VAT e-commerce  i CIT 2021 w branży marketingowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT e-commerce i CIT 2021 w branży marketingowej

26 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Program

DZIEŃ I

Podatek VAT w 2021 roku w branży marketingowej

1. Slim VAT z perspektywy branży marketingowej:
a) zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej (korekta in minus w branży marketingowej),
b) nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego (korekty faktur zakupowych w branży marketingowej),
c) nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus (przesłanki decydujące o zwiększeniu podstawy opodatkowania w branży marketingowej),
d) wydłużenie terminu na odliczenie VAT (4 miesiąca na odliczeniu podatku VAT),
e) zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości (prezenty dla kontrahentów w branży marketingowej),
f) częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych (kiedy będzie można odliczyć zakup noclegu w branży marketingowej?),
g) nowe zasady przeliczania kursów walut (czy warto zastosować spójne kursy walut dla podatku dochodowego i VAT w branży marketingowej?),
h) nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
i) zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, jak klasyfikować zakupione towary i usług z załącznika nr 15 do ustawy VAT),
j) zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych (kiedy warto skorzystać z WIS?).

2. Zmiany w zakresie e-commerce – planowany termin wprowadzenia zmian 1 lipca 2021 r.:
a) implementacja do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 oraz dyrektywy Rady (UE) 2019/1995 dotyczących tzw. pakietu VAT e-Commerce,
b) zmiana zasad sprzedaży wysyłkowej – ujednolicenie progu na terenie całej UE,
c) wprowadzenie nowej definicja transakcji – wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO),
d) sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI),
e) zasady wystawiania faktur w przypadku WSTO oraz SOTI,
f) wprowadzenie szczegółowych zasad rozliczenia podatku w ramach OSS, IOSS oraz USZ,
g) określenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostaw towarów przez platformy e-commerce,
h) nałożenie na platformy e-commerce obowiązku prowadzenia dodatkowej ewidencji oraz poboru i zapłaty podatku.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 nowym plikiem JPK_VAT:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK_VAT,
c) nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy z branży marketingowej,
d) kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (jakie kody GTU będą występowały w branży marketingowej?),
e) zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT (dokumenty wewnętrzne w branży marketingowej np. darowizny dla kontrahentów),
f) bony/vouchery/karty podarunkowe w JPK_VAT,
g) transakcje międzynarodowe a JPK_VAT,
h) mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
i) refaktury a JPK_VAT,
j) faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
k) odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
l) transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
m) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
n) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

4. Pozostałe zmiany w podatku VAT istotne z perspektywy branży marketingowej.
a) korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020 r.:
• rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
• wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
• zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
• uporządkowanie innych zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
• wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,
• zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,
• istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.
b) zmiany dotyczące rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. (tzw. quick fixes):
• nowe unijne regulacje dotyczące dokumentowania WDT,
• nowe unijne zasady dokumentowania wywozu towaru,
• zasady unijne a zasady krajowe – jak dokumentować WDT w 2020 r.
• zaostrzenie przepisów krajowych dotyczących numeru VAT UE i identyfikacji nabywcy dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, a także zasad składania informacji podsumowującej VAT-UE.

5. Transakcje charakterystyczne dla branży marketingowej:
a) prawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego (specyfika usług marketingowych jednorazowych, ciągłych i etapowych),
b) dostawa towarów (warunki dostawy towarów a moment powstania obowiązku podatkowego),
c) termin na wystawienie faktury dla poszczególnych transakcji w branży marketingowej,
d) próbki, prezenty małej wartości a podatek VAT (m. in. sampling czyli bezpłatna dystrybucja próbek produktów),
e) imprezy, targi, konferencje a podatek VAT,
f) sponsoring, w tym współpraca z influencerami a podatek VAT,
g) consumer experience a podatek VAT,
h) bony, vouchery, karty podarunkowe a podatek VAT,
i) prawidłowe określenie podstawy opodatkowania (rabaty, skonta, upusty, barter),
j) świadczenia kompleksowe w branży marketingowej,
k) faktury kosztowe i ograniczenia w prawie do odliczenia podatku VAT (błędy na fakturach, zakup noclegu, gastronomii oraz pojazdów samochodowych),
l) eksport i import usług w branży marketingowej.

DZIEŃ II

Podatek CIT w 2021 roku w branży marketingowej

1. Problematyka branży marketingowej z punktu widzenia podatków dochodowych w świetle zmian przepisów 2020-2021:
a) reklama i reprezentacja / imprezy, targi, konferencje a koszty uzyskania przychodów,
b) wydatki marketingowe – zaliczanie do kosztów podatkowych; ograniczenia i limity kosztów w świetle art. 15e ustawy o CIT,
c) obowiązek rozpoznania przychodów w podatku CIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach akcji marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych),
d) bony, vouchery, karty podarunkowe – rozliczenie CIT i PIT po zmianie przepisów,
e) premie pieniężne i rabaty – premia pieniężna jako rabat / premia pieniężna jako usługa; korekty,
f) podatek PIT – obowiązki płatnika:
• obowiązek rozpoznania przychodów podatkowych w podatku PIT w związku z otrzymaniem towarów i usług w ramach działań marketingowych (przychody z tzw. świadczeń nieodpłatnych a przychody ze stosunku pracy i z działalności wykonywanej osobiście),
• zakres zwolnienia w PIT związanego z otrzymywaniem świadczeń w ramach konkursów / sprzedaży premiowych / akcji promocyjnych,
• obowiązki płatnika – m.in. PIT – 8C / PIT – 8AR – konsekwencje związane z niewykonywaniem obowiązków płatnika.
g) konkurs i loteria – problemy interpretacyjne, ryzyka i konsekwencje podatkowe błędnej kwalifikacji konkursu,
h) organizator konkursu a fundator nagrody w konkursie (organizacja konkursów przez podmioty zewnętrzne); problematyka płatnika podatku dochodowego,
i) konkursy a programy motywacyjne – różnice w zakresie opodatkowania,
j) obowiązki dokumentacyjne i informacyjne związane z marketingiem:
• dokumentacja konkursów / sprzedaży premiowych / akcji reklamowych i innych działań marketingowych – zakres wymaganych dokumentów,
• regulaminy akcji marketingowych oraz regulaminy konkursów i sprzedaży premiowych – zasady sporządzania, najbardziej istotne elementy z punktu widzenia podatkowego,
• obowiązki informacyjno-rejestracyjne w przypadku szczególnych działań marketingowych np. loterii (obowiązki wynikające z innych ustaw),
• działania marketingowe organizowane przy współpracy z agencjami marketingowymi – zasady współpracy, obowiązki stron, wymagane dokumenty.
k) sprzedaż premiowa – definicja sprzedaży premiowej / zasady prowadzenia sprzedaży premiowej, dokumentacja sprzedaży premiowej,
l) sprzedaż premiowa – zakres zwolnienia z PIT (zmiana limitu zwolnienia),
m) sponsoring, w tym współpraca z influencerami – najbardziej popularne warianty współpracy sponsorskiej i ich skutki podatkowe,
n) opodatkowanie prezentów – prezenty reklamowe i reprezentacyjne – jak są rozumiane w podatkach dochodowych; opodatkowanie otrzymującego prezenty – konsument, przedsiębiorca, pracownik; niezbędna dokumentacja dla otrzymującego i rozdającego,
o) próbki – bezpieczny sampling – czym są próbki w podatku pit/cit na przykładach z najnowszego orzecznictwa; niezbędna dokumentacja samplingu.

2. Podatek u źródła – analiza nowych regulacji z punktu widzenia branży marketingowej:
a) stawki podatku – stawki krajowe i stawki wynikające z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
b) zwolnienia; zakres podmiotowy oraz przedmiotowy; warunki,
c) standardy należytej staranności w związku z zastosowaniem stawki preferencyjnej albo zwolnienia,
d) beneficjent rzeczywisty – znaczenie dla stosowania stawek preferencyjnych oraz dla zastosowania zwolnień,
e) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne: certyfikat rezydencji, oświadczenia, forma oraz termin ważności,
f) znaczenie limitu 2 mln pln, tryb zwrotowy, wniosek oraz załączniki do wniosku, tryb oświadczeń, odpowiedzialność, opinia o stosowaniu zwolnienia, opłata, termin ważności.
g) wyłączenia spod regulacji,
h) reklama w mediach społecznościowych i google a podatek u źródła.

3. Ulga na złe długi, zatory płatnicze i biała lista podatników, split payment – nowe regulacje od 1.01.2020 r. – podsumowanie zmian, najnowsze orzecznictwo:
a) rodzaje transakcji objęte korektą, obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela, transakcje między podmiotami powiązanymi, zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19,
b) ograniczenia zatorów płatniczych – terminy zapłaty w transakcjach handlowych,
c) biała lista podatników – skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT: 
• weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
• skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników,
• uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
• przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
• nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.
d) skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
• utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
• płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
• płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
• potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT.
e) skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT – weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów, skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych), uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
f) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

4. Przegląd pozostałych zmiany w CIT w 2021 r.:
a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne od 2020,
b) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln pln.,
d) nowe limity przychodowe dla celów stosowania uproszczeń, w tym opodatkowania spółek stawką 9 % podatku,
e) hipotetyczne koszty odsetkowe – z uwzględnieniem zmian od 1.1.2021,
f) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowaniem kompleksowości problematyki, z uwzględnieniem zmian od 1.1.2021 r.

5. Systemowe zmiany w CIT 2021:
a) fundusz inwestycyjny – istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji, warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
b) ryczałt od spółek (tzw. „CIT estoński”) – warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.), obowiązki wyrównawcze, warunki inwestycyjne (15%, 33%, 50%, 110%) i sposób ich liczenia,
c) opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT, warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

26 05 2021 - 27 05 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję