco i wstecznie,
• warunki i zasady dokonywania korekt.
c) zasady odliczania VAT w 2018 r.:
• moment powstania prawa do odliczenia na gruncie VAT – aktualne interpretacje organów podatkowych,
• problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
• zasady odliczania VAT w odniesieniu do samochodów firmowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją – aktualne interpretacje,
• ograniczenia w prawie do odliczenia przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych,
• ograniczenia w prawie do odliczenia wynikające z nieprawidłowo wystawionej faktury,
• zasady odliczania VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony),
• korekty podatku naliczonego – zasady ujmowania w deklaracji VAT-7.
d) świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT w sektorze nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
• nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich,
• zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
• prezenty o małej wartości, próbki,
• drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
• sponsoring.
e) problematyka fakturowania w 2019 r.:
• elementy konieczne faktur,
• terminy wystawiania faktur,
• faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
• zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
• anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
• błędy na fakturach i konsekwencje dla wystawcy i nabywcy,
• faktury korygujące a noty korygującej,
• faktury elektroniczne – nowe, korzystne dla podatników, tendencje interpretacyjne organów podatkowych.

14. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie VAT dot. branży nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

15. Pytania i odpowiedzi.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa
12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję