CIT i VAT 2019/2020 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT i VAT 2019/2020 dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa
12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Rok 2019 oraz nadchodzący 2020 r. to okres przełomowych zmian w przepisach podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność, „biała lista” podatników VAT, zmiany w JPK VAT, nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Podatkowa, zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to przykładowe zagadnienia, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Oprócz przekazania informacji na temat znowelizowanych przepisów, celem szkolenia jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku VAT i CIT. Dokonany zostanie również przegląd najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do zarządców nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych, członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych oraz komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych.

Program

DZIEŃ I

CIT 2019/2020 r. w branży zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
b) Zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła wchodzą jednak z opóźnieniem do systemu prawnego? Kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania;
c) Centralny Rejestr Podatników – kto i kiedy będzie podlegał zgłoszeniu?
d) Uproszczone Porozumienie Cenowe – sposób na uniknięcie dokumentacji TP oraz ograniczenia dotyczącego kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych?
e) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
f) Dyrektywa CIT – kolejny proces harmonizacji prawa podatkowego w UE?
g) Inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

2. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych sporach z MF:
a) Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym – kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?
d) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
e) Obniżka stawki CIT do 9 % – a co z podwyżką CIT w zakresie zysków kapitałowych?
f) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
g) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
• przepisy przejściowe – jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?
h) Pozostałe zmiany.

3. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branżowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu,
• sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
• przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;

b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• wpływy z pożytków z nieruchomości wspólnej, związane z prowadzoną przez wspólnotę mieszkaniową działalnością gospodarczą – kwoty należne z tytułu wynajmu pomieszczeń, elewacji, dachu, będących częścią nieruchomości wspólnej,
• odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wspólnoty mieszkaniowej,
• odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności wspólnoty mieszkaniowej przez jej członków,
• koszty organizacji przetargów na lokale mieszkalne i użytkowe,
• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,
• szczególne rodzaje kosztów –m.in. infrastruktura wod – kan i energetyczna,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w świetle problematyki zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

5. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT 2019/2020 r. istotne dla zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych

1. Obowiązkowa podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych wymieniowych w załączniku 14 oraz towarów wymienionych w załączniku nr 11,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment – nowy załącznik nr 15,
c) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
d) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność;
e) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
j) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
k) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

2. Zmiany w podatku VAT 2019/2020 r:
a) nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych,
b) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia, zapłata za fakturę na rachunek inny niż widniejący w wykazie podatników VAT,
c) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
d) kasy on line – terminy, ulga na zakup kasy,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) WIS – wiążąca informacja stawkowa (w jaki sposób chroni podatników),
g) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT,
h) kary za błędy w JPK VAT,
i) indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami na gruncie VAT:
a) obsługa nieruchomości i terenu otaczającego nieruchomość, w tym sprzątanie i konserwacja zieleni,
b) ochrona obiektów,
c) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym,
d) kontrola systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
e) dokonywanie drobnych napraw konserwacyjnych,
f) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,
g) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego,
h) bieżące administrowanie nieruchomością,
i) utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,
j) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

5. Stawki i zwolnienia podatkowe dla usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

6. Stawki i zwolnienia z VAT w przypadku usług najmu nieruchomości:
a) najem nieruchomości do celów mieszkaniowych – przesłanki stosowania zwolnienia z VAT,
b) najem nieruchomości do celów komercyjnych.

7. Zasady przerzucania kosztów (refakturowania) na gruncie VAT:
a) koszty poniesione we własnym imieniu na cudzą rzecz,
b) koszty poniesione we własnym imieniu i na własną rzecz,
c) koszty poniesione w cudzym imieniu i na własną rzecz,
d) skutki w zakresie VAT poszczególnych przypadków przenoszenia kosztów,
e) refakturowanie a świadczenia kompleksowe,
f) refakturowanie a modyfikacja ceny (marża),
g) refakturowanie a stawka podatkowa,
h) aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, sądów administracyjnych oraz organów podatkowych w zakresie refakturowania (m.in. mediów przy najmie).

8. Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów na gruncie VAT:
a) nieruchomości i ich części jako towary,
b) rola podziałów geodezyjnych i ksiąg wieczystych przy wyodrębnianiu poszczególnych przedmiotów dostawy,
c) prawo własności a użytkowanie wieczyste na gruncie VAT,
d) kiedy mamy do czynienia z jedną dostawą, a kiedy z kilkoma odrębnymi dostawami towaru:
• dostawa nieruchomości z elementami wyposażenia (urządzenia sanitarne, szafy wnękowe, meble na wymiar, sprzęt AGD, nieruchomości „pod klucz”) – właściwe stawki podatkowe i zasady opodatkowania,
• dostawa nieruchomości wraz z garażem – analiza różnych przypadków i rozwiązań prawnych.
e) czy sprzedaż udziału we własności / w użytkowaniu wieczystym jest dostawą towarów, czy świadczeniem usług?

9. Kiedy podmiot dokonujący dostawy nieruchomości nie działa jako podatnik VAT? Analiza orzecznictwa ETS i krajowych sądów administracyjnych:
a) analiza różnic pomiędzy transakcjami niepodlegającymi opodatkowaniu a zwolnionymi z opodatkowania,
b) analiza różnic między transakcjami podlegającymi opodatkowaniu a transakcjami opodatkowanymi.

10. Stawki podatkowe właściwe w branży związanej z obrotem nieruchomościami:
a) zakres zastosowania stawki podstawowej,
b) szczegółowe warunki stosowania stawki obniżonej (8%),
c) zasady stosowania zwolnienia z podatku dla transakcji związanych z obrotem nieruchomościami,
d) budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym,
e) grunty budowlane i przeznaczone pod zabudowę,
f) grunty rolne.

11. Podstawa opodatkowania w przypadku obrotu nieruchomościami:
a) podstawa opodatkowania w przypadku dostawy nieruchomości wraz z położonymi na niej budynkami / budowlami,
b) zbycie a ustanowienie użytkowania wieczystego – różnice w zasadach ustalania podstawy opodatkowania.

12. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy budynków i lokali:
a) usługi związane z nieruchomościami w obrocie międzynarodowym (eksport i import usług),
b) moment powstania obowiązku podatkowego,
c) kursy walut obcych na potrzeby VAT,
d) zasady wykazywania importu i eksportu usług w deklaracji VAT i VAT-UE.

13. Inne zagadnienia związane z rozliczaniem VAT w branży związanej z zarządzaniem nieruchomościami:
a) problemy związane z prawidłowym określaniem momentu powstania obowiązku podatkowego i daty sprzedaży:
• prawidłowe określanie momentu dokonania dostawy towaru oraz momentu wykonania usług,
• szczególne problemy z rozpoznawaniem obowiązku podatkowego w przypadku usług dokumentowanych protokołami zdawczo-odbiorczymi oraz raportami,
• obowiązek podatkowy w przypadku usług okresowych,
• obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji,
• obowiązek podatkowy w przypadku refakturowania,
b) korygowanie podatku należnego:
• korekty in plus i in minus,
• korekty rozliczane w deklaracji VAT na bieżąco i wstecznie,
• warunki i zasady dokonywania korekt.
c) zasady odliczania VAT w 2018 r.:
• moment powstania prawa do odliczenia na gruncie VAT – aktualne interpretacje organów podatkowych,
• problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
• zasady odliczania VAT w odniesieniu do samochodów firmowych oraz wydatków związanych z ich eksploatacją – aktualne interpretacje,
• ograniczenia w prawie do odliczenia przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych,
• ograniczenia w prawie do odliczenia wynikające z nieprawidłowo wystawionej faktury,
• zasady odliczania VAT w przypadku zakupów rozliczanych według mechanizmu odwrotnego obciążenia (złom, odpady, surowce wtórne, laptopy, telefony),
• korekty podatku naliczonego – zasady ujmowania w deklaracji VAT-7.
d) świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT w sektorze nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych:
• nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, osób trzecich,
• zasady rozliczania użytku prywatnego pojazdów samochodowych,
• prezenty o małej wartości, próbki,
• drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
• sponsoring.
e) problematyka fakturowania w 2019 r.:
• elementy konieczne faktur,
• terminy wystawiania faktur,
• faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
• zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
• anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
• błędy na fakturach i konsekwencje dla wystawcy i nabywcy,
• faktury korygujące a noty korygującej,
• faktury elektroniczne – nowe, korzystne dla podatników, tendencje interpretacyjne organów podatkowych.

14. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie VAT dot. branży nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych.

15. Pytania i odpowiedzi.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa
12 12 2019 - 13 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję