VAT i CIT 2021/2022 w branży budowlanej i deweloperskiej

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę budowlaną i deweloperską.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Nowelizacja VAT w branży budowlanej i deweloperskiej – aktualne problemy

I. Pakiet Slim VAT 1 w branży budowlanej i deweloperskiej od 1.01.2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.
• przyczyna korekty w branży budowlanej i deweloperskiej a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 w branży budowlanej i deweloperskiej (projekt nowelizacji)

1. Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.

2. Projektowane uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).

3. Planowana likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.

4. Projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej.

5. Projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

6. Planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży budowlanej i deweloperskiej od 1.10.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

10. Faktury korygujące w KSeF.

11. Nota korygująca a KSeF.

12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży budowlanej i deweloperskiej.

13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży budowlanej i deweloperskiej.

14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT

1. Wybrane zagadnienia istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej:
a) praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej – podejście organów podatkowych po wyroku TSUE C-224/18 Budimex S.A.,
b) wpłata opłaty rezerwacyjnej i jej późniejsze przeksięgowanie na rachunek powierniczy,
c) odsetki od WNT i importu usług przed TSUE),
d) wykonawstwo zastępcze a VAT – odliczenie podatku naliczonego,
e) stawki VAT w branży budowlanej i deweloperskiej.

2. Dokumentowanie transakcji:
a) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
b) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
d) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
e) dokument pro forma,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie), faktury zdigitalizowane (np. skan),
h) refakturowanie (refaktura),
i) elementy konieczne faktury,
j) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
k) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
l) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
m) wystawienie faktury po terminie,
n) refakturowanie usług,
o) data sprzedaży na fakturze (znaczenie protokołu – wyrok TSUE w sprawie BUDIMEXU),
p) czynności złożone czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,
q) w jakich przypadkach można anulować fakturę?

V. Transakcje branży budowlanej i deweloperskiej w JPK_VAT

1. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

2. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

3. Zmiana sposobu oznaczeń kodów „GTU_01” do „GTU_13”.

4. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie obowiązku kodowania dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

DZIEŃ II

CIT w branży budowlanej i deweloperskiej

I. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny:
a) istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

2. Ryczałt od spółek (tzw. „CIT estoński”):
a) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
a) obowiązki wyrównawcze przed rozpoczęciem opodatkowania ryczałtem,
b) przejście z ustawy o CIT na przepisy bilansowe (co z rozliczaniem dotychczasowych „NKUP-ów”, co z karami, rezerwami, odpisami, inną amortyzacją bilansową, itp.?),
c) warunki inwestycyjne i sposób ich liczenia,
d) warunki odnoszące się do poziomu zatrudnienia,
e) sześć kategorii dochodu podlegającego opodatkowaniu i terminy płatności podatku,
f) odliczenia od wypłacanych zysków na rzecz udziałowców,
g) stawki podatkowe,
h) obowiązki informacyjne.

3. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
a) dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (niektóre jawne i komandytowe),
b) warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania CIT,
c) spółka komandytowa jako podatnik CIT,
d) warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczeni,
e) opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),
f) sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych, aporty, likwidacje spółek).

4. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
b) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy,
c) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
d) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
e) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
f) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

II. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT – przypomnienie

1. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.

2. Nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe.

3. Nowe możliwości odliczenia darowizn.

4. Przesunięcie terminu zapłaty PIT-4.

5. Rezygnacja z uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników.

6. Jednorazowa amortyzacja.

7. Zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

8. Zmiany w podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

9. Zmiany wynikające z tzw. Tarcz.

10. Zmiany w umowach leasingu a COVID.

III. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020 r.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.

IV. Pozostałe zagadnienia

1. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN.

2. Rozliczenie samochodów osobowych.

3. Hipotetyczne koszty odsetkowe.

4. Koszty finansowania dłużnego.

5. Rozliczanie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych.

6. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
a) moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi budowlanej, etapy budowy, protokół zdawczo – odbiorczy, przejściowe świadectwo płatności, usługi realizowane w okresach rozliczeniowych,
b) sprzedaż lokalu – umowa przedwstępna, zaliczka, protokół, akt notarialny, umowa przyrzeczenia – data powstania przychodu podatkowego,
c) przedpłaty – zaliczki, zadatki – rozpoznanie przychodu podatkowego,
d) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
e) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
f) moment rozpoznania przychodu w przypadku świadczenia usług w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, konsorcjum, umowy wspólnego przedsięwzięcia, kaucja gwarancyjna,
g) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego,
h) koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży budowlanej i deweloperskiej,
i) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
j) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
k) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
l) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
m) rozliczenie kosztów przez konsorcjanta, podwykonawcę, lidera konsorcjum,
n) realizacja kontraktu budowlanego, roboty w toku – szczególny rodzaj kosztu, identyfikacja momentu powstania KUP,
o) szczególne rodzaje kosztów – wykonanie zastępcze, odpłatne zajęcie pasa drogowego, przebudowa drogi publicznej, wycinka drzew i krzewów, infrastruktura wod – kan i energetyczna,
p) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa jednej osoby w wybranym dniu szkolenia: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-202124-11-2021Wrocław
25-11-202126-11-2021Kraków
25-11-202126-11-2021Katowice
20-12-202121-12-2021Szczecin
20-12-202121-12-2021Warszawa

Zaufali nam: