CIT i VAT 2021 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę medialną.

Program

DZIEŃ I

CIT w branży medialnej

I. Projekt nowelizacji CIT w ramach „Nowego Ładu” – omówienie planowanych zmian

1. Tzw. „CIT estoński” – poszerzenie zakresu stosowania ryczałtowego opodatkowania spółek.

2. Zmiany w zakresie cen transferowych.

3. Koszty finansowania dłużnego – nowa reguła obliczania limitu kosztów.

4. Ukryta dywidenda.

5. Nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w zakresie stosowania ulg dotychczasowych.

6. Modyfikacja pojęcia rezydencji podatkowej.

7. Zmiany w zakresie zasad poboru podatku u źródła.

II. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny:
a) istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

2. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
b) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy,
c) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
d) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
e) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
f) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

III. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020 r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

2. Skutki błędnej płatności od 1.01.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

IV. Pozostałe zagadnienia: praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w latach wcześniejszych – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży medialnej

1. Podatek u źródła w branży medialnej:
a) opodatkowanie odsetek i należności licencyjnych wypłacanych na rzecz kontrahentów zagranicznych,
b) opodatkowanie nabycia usług niematerialnych (np. reklamowych, zarządczych, doradczych, gwarancji i poręczeń) od podmiotów zagranicznych,
c) opodatkowanie dywidend,
d) obowiązek dochowania należytej staranności przez płatnika i podwyższona miara należytej staranności przy płatnościach na rzecz podmiotów powiązanych.

2. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych branży:
a) moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług reklamowych oraz udostępnienia czasu antenowego, przeniesienie praw autorskich, udzielanie licencji i sublicencji, koszty kampanii reklamowych, prenumeraty i kolportaż,
b) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
c) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
d) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

3. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży medialnej:
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
b) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
c) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
d) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
e) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
f) ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
g) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

4. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

5. Akcje marketingowe w branży medialnej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych:
a) organizacja konkursów, sprzedaży premiowej i promocyjnej, premie lojalnościowe i pieniężne, sponsoring, programy motywacyjne – dokumentacja, konsekwencje po stronie organizatora i uczestnika akcji,
b) wręczanie prezentów, gadżetów i upominków o niskiej wartości dodanej,
c) wydatki o charakterze reprezentacyjnym – pułapka kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (jak traktować alkohol w świetle ograniczeń – najnowsze korzystne stanowisko Dyrektora KIS!).

6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży medialnej.

DZIEŃ II

Podatek VAT w branży medialnej

I. Pakiet Slim VAT 1 w branży medialnej od 1.01.2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT w branży medialnej:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty w branży medialnej a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.

5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwość opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 w branży medialnej (projekt nowelizacji)

1. Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.

2. Projektowane uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).

3. Planowana likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.

4. Projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej.

5. Projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

6. Planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży medialnej od 1.10.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

10. Faktury korygujące w KSeF.

11. Nota korygująca a KSeF.

12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży medialnej.

13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży medialnej.

14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT

1. Obowiązek podatkowy:
a) moment wykonania usług nadawczych,
b) obowiązek podatkowy przy sprzedaży licencji, praw autorskich
c) możliwość potraktowania usług medialnych jako usług ciągłych,
d) usługi branży medialnej rozliczane w okresach rozliczeniowych,
e) refakturowanie usług a moment wykonania usługi,
f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług branży medialnej,
g) moment wykonania usługi a data powstania obowiązku podatkowego,
h) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego (nowa linia orzecznicza WSA i NSA),
i) usługi opodatkowane poza terytorium Polski (tzw. NP) a moment wykazania w polskiej deklaracji VAT,
j) obowiązek podatkowy w reżimie odwrotnego obciążenia,
k) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
l) faktury wystawione po terminie a powstanie obowiązku podatkowego,
m) moment rozliczenia VAT w przypadku refakturowania usług.
n) usługi zrealizowane w całości poza terytorium kraju a ich wykazywanie w deklaracji VAT,

2. Dokumentowanie transakcji:
a) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
b) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) faktura w transakcjach odwrotnie obciążonych (specyficzne elementy faktury, stawka 0% i NP),
d) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
e) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
f) dokument pro forma,
g) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
h) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie), faktury zdigitalizowane (np. skan),
i) refakturowanie (refaktura),
j) duplikat faktury,
k) elementy konieczne faktury,
l) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
m) rabat, skonto, upust a treść umowy i faktury,
n) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
o) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
p) wystawienie faktury po terminie,
q) refakturowanie usług,
r) data sprzedaży na fakturze,
s) czynności złożone czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,
t) ogólne zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,
u) skutki zmian podatku VAT in plus i in minus na fakturach,
v) w jakich przypadkach można anulować fakturę?

V. Transakcje branży medialnej w JPK_VAT

1. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

2. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

3. Zmiana sposobu oznaczeń kodów „GTU_01” do „GTU_13”.

4. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
b) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności.

5. Wyłączenie obowiązku kodowania dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych.

6. Doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

16-12-202117-12-2021Warszawa

Zaufali nam: