VAT i CIT 2019/2020 w branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2019/2020 w branży budowlanej i deweloperskiej

28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław
10 12 2019 - 11 12 2019 - Szczecin
16 12 2019 - 17 12 2019 - Katowice
17 12 2019 - 18 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Rok 2019 oraz nadchodzący 2020 r. to okres przełomowych zmian w przepisach podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność, „biała lista” podatników VAT, zmiany w JPK VAT, nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Podatkowa, zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to przykładowe zagadnienia, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla branży budowlanej i deweloperskiej. Oprócz przekazania informacji na temat znowelizowanych przepisów, celem szkolenia jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku VAT i CIT. Dokonany zostanie również przegląd najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program*

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT 2019/2020 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej

1. Obowiązkowa podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku usług budowlanych wymieniowych w załączniku 14 oraz towarów wymienionych w załączniku nr 11,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment – nowy załącznik nr 15,
c) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
d) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność;
e) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
j) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
k) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

2. Zmiany w podatku VAT 2019/2020 r. – analiza istotnych zmian dla branży budowlanej i deweloperskiej:
a) nowa definicja pierwszego zasiedlenia – konsekwencje wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r., w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16),
b) nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych,
c) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia, zapłata za fakturę na rachunek inny niż widniejący w wykazie podatników VAT,
d) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
e) kasy on line – od kiedy obowiązek ich stosowania dla branży budowlanej,
f) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
g) WIS – wiążąca informacja stawkowa (w jaki sposób chroni podatników),
h) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT,
i) kary za błędy w JPK VAT,
j) indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych.

3. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) pojęcie dostawy nieruchomości,
b) protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-,224/18 Budimex S.A.),
c) kontrakty realizowane na bazie FIDIC a powstanie obowiązku podatkowego,
d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
f) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – nowa linia orzecznictwa sądowego,
g) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego.
h) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
i) obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
j) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
k) rozliczanie usług świadczonych na rzecz zagranicznych klientów.

4. Dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT w przypadku branży budowlanej i deweloperskiej:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) terminy na wystawianie faktur VAT,
c) orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie konsekwencji przedwczesnego wystawiania faktur.
d) anulowanie faktur, korekta in minus „do zera”,
e) korekty faktur – zasady rozliczania korekt in plus oraz in minus.
f) ważny wyrok NSA dot. elektronicznego potwierdzania odbioru faktur korygujących.

5. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) stosowanie stawki 8% w przypadku dostawy obiektów objętych społecznym programem mieszkaniowym,
b) dostawa lokalu w standardzie wykończenia „pod klucz” a stawka VAT,
c) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego
d) stawka 23% dla terenów budowlanych,
e) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,
f) zwolnienie przy dostawie nieruchomości zabudowanych a podatek PCC – pole do optymalizacji podatkowej,
g) zwolnienia obligatoryjne a zwolnienia fakultatywne przy dostawie nieruchomości.

6. Odliczanie podatku naliczonego w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) zasady odliczenia podatku naliczonego,
b) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
c) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
d) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
e) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów,
f) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem
g) błędy w fakturowaniu a możliwość odliczenia VAT,
h) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia – orzeczenia krajowych sądów administracyjnych odnośnie regulacji dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia oraz „rozjeżdżającego się” podatku należnego i naliczonego po upływie 3 miesięcy;
i) odliczanie VAT w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi,
j) karty paliwowe – wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. w sprawie Vega International (sygn. C-235/18).

7. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT 2019/2020 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
b) Zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła wchodzą jednak z opóźnieniem do systemu prawnego? Kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania;
c) Centralny Rejestr Podatników – kto i kiedy będzie podlegał zgłoszeniu?
d) Uproszczone Porozumienie Cenowe – sposób na uniknięcie dokumentacji TP oraz ograniczenia dotyczącego kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych?
e) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
f) Dyrektywa CIT – kolejny proces harmonizacji prawa podatkowego w UE?
g) Inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

2. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
b) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym – kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?
c) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
d) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
e) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
f) ,,Exit tax” – czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
g) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
• przepisy przejściowe – jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?
h) Pozostałe zmiany.

3. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży budowlanej i deweloperskiej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo – odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,
• sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
• przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;

b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
• realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku – szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu powstania KUP,
• koszty sprzedaży lokali, czynności deweloperskie, problematyka zawiązania wspólnoty mieszkaniowej,
• szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Akcje marketingowe w branży budowlanej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.
e) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży budowlanej i deweloperskiej – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży budowlanej i deweloperskiej.

5. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

28 11 2019 - 29 11 2019 - Wrocław
10 12 2019 - 11 12 2019 - Szczecin
16 12 2019 - 17 12 2019 - Katowice
17 12 2019 - 18 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję