VAT i CIT 2021/2022 w branży leasingowej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę leasingową.

Program

DZIEŃ I

VAT w branży leasingowej – aktualne problemy

I. Pakiet Slim VAT 1 w branży leasingowej od 1.01.2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty w branży leasingowej a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) korekta podatku VAT in plus oraz in minus w 2021 r:
• nowe regulacje w zakresie korekty in plus,
• nowe przesłanki dla korekty in minus.
2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.
3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości (przykłady z branży leasingowej).
5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.
7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwości opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 od 1.10.2021 r. w branży leasingowej

1. Oświadczenia przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
2. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług i WNT (likwidacja szyku rozwartego przy odwrotnym obciążeniu) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
3. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy – korzyści dla branży leasingowej.
4. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
5. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
6. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży leasingowej od 1.01.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
2. ZAW-FA – zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.
3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.
9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.
10. Faktury korygujące w KSeF.
11. Nota korygująca a KSeF.
12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży leasingowej.
13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży leasingowej.
14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT w branży leasingowej

1. Leasing a ubezpieczenie – świadczenie kompleksowe czy indywidualne?
2. Dodatkowe usługi w ramach leasingu – jak klasyfikować dodatkowe świadczenia?
3. Karty paliwowe a leasing.
4. Obowiązek podatkowy dla usług leasingu – usługi leasingu rozliczane w sposób szczególny.
5. Nieodpłatne świadczenia (prezenty małej wartości oraz próbki).
6. Dokumentowanie transakcji:
a) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
b) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
d) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
e) dokument pro forma,
f) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
g) refakturowanie (refaktura),
h) elementy konieczne faktury,
i) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
j) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania.

V. Transakcje branży leasingowej w JPK_VAT

1. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.
2. Zmiana sposobu oznaczeń kodów GTU w szczególności „GTU_09”.
3. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP”,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie obowiązku kodowania dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

DZIEŃ II

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych 2021/2022 – nowe wyzwania dla podatników z uwzględnieniem specyfiki branży leasingowej

I. Ulga na złe długi, zatory płatnicze i biała lista podatników, split payment – nowe regulacje od 1.01.2020 r. – podsumowanie zmian, najnowsze orzecznictwo, zmiany planowane na rok 2022 w związku z projektem Polskiego Ładu

1. Rodzaje transakcji objęte korektą, obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, transakcje między podmiotami powiązanymi, zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.
2. Ograniczenia zatorów płatniczych – terminy zapłaty w transakcjach handlowych.
3. Biała lista podatników – skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.
f) planowane zmiany związane z projektem Polskiego Ładu w zakresie „Białej listy” podatników VAT oraz obniżenie limitu transakcji.
4. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
b) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
c) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
d) potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT
e) planowane zmiany związane z projektem Polskiego Ładu w zakresie braku zastosowania obowiązkowego split payment.

II. Podatek u źródła – najważniejsze zmiany w roku 2021 i planowane na rok 2022; termin i zasady wejścia w życie mechanizmu PAY AND REFUND

1. Stawki podatku – stawki krajowe i stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
2. Zwolnienia; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy; warunki.
3. Standardy należytej staranności w związku z zastosowaniem stawki preferencyjnej albo zwolnienia.
4. Beneficjent rzeczywisty – znaczenie dla stosowania stawek preferencyjnych oraz dla zastosowania zwolnień.
5. Obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne: certyfikat rezydencji, oświadczenia, forma oraz termin ważności. Oryginał czy kopia? Jak postępować w przypadku certyfikatu rezydencji, który określa okresu ważności? Jak postępować w przypadku certyfikatu rezydencji, który określa tylko datę wydania?
6. Znaczenie limitu 2 mln PLN, tryb zwrotowy, wniosek oraz załączniki do wniosku, tryb oświadczeń, odpowiedzialność, opinia o stosowaniu zwolnienia, opłata, termin ważności.
7. Usługi w branży leasingowej z punktu widzenia podatku u źródła – najnowsze interpretacje i orzecznictwo.

III. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2021 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży leasingowej

1. Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania.
2. Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
3. Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
4. Zakaz rozliczania strat podatkowych przy restrukturyzacjach.
5. Zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu).

IV. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży leasingowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych branży:
a) moment rozpoznania przychodu – raty leasingowe i inne opłaty należne w ramach umowy leasingu – moment uzyskania przychodu ze szczególnym uwzględnieniem charakteru leasingu oraz konsekwencje,
b) instrumenty finansowe – zbycie i realizacja,
c) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
d) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
e) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.
2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży leasingowej:
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
b) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
c) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
d) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
e) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST
f) kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
g) limitowanie kosztów z art. 15e ustawy o CIT; zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
h) koszty finansowania dłużnego,
i) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego,
j) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży leasingowej.
3. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych:
a) akcje marketingowe w branży leasingowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych,
b) świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników/współpracowników (bony, vouchery, prezenty, strój, ubiór, abonamenty medyczne, sportowe, ubezpieczenie OC członków organów spółek).
4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży leasingowej.

V. Systemowe zmiany w CIT 2021 i ich konsekwencje w latach kolejnych

1. Fundusz inwestycyjny – istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji, warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.).
2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR),
g) traktowanie sygnalistów i apetyt na ryzyko podatnika – jak opisać w strategii, a jak wdrożyć w życie,
h) zaangażowanie zarządu,
i) dobre praktyki zarządzania ryzykiem podatkowym.
3. Spółka nieruchomościowa:
a) definicja spółki nieruchomościowej. Forma prawna spółki nieruchomościowej,
b) spółka nieruchomościowa z siedzibą na terytorium Polski. Spółka nieruchomościowa z siedzibą zagranicą. Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego. Kto może być przedstawicielem?
c) zbycie udziałów / akcji albo przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Obowiązki płatnicze.
d) pozostałe zmiany.

VI. Planowane zmiany na rok 2022 – w tym podstawowe założenia związane z projektem ustawy wprowadzającej zasady Polskiego Ładu

1. Opodatkowanie spółek holdingowych (dywidendy, zyski ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych).
2. Rezydencja podatkowa –domniemanie rezydencji podatkowej w Polsce.
3. Promowanie obrotu bezgotówkowego.
4. Cienka kapitalizacja (zmiany w zakresie finansowania dłużnego).
5. Odsetki od pożyczki na nabycie udziałów.
6. Wypłata ukrytej dywidendy.
7. Ryczałt za używanie służbowych aut.
8. Zakaz przerzucania dochodów.
9. Kwota wolna od podatku i ulga dla pracowników.
10. Sankcje podatkowe dla pracodawców zatrudniających „na czarno”.
11. Nowe limity płatności gotówkowych dla konsumentów i firm.
12. Zmiany w zakresie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych.

VII. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

16-12-202117-12-2021Warszawa

Zaufali nam: