VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2019 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

30 09 2019 - 01 10 2019 - Warszawa
16 10 2019 - 17 10 2019 - Katowice
16 10 2019 - 17 10 2019 - Poznań
20 11 2019 - 21 11 2019 - Wrocław
04 12 2019 - 05 12 2019 - Gdańsk

Kategoria: , , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki podatkowej w VAT i CIT jaka wystąpiła na skutek nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r. Rewolucyjne zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, zmiany stawek VAT, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to jedne z zagadnień, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji.
Nie bez znaczenia w trakcie szkolenia pozostanie odpowiedź czy na przedsiębiorstwach sektora transportu nadal ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych. Szkolenie w tym zakresie ma na celu analizę możliwości uniknięcia obowiązków dokumentacyjnych za rok 2018!
Podczas szkolenia poruszone zostaną także wnioski z bieżących stanowisk fiskusa i wyroków sądów administracyjnych z uwzględnieniem specyfiki branży – usług transgranicznych, dostaw ciągłych i problematyki ustalenia momentu powstania przychodu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę TSL.

Program*

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w branży TSL

1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) – – praktyczne konsekwencje dla branży TSL:
a) ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
b) zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
c) sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
d) zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
e) dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
f) sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
g) uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
h) zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
i) zwrot VAT na konto VAT,
j) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
k) skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
l) podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
m) zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
n) podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
o) pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
p) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

2. Zmiany w VAT 2019 r. – omówienie istotnych zmian dla branży TSL:
a) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
d) zmiany dotyczące kas fiskalnych,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) likwidacja deklaracji VAT,
g) zmiany dotyczące JPK.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Bieżące problemy związane z VAT w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej:
a) pojęcie transportu międzynarodowego w rozumieniu ustawy o VAT,
b) miejsce opodatkowania usług transportu międzynarodowego oraz usług spedycyjnych,
c) miejsce opodatkowania usług magazynowych,
d) miejsce opodatkowania usług krótkotrwałego wynajmu środków transportu,
e) stawka 0% dla usług transportu międzynarodowego,
f) usługi transportowej stanowiącej część usługi transportu międzynarodowego a VAT,
g) warunki stosowania stawki 0% w przypadku transportu międzynarodowego związanego z importem towarów,
h) warunki stosowania stawki 0% w przypadku transportu międzynarodowego związanego z eksportem towarów,
i) pozostałe przypadki stosowania stawki 0% w przypadku branży transportowej i spedycyjnej (m.in. usługi w portach morskich, usługi związane z obsługą celną eksportu i importu towarów).

5. Fakturowanie w branży TSL w 2019 r. – problematyka obowiązku podatkowego i zasady stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia – przegląd kluczowych zagadnień:
a) korekty in plus i in minus, korekty bieżące i wsteczne (korekta podatku a korekta deklaracji),
b) anulowanie faktury – zakres możliwości stosowania,
c) zasady stosowania i rozliczania duplikatów faktur,
d) faktury elektroniczne – kluczowe problemy,
e) refakturowanie – różne typy przerzucania kosztów na gruncie VAT, obowiązek podatkowy,
f) prawidłowe określanie daty sprzedaży na potrzeby obowiązku podatkowego,
g) obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży licencji oraz usług dokumentowanych, protokołami zdawczo-odbiorczymi,
h) kary umowne i odszkodowania a VAT,
i) zasady rozliczania wykonawstwa zastępczego.

6. Świadczenia nieodpłatne a VAT w branży TSL w 2019 r.:
a) pojęcie świadczeń nieodpłatnych oraz status świadczeń częściowo odpłatnych na gruncie VAT,
b) nieodpłatna dostawa towarów a nieodpłatne świadczenie usług – różnice w zasadach opodatkowania,
c) świadczenia nieodpłatne na rzecz klientów i kontrahentów (znaczenie świadczeń związanych oraz niezwiązanych z działalnością gospodarczą),
d) świadczenia nieodpłatne dla pracowników i współpracowników (programy motywacyjne, świadczenia socjalne),
e) zasady rozliczania programów lojalnościowych oraz akcji marketingowych.

7. Zasady odliczania VAT w 2019 r.:
a) moment powstania prawa do odliczenia na gruncie VAT,
b) zasady korygowania podatku naliczonego,
c) ograniczenia w prawie do odliczenia przy zakupie usług noclegowych i gastronomicznych oraz w przypadku wydatków związanych z pojazdami,
d) błędy formalne na fakturze a prawo do odliczenia.
e) szczególne wymogi odliczenia VAT w przypadku WNT, importu usług, odwrotnego obciążenia.

8. Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie VAT dot. branży TSL.

9. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

Podatek CIT 2019 w branży TSL

I. Planowane i realizowane zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

1. Najistotniejsze zmiany w CIT w 2019 r. z ujęciem problematyki zastosowania przepisów przejściowych w branży:
a) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne,
b) mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych i zaliczek uproszczonych,
c) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
d) nowe zasady ulgi na działalność badawczo – rozwojową,
e) obniżka stawki CIT – 9 %,
f) nowy limit dla odliczania odpisów amortyzacyjnych od pojazdów samochodowych,
g) pojazd specjalny, ciężarowy, wykorzystywany w trybie ,,mieszanym”/ ,,jednolitym” a koszty uzyskania przychodów – nowe ograniczenia w zakresie zakupów pojazdów samochodowych, wydatków eksploatacyjnych i zakupu paliwa służącego do ich napędu,
h) zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła,
i) ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki, kto zostaje wyłączony z obowiązku dokumentacyjnego?
j) dodatkowe zobowiązanie podatkowe – przesłanki określenia dodatkowego zobowiązania w CIT
k) pozostałe zmiany.

2. Planowane zmiany w CIT – płatność na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP, centralny rejestr podatników, inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

II. Praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w 2018 r. – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa z uwzględnieniem, specyfiki branży TSL.

1. Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.

2. Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych – problematyka tzw. cienkiej kapitalizacji.

3. Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.

4. Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych – zakres i przedmiot opodatkowania.

5. Zmiana zasad w zakresie świadczeń nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.

6. Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności.

7. Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.

8. Pozostałe zmiany.

III. Podsumowanie bieżącej praktyki Krajowej Administracji Skarbowej i sądów administracyjnych w zakresie wybranej problematyki podatku CIT w branży TSL.

1. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych: moment rozpoznania przychodu – usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne – wykonanie usługi i częściowe wykonanie usługi, usługi magazynowania, świadczenia kompleksowe i poboczne, świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne, odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo, refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

2. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami – kompleksowa analiza przepisów: koszty licencji na wykonywanie usług transportowych, opłaty drogowe, opłaty administracyjne, koszty podwykonawców usług transportowych, kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia, refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne, korygowanie kosztów uzyskania przychodów, kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług, wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

IV. Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników, podatkowe aspekty działań marketingowych charakterystycznych dla TSL – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.

V. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – ustalenie wartości początkowej, problematyka wynikająca ze szczególnych form nabycia (zakup, komis, zamiana, wytworzenie, aport) metody i stawki amortyzacji, ustalenie wartości rezydualnej, remont/konserwacja a ulepszenie/modernizacja (praktyka bieżących stanowisk KAS), wątpliwości związane z częściami składowymi i peryferyjnymi (zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych, wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej, dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej), straty (możliwość rozpoznania KUP), środki trwałe w budowie, likwidacja, dotacje, inwestycje w obcym środku trwałym, zaniechanie inwestycji.

VI. Pytania i wątpliwości – panel dyskusyjny.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

30 09 2019 - 01 10 2019 - Warszawa
16 10 2019 - 17 10 2019 - Katowice
16 10 2019 - 17 10 2019 - Poznań
20 11 2019 - 21 11 2019 - Wrocław
04 12 2019 - 05 12 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję