VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej

17 09 2019 - 18 09 2019 - Wrocław
26 09 2019 - 27 09 2019 - Katowice
30 10 2019 - 31 10 2019 - Gdańsk
19 11 2019 - 20 11 2019 - Poznań
21 11 2019 - 22 11 2019 - Kraków
28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław
10 12 2019 - 11 12 2019 - Szczecin
16 12 2019 - 17 12 2019 - Katowice
17 12 2019 - 18 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki podatkowej w VAT i CIT jaka wystąpiła na skutek nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r. Rewolucyjne zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to jedne z zagadnień, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji.
Podczas szkolenia poruszone zostaną także wnioski z bieżących stanowisk fiskusa i wyroków sądów administracyjnych z uwzględnieniem specyfiki branży – zasad wyliczania proporcji sprzedaży czy prewspółczynnika.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program*

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – praktyczne konsekwencje dla branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
b) zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
c) sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
d) zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
e) dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
f) sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
g) uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
h) zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
i) zwrot VAT na konto VAT,
j) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
k) skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
l) podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
m) zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
n) podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
o) pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
p) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

2. Zmiany w VAT 2019 r. – analiza istotnych zmian dla branży budowlanej i deweloperskiej:
a) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
d) zmiany dotyczące kas fiskalnych,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) likwidacja deklaracji VAT,
g) zmiany dotyczące JPK.

3. Zasady stosowania odwrotnego obciążenia w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) rodzaje usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem,
b) usługi budowlano-montażowe a odwrotne obciążenie,
c) usługi instalacyjne opodatkowane według reguł odwrotnego obciążenia,
d) wypożyczanie konstrukcji budowlanych,
e) wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych,
f) dostarczenie personelu a odwrotne obciążenie,
g) status sprzedawcy i nabywcy a odwrotne obciążenie,
h) pojęcie „podwykonawcy” w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych,
i) problemy ze świadomością podwykonawcy odnośnie jego statusu,
j) problemy związane z rozliczaniem VAT w ramach konsorcjum (przerzucanie kosztów oraz refakturowanie pomiędzy liderem konsorcjum a partnerami a problematyka odwrotnego obciążenia),
k) refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie,
l) refakturowanie przez dewelopera na klienta usług wykończeniowych a odwrotne obciążenie,
m) świadczenie usług jako podwykonawca w przypadku wynajmu konstrukcji budowlanych, maszyn budowlanych wraz z operatorami oraz wynajmu personelu do obsługi maszyn budowlanych,
r) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług opodatkowanych w ramach odwrotnego obciążenia – nowe problemy nabywców usług budowlanych (rola faktycznego wykonania usługi, protokołów zdawczo-odbiorczych oraz zgłoszenia usługi do odbioru),
s) konsekwencje błędnego rozpoznania obowiązku podatkowego w przypadku zakupów z odwrotnym obciążeniem,
t) składanie informacji podsumowujących (VAT-27) w przedmiocie towarów i usług opodatkowanych jako odwrotne obciążenie,
u) konsekwencje błędnego rozliczenia dostaw towarów i świadczenia usług, które powinny zostać objęte odwrotnym obciążeniem oraz ryzyka związane z niezastosowaniem odwrotnego obciążenia w sytuacji, gdy powinno ono być zastosowane.

4. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

5. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) pojęcie dostawy nieruchomości,
b) moment wykonania usługi budowlanej – czy protokoły są nadal istotne?,
c) kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,
d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
f) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
i) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
k) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

6. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) terminy na wystawianie faktur VAT,
f) korekty faktur – zasady rozliczania korekt in plus oraz in minus.

7. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) opodatkowanie dostawy gruntu,
b) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,
c) dostawa lokalu w standardzie wykończenia „pod klucz” a stawka VAT,
d) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,
e) stawka 23% dla terenów budowlanych,
f) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,
g) pojęcie pierwszego zasiedlenia,
h) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC – pole do optymalizacji podatkowej,
i) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości.

8. Odliczanie podatku naliczonego w branży budowlanej w 2019 r.:
a) zasady odliczenia podatku naliczonego
b) możliwość odliczania VAT w przypadku nabycia towarów i usług przekazywanych nieodpłatnie kontrahentom,
b) odliczanie VAT od wydatków na spotkania z kontrahentami,
c) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT,
d) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia.
e) odliczanie VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi.

9. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

Podatek CIT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej

I. Planowane i realizowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki zastosowania przepisów przejściowych w branży:
a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
b) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
d) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
e) obniżka stawki CIT – 9 %,
f) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
g) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
h) zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła, maszyny i urządzenia budowlane – najnowsze orzecznictwo
i) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
j) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
k) podatek od nieruchomości komercyjnych na nowych zasadach.

2. Planowane zmiany w CIT – płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników.

II. Praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w 2018 r. – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa z uwzględnieniem problematyki branży budowlanej i deweloperskiej.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – problematyka tzw. cienkiej kapitalizacji.

3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.

5. Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

6. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.

7. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

8. Pozostałe zmiany.

III. Podsumowanie bieżącej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej i sądów administracyjnych w zakresie wybranej problematyki podatku CIT w branży budowlanej i deweloperskiej.

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: moment rozpoznania przychodu –świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
– usługi budowlane –moment wykonania usługi, wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo – odbiorcze
– sprzedaż lokali – umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo – odbiorczy, akt notarialny
– inne zasady rozpoznania przychodu: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa
– rozliczanie kaucji gwarancyjnych

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów: kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia, refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne, korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST, wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.
– moment powstania KUP w związku z realizacją kontraktów budowlanych
– roboty w toku – rozliczenie podatkowe – wynagrodzenia pracowników
– koszty wykonania zastępczego
– sprzedaż lokali oraz czynności w ramach projektu deweloperskiego a moment rozpoznania kosztów
– koszty nieistotne.

IV. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników, podatkowe aspekty działań marketingowych charakterystycznych dla branży budowlanej – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zasady opodatkowania aportów ) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

VI. Pytania i wątpliwości – panel dyskusyjny.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT
Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 545 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

17 09 2019 - 18 09 2019 - Wrocław
26 09 2019 - 27 09 2019 - Katowice
30 10 2019 - 31 10 2019 - Gdańsk
19 11 2019 - 20 11 2019 - Poznań
21 11 2019 - 22 11 2019 - Kraków
28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław
10 12 2019 - 11 12 2019 - Szczecin
16 12 2019 - 17 12 2019 - Katowice
17 12 2019 - 18 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję