VAT i CIT 2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę TSL.

Program*

DZIEŃ I

VAT w branży TSL

1. Zmiany w VAT 2021 – Slim VAT:
a) zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
b) nowe zasady dotyczące korygowania podatku naliczonego,
c) nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
d) wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
e) zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
f) częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych,
g) nowe zasady przeliczania kursów walut,
h) zmiany dotyczące podzielonej płatności (potrącenia, kursy walut obcych).

2. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1.10.2020 r. – zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK_VAT:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK_VAT,
c) nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
d) kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT,
e) kody w przypadku faktur korygujących,
f) kody w przypadku sprzedaży dokumentowanej na kasie fiskalnej,
g) zasady wykazywania dokumentów wewnętrznych w ewidencji VAT,
h) kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
i) mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
j) refaktury a JPK_VAT,
k) faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
l) świadczenia nieodpłatne a JPK_VAT,
m) transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi a JPK_VAT,
n) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
o) obowiązek korygowania JPK w terminie 14 dni w przypadku, gdy podatnik sam stwierdza błąd.

3. Podsumowanie zmian wprowadzonych od 1.1.2020:
a) korzystne zmiany dotyczące płatności na rachunki bankowe zawarte w wykazie podatników VAT czynnych obowiązujące od lipca 2020 r.:
• rozszerzenie katalogu sytuacji, w których zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych, nie wymaga zawiadomienia organów podatkowych,
• wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
• zmiana właściwości miejscowej organu podatkowego właściwego do złożenia zawiadomienia o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
• uporządkowanie innych zasad składania zawiadomień o zapłacie na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych,
• wsteczne obowiązywanie nowych zasad dotyczących płatności na rachunki bankowe nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych,
• zapłata na rachunek bankowy nie zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – przepisy obowiązujące w trakcie trwania epidemii COVID-19,
• istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące zasad zawiadamiania o płatnościach na rachunki nie zawarte w wykazie podatników VAT czynnych.

4. Wybrane zagadnienia istotne dla branży TSL:
a) określenie momentu wykonania usługi transportowej oraz spedycyjnej,
b) miejsce opodatkowania usług spedycji, transportu oraz logistyki,
c) spedycja oraz transport a możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0%,
d) najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie fakturowania i refakturowania usług w branży TSL.

DZIEŃ II

CIT w branży TSL

I. Projekt nowelizacji CIT w ramach „Nowego Ładu” – omówienie planowanych zmian

1. Tzw. „CIT estoński” – poszerzenie zakresu stosowania ryczałtowego opodatkowania spółek.

2. Zmiany w zakresie cen transferowych.

3. Koszty finansowania dłużnego – nowa reguła obliczania limitu kosztów.

4. Ukryta dywidenda.

5. Nowe ulgi podatkowe oraz zmiany w zakresie stosowania ulg dotychczasowych.

6. Modyfikacja pojęcia rezydencji podatkowej.

7. Zmiany w zakresie zasad poboru podatku u źródła.

II. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny:
a) istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

2. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
b) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy,
c) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
d) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
e) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
f) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

III. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT

1. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.

2. Modyfikacja reguł rozliczania tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

4. Odszkodowania i kary umowne w kontekście COVID-19.

5. Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji z PFR.

IV. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020 r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

V. Pozostałe zagadnienia: praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w latach wcześniejszych – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży TSL

1. Podatek u źródła – istotne zagadnienia w kontekście branży TSL.

2. Rozliczenie samochodów osobowych (czynsze leasingowe, czynsze najmu, dzierżawy, krótkotrwałe wypożyczenie samochodów, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji, VAT niepodlegający odliczeniu, omówienie Objaśnień podatkowych Ministra Finansów).

3. Koszty finansowania dłużnego – aktualne problemy.

4. Zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – aktualne problemy.

5. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
a) moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi,
b) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
c) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
d) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

6. Koszty uzyskania przychodu:
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
b) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
c) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
d) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
e) odszkodowania i kary umowne jako koszt,
f) cienka kapitalizacja, nabywanie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:   
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

13-10-202114-10-2021Katowice
21-10-202122-10-2021Warszawa
25-10-202126-10-2021Poznań
23-11-202124-11-2021Wrocław
09-12-202110-12-2021Gdańsk

Zaufali nam: