VAT i CIT 2019/2020 w branży leasingowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2019/2020 w branży leasingowej

18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Rok 2019 oraz nadchodzący 2020 r. to okres przełomowych zmian w przepisach podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność, „biała lista” podatników VAT, zmiany w JPK VAT, nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Podatkowa, zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to przykładowe zagadnienia, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla branży leasingowej. Oprócz przekazania informacji na temat znowelizowanych przepisów, celem szkolenia jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku VAT i CIT. Dokonany zostanie również przegląd najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę leasingową.

Program

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT 2019/2020 r. istotne dla branży leasingowej

1. Zmiany w podatku VAT 2019/2020 r. – analiza istotnych zmian dla branży leasingowej:
a) nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych,
b) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia, zapłata za fakturę na rachunek inny niż widniejący w wykazie podatników VAT,
c) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) kasy on line,
d) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
e) WIS – wiążąca informacja stawkowa (w jaki sposób chroni podatników),
f) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT,
g) kary za błędy w JPK VAT,
h) indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych.

2. Obowiązkowa podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku usług wymieniowych w załączniku 14 oraz towarów wymienionych w załączniku nr 11,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment – nowy załącznik nr 15,
c) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
d) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność;
e) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
j) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
k) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

3. Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży leasingowej:
a) wyrok TSUE dotyczący zasad rozliczania leasingu na gruncie VAT, w przypadku którego kwota wykupu przedmiotu leasingu jest symboliczna,
b) kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
c) zasady rozliczania usług ubezpieczeniowych towarzyszących usługom leasingowym,
d) zasady rozliczania na gruncie VAT kosztów dodatkowych oraz opłat manipulacyjnych związanych
z umowami leasingu,
e) cesja umowy leasingu a skutki na gruncie VAT,
f) obowiązek podatkowy w przypadku leasingu finansowego i operacyjnego,
g) problemy z obowiązkiem podatkowym – licencje, najem, dzierżawa, wydania towarów,
h) problemy związane z refakturowaniem:
• co to jest refaktura i czym różni się od innych form przerzucania kosztów?
• jakie są zasady wystawiania refaktur (marża, stawka podatkowa, moment powstania
obowiązku podatkowego),
• zasady refakturowania mediów przy najmie i ubezpieczenia przy leasingu,
• czy usługa najmu oraz odsprzedaż (refakturowanie) mediów są odrębnymi świadczeniami?
• orzecznictwo ETS, krajowych sądów administracyjnych oraz interpretacje organów
podatkowych dotyczące refakturowania,
• zasady ustalania daty sprzedaży w przypadku refaktur.

4. Świadczenia nieodpłatne a VAT
a) nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług,
b) cel świadczenia nieodpłatnego a zasady jego rozliczania,
c) akcje marketingowe i programy lojalnościowe a VAT,
d) zasady rozliczania akcji marketingowych organizowanych w kooperacji z agencjami reklamowymi,
e) obiad z kontrahentem / nagrody w konkursach a VAT,
f) prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
g) zachęty dla pracowników,
h) zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów.

5. Aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekty in plus i in minus,
c) korekty dokonywane na bieżąca oraz korekty wsteczne,
d) zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej).

6. Rozliczanie podatku naliczonego w branży leasingowej:
a) reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
b) problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
c) odliczanie VAT w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”,
d) duplikat faktury a prawo do odliczenia,
e) prawo do odliczenia i jego ograniczenia w przypadku wydatków związanych z gastronomią oraz
usługami noclegowymi,
f) ograniczenia w prawie do odliczenia od zakupów związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów,
g) karty paliwowe – wyrok TSUE z 15 maja 2019 r. w sprawie Vega International (sygn. C-235/18).

7. Problematyka fakturowania w branży leasingowej:
a) elementy konieczne faktur,
b) terminy wystawiania faktur,
c) faktury wystawiana przed transakcją i po transakcji,
d) faktury wystawiane przed zapłatą i po zapłacie,
e) faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
f) zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
g) ważna zasada dotycząca konieczności wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak
koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia,
h) anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
i) błędy na fakturach,
j) faktury korygujące a noty korygującej,
k) korekty faktury in plus i in minus,
l) faktury elektroniczne – nowe tendencje interpretacyjne organów podatkowych.

DZIEŃ II

CIT 2019/2020 r. w branży leasingowej

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży leasingowej:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
b) Zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła wchodzą jednak z opóźnieniem do systemu prawnego? Kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania;
c) Centralny Rejestr Podatników – kto i kiedy będzie podlegał zgłoszeniu?
d) Uproszczone Porozumienie Cenowe – sposób na uniknięcie dokumentacji TP oraz ograniczenia dotyczącego kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych?
e) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
f) Dyrektywa CIT – kolejny proces harmonizacji prawa podatkowego w UE?
g) Inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

2. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży leasingowej:
a) Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
d) Nowe zasady funkcjonowania ulgi na działalność badawczo – rozwojową.
e) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
f) Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
g) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
h) ,,Exit tax” – czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
i) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
• przepisy przejściowe – jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?
j) Pozostałe zmiany.

3. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży leasingowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych branży:
• moment rozpoznania przychodu,
• raty leasingowe i inne opłaty należne w ramach umowy leasingu – moment uzyskania przychodu ze szczególnym uwzględnieniem charakteru leasingu oraz konsekwencje,
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
b) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży leasingowej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;

c) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
d) Akcje marketingowe w branży leasingowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych.
e) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży leasingowej.

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży ubezpieczeniowej.

5. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

18 12 2019 - 19 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję