CIT i VAT 2019 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

CIT i VAT 2019 w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)

28 05 2019 - 29 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki podatkowej w VAT i CIT jaka wystąpiła na skutek nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r. Rewolucyjne zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, identyfikacja nowych zasad rozliczania voucherów typu SPV i MPV czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to jedne z zagadnień, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji.
Nie bez znaczenia w trakcie szkolenia pozostanie odpowiedź czy na przedsiębiorstwach sektora medialnego nadal ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Szkolenie w tym zakresie ma na celu analizę możliwości uniknięcia obowiązków dokumentacyjnych za rok 2018!
Podczas szkolenia poruszone zostaną także wnioski z bieżących stanowisk fiskusa i wyroków sądów administracyjnych z uwzględnieniem specyfiki branży i szczególnym naciskiem konsekwencji organizacji akcji marketingowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę medialną.

Program

DZIEŃ I

Podatek CIT 2019 w branży medialnej

I. Planowane i realizowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki zastosowania przepisów przejściowych w branży:
a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
b) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
d) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
e) obniżka stawki CIT – 9 %,
f) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
g) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
h) zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła,
i) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
j) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
k) pozostałe zmiany.

2. Planowane zmiany w CIT – płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników, inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

II. Praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w 2018 r. – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa z uwzględnieniem problematyki branży medialnej.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – problematyka tzw. cienkiej kapitalizacji.

3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.

5. Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

6. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.

7. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

8. Pozostałe zmiany.

III. Podsumowanie bieżącej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej i sądów administracyjnych w zakresie wybranej problematyki podatku CIT w branży medialnej.

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych, usługi pośrednictwa w świadczeniu usług reklamowych oraz udostępnienia czasu antenowego, przeniesienie praw autorskich, udzielanie licencji i sublicencji, koszty kampanii reklamowych, prenumeraty i kolportaż, świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów: kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia, refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne, korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST, wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

IV. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników, podatkowe aspekty działań marketingowych charakterystycznych dla branży medialnej – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

VI. Pytania i wątpliwości – panel dyskusyjny.

DZIEŃ II

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w branży medialnej

1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – praktyczne konsekwencje dla branży medialnej:
a) ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
b) zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
c) sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
d) zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
e) dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
f) sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
g) uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
h) zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
i) zwrot VAT na konto VAT,
j) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
k) skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
l) podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
m) zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
n) podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
o) pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
p) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

2. Zmiany w VAT 2019 r. – omówienie istotnych zmian dla branży medialnej:
a) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
d) zmiany dotyczące kas fiskalnych,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) likwidacja deklaracji VAT,
g) zmiany dotyczące JPK.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Bieżące problemy oraz aktualne orzecznictwo dotyczące VAT w branży medialnej w 2019 r.:
a) kary umowne, odszkodowania i ich konsekwencje na gruncie VAT,
b) świadczenia kompleksowe w VAT:
c) problemy z obowiązkiem podatkowym w branży medialnej – licencje, najem, dzierżawa, wydania towarów,
d) problemy związane z refakturowaniem:
• co to jest refaktura i czym różni się od innych form przerzucania kosztów?
• jakie są zasady wystawiania refaktur (marża, stawka podatkowa, moment powstania obowiązku podatkowego).

5. Świadczenia nieodpłatne w 2019 r. dla kontrahentów, klientów, pracowników:
a) nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług,
b) cel świadczenia nieodpłatnego a zasady jego rozliczania,
c) akcje marketingowe i programy lojalnościowe a VAT,
d) zasady rozliczania akcji marketingowych organizowanych w kooperacji z agencjami reklamowymi,
e) obiad z kontrahentem,
f) nagrody w konkursach a VAT,
g) prezenty o małej wartości, próbki, drukowane materiały reklamowe i informacyjne,
h) zachęty dla pracowników,
i) zasady opodatkowania paczek świątecznych, nagród jubileuszowych i innych prezentów.

6. Aktualne zagadnienia związane z korektami podatku należnego i naliczonego:
a) korekta faktury a korekta deklaracji,
b) korekty in plus i in minus,
c) korekty dokonywane na bieżąca oraz korekty wsteczne,
d) zasady i sposoby potwierdzania odbioru faktury korygującej (papierowej i elektronicznej).

7. Rozliczanie podatku naliczonego w 2019 r. w branży medialnej:
a) reguły ustalania momentu powstania prawa do odliczenia,
b) problemy techniczne z ustaleniem momentu powstania prawa do odliczenia VAT,
c) odliczanie VAT w „dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych”,
d) duplikat faktury a prawo do odliczenia,
e) prawo do odliczenia i jego ograniczenia w przypadku wydatków związanych z gastronomią oraz usługami noclegowymi,
f) ograniczenia w prawie do odliczenia od zakupów związanych z nabyciem i eksploatacją pojazdów,
g) aktualne interpretacje organów podatkowych w sprawie kart paliwowych:
• analiza orzecznictwa ETS w sprawie Auto Lease,
• analiza orzeczeń krajowych sądów administracyjnych,
• zmiana podejścia Ministerstwa Finansów.

8. Problematyka fakturowania w 2019 r. w branży medialnej:
a) elementy konieczne faktur,
b) terminy wystawiania faktur,
c) faktury wystawiana przed transakcją i po transakcji,
d) faktury wystawiane przed zapłatą i po zapłacie,
e) faktury zaliczkowe i quasi-zaliczkowe,
f) zagadnienia związane z refakturowaniem (stawka, data sprzedaży, obowiązek podatkowy, marża),
g) ważna zasada dotycząca konieczności wliczania kosztów dodatkowych transakcji, takich jak koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia,
h) anulowanie faktury – aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych,
i) błędy na fakturach,
j) faktury korygujące a noty korygującej,
k) korekty faktury in plus i in minus,
l) faktury elektroniczne – nowe tendencje interpretacyjne organów podatkowych.

9. Transakcje międzynarodowe 2019 r. – wybrane zagadnienia:
a) zasady rozliczania importu i eksportu usług,
b) zasady rozliczania WNT,
c) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji międzynarodowych,
d) zaliczki w transakcjach międzynarodowych (m.in. nowe zasady rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów),
e) kursy przeliczeniowe dla walut obcych,
f) zasady rozliczania transakcji międzynarodowych w deklaracji VAT-7 i VAT-UE.

10. Pytania uczestników, konsultacje indywidualne.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

28 05 2019 - 29 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję