VAT i CIT 2019 w branży hotelarskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2019 w branży hotelarskiej

21 10 2019 - 22 10 2019 - Kraków
21 10 2019 - 22 10 2019 - Wrocław
23 10 2019 - 24 10 2019 - Gdańsk

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Przedstawiamy Państwu szkolenie, które w sposób kompleksowy ujmuje aspekty podatkowe funkcjonowania biznesu hotelowego w oparciu o przepisy obowiązujące od 2019 roku. Działalność hotelowa jest działalnością wielopłaszczyznową, dlatego program niniejszego szkolenia obejmuje wiele praktycznych aspektów typowych dla branży hotelarskiej. Podstawowym założeniem jest zapoznanie Państwa ze zmianami w podatkach, które wpłyną na sektor hotelarski, jak również praktyczne omówienie poruszanych podczas szkolenia zagadnień.

Sposób ujęcia tematyki szkolenia ma służyć uczestnikom w podatkowym rozliczaniu zdarzeń gospodarczych występujących w codziennej działalności hotelarskiej. Podczas zajęć zostaną również przedstawione i omówione najnowsze interpretacje wydawane przez organy podatkowe oraz wyroki sądów krajowych jak i zagranicznych, pozwalające zapoznać się z praktycznymi aspektami występującymi w branży hotelarskiej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę hotelarską.

Program*

DZIEŃ I

Podatek CIT 2019 w branży hotelarskiej

I. Planowane i realizowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki zastosowania przepisów przejściowych w branży:
a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
b) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
d) obniżka stawki CIT – 9 %,
e) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
f) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
g) zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła,
h) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
i) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
j) pozostałe zmiany – finansowanie kapitałami własnymi.

2. Planowane zmiany w CIT – płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników, inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

II. Praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w 2018 r. – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – problematyka tzw. cienkiej kapitalizacji.

3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.

5. Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

6. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.

7. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

8. Pozostałe zmiany.

III. Podsumowanie bieżącej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej i sądów administracyjnych w zakresie wybranej problematyki podatku CIT:

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: • moment rozpoznania przychodu a moment wykonania oraz częściowego wykonania usługi hotelarskiej, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług, opłaty za rezygnację z usługi hotelowej, organizacja szkoleń i konferencji a moment powstania przychodu, przychody z tytułu wykonania innych usług związanych z usługami – wycieczki fakultatywne, basen, siłownia, SPA, rozpoznawania przychodów podatkowych, świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe – opłaty rezerwacyjne (zwrotne i bezzwrotne) – całkowita zapłata przed wykonaniem usługi, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów: kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia, prowizje dla agentów oraz pośredników a koszty podatkowe, refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne, korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług, wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

IV. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników, podatkowe aspekty działań marketingowych charakterystycznych dla branży hotelarskiej – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

1. Hotel jako nieruchomość – ustalenie wartości początkowej,

2. Amortyzacja wyposażenia hotelu

3. Zarządzanie amortyzacją podatkową (metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS),

4. Wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej),

5.Straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

6. Rozliczanie najmu i leasingu nieruchomości hotelowej.

VI. Pytania i wątpliwości – panel dyskusyjny.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w branży hotelarskiej

1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – praktyczne konsekwencje dla branży hotelarskiej:
a) ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
b) zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
c) sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
d) zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
e) dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
f) sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
g) uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
h) zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
i) zwrot VAT na konto VAT,
j) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
k) skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
l) podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
m) zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
n) podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
o) pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
p) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

2. Zmiany w VAT 2019 r. – omówienie istotnych zmian dla branży hotelarskiej:
a) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
d) zmiany dotyczące kas fiskalnych,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) likwidacja deklaracji VAT,
g) zmiany dotyczące JPK.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Kluczowe problemy dotyczące VAT w branży hotelarskiej w 2019 r.:
a) problematyka prawidłowego określania stawek podatkowych w przypadku tzw. pakietów hotelowych (nocleg, wyżywienie, parking, sana, basen, SPA),
b) usługi organizacji konferencji i eventów – problematyka świadczeń kompleksowych, stawka podatkowa, zasady dokumentowania,
c) zasady rozliczania opłat pobieranych od anulowanej rezerwacji.

5. Fakturowanie oraz problematyka refaktur w branży hotelarskiej w 2019 r.:
a) faktury korygujące a noty korygujące,
b) korekty in plus i in minus,
c) korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
d) anulowanie faktury,
e) faktury pro forma,
f) faktury elektroniczne,
g) zasady stosowania i rozliczania duplikatów faktur,
h) zasady dokumentowania transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
i) zasady rozliczania refaktur – stawki podatkowe, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia.

6. Świadczenia nieodpłatne w branży hotelarskiej w 2019 r.:
a) pojęcie świadczeń nieodpłatnych oraz status świadczeń częściowo odpłatnych na gruncie VAT,
b) nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług – różnice w zasadach opodatkowania,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (znaczenie świadczeń związanych oraz niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
d) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne).

7. Wybrane zagadnienia związane z rozliczaniem transakcji międzynarodowych w branży hotelarskiej w 2019 r.:
a) import i eksport usług – miejsce opodatkowania (świadczenia) usług w obrocie międzynarodowym, obowiązek podatkowy, zasady dokumentowania, kursy walut,
b) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – obowiązek podatkowy, zasady dokumentowania, kursy walut.

8. Pytania i odpowiedzi.

* kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

21 10 2019 - 22 10 2019 - Kraków
21 10 2019 - 22 10 2019 - Wrocław
23 10 2019 - 24 10 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję