VAT i CIT 2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2021 w branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka)

26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyr. finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę TSL.

Program*

DZIEŃ I

VAT w branży TSL

I. Pakiet Slim VAT 1 w branży TSL od 1.01.2021 r.

1. Nowe zasady korygowania podatku VAT w branży TSL:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
• przyczyna korekty w branży TSL a sposób rozliczenia korekty VAT,
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
• przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane.
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
• korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
• jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.

2. Zmiana zasad stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT:
a) kurs walutowy stosowany dla rozliczeń podatku VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2020 r.,
b) nowe możliwości w zakresie stosowania kursu walutowego dla rozliczeń podatku VAT od 2021 r.,
c) kurs walutowy dla potrzeb podatku VAT a kurs walutowy dla potrzeb podatku dochodowego od 2021 r.

3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.

4. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
5. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.

6. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.

7. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.,
e) nowe możliwości opłacania z rachunku VAT zobowiązań podatkowych i celnych poniesionych przez agencje celne od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 w branży TSL (projekt nowelizacji)

1. Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.

2. Projektowane uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).

3. Planowana likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury.

4. Projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej.

5. Projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

6. Planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w branży TSL od 1.10.2021 r.

1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

7. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

8. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

9. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

10. Faktury korygujące w KSeF.

11. Nota korygująca a KSeF.

12. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży TSL.

13. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści dla branży TSL.

14. Dostęp do faktur w KSeF.

IV. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT

1. Obowiązek podatkowy:
a) moment wykonania usługi transportu drogowego,
b) wykonanie usług spedycyjnych,
c) możliwość potraktowania usług transportu jako usług ciągłych,
d) usługi spedycyjne rozliczane w okresach rozliczeniowych,
e) refakturowanie usług spedycyjnych oraz transportowych a moment wykonania usługi,
f) zasady powstawania obowiązku podatkowego w przypadku usług transportowych oraz spedycyjnych,
g) moment wykonania usługi a data powstania obowiązku podatkowego,
h) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego (nowa linia orzecznicza WSA i NSA),
i) usługi opodatkowane poza terytorium Polski (tzw. NP) a moment wykazania w polskiej deklaracji VAT,
j) obowiązek podatkowy w reżimie odwrotnego obciążenia,
k) obowiązek podatkowy w przypadku usług przechowania oraz magazynowania,
l) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
m) faktury wystawione po terminie a powstanie obowiązku podatkowego,
n) moment rozliczenia VAT w przypadku refakturowania usług,
o) szczegółowe zasady opodatkowania transportu drogowego oraz refakturowania usług transportu drogowego,
p) miejsce opodatkowania usług spedycji oraz transportu drogowego,
q) usługi zrealizowane w całości poza terytorium kraju a ich wykazywanie w deklaracji VAT,
r) spedycja oraz transport drogowy a możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0%,
s) świadczenie usług wyłącznie na terytorium Polski a możliwość zastosowania stawki VAT w wysokości 0%,
t) dokumenty niezbędne do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%.

2. Dokumentowanie transakcji:
a) faktury/noty księgowe/noty obciążeniowe,
b) faktura VAT obowiązkowa i na żądanie,
c) faktura w transakcjach odwrotnie obciążonych (specyficzne elementy faktury, stawka 0% i NP),
d) mechanizm podzielonej płatności a faktura VAT (dodatkowe zapisy na fakturze),
e) faktura zaliczkowa, faktura uproszczona,
f) dokument pro forma,
g) dokumenty zrównane z fakturami VAT,
h) faktury wystawiane, przesyłane i otrzymane w formie elektronicznej (np. e-mail, zdjęcie), faktury zdigitalizowane (np. skan),
i) refakturowanie (refaktura),
j) duplikat faktury,
k) elementy konieczne faktury,
l) zmiana danych w umowach/zamówieniach a faktura VAT,
m) rabat, skonto, upust a treść umowy i faktury,
n) terminy wystawiania faktur/refaktur oraz faktur korygujących,
o) błędy formalne i merytoryczne dotyczące fakturowania,
p) wystawienie faktury po terminie,
q) refakturowanie usług,
r) data sprzedaży na fakturze,
s) czynności złożone, czyli kilka towarów/usług pod jedną pozycją na fakturze tzw. świadczenia kompleksowe,
t) ogólne zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących i not korygujących,
u) skutki zmian podatku VAT in plus i in minus na fakturach,
v) kiedy trzeba mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej (nowe regulacje SLIM VAT)?
w) w jakich przypadkach można anulować fakturę?

V. Transakcje branży TSL w JPK_VAT

1. Wykazywanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone.

2. Wykazywanie faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego.

3. Zmiana sposobu oznaczeń kodów „GTU_01” do „GTU_13”.

4. Zmiana w kodowaniu rodzajów transakcji:
a) limit kwotowy dla oznaczeń „TP” – podmioty powiązane,
b) zmiany w zakresie oznaczenia „TP” dla podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami,
c) zmiana w zakresie oznaczenia „MPP” – mechanizm podzielonej płatności,
d) wyłączenie obowiązku kodowania dla raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych,
e) doprecyzowanie transakcji zawartej pomiędzy podmiotami powiązanymi.

DZIEŃ II

CIT w branży TSL

I. Systemowe zmiany w CIT 2021

1. Fundusz inwestycyjny:
a) istota funduszu – jednorazowy odpis na fundusz w kosztach zamiast amortyzacji,
b) relacje między funduszem a ryczałtem „estońskim”,
c) warunki brzegowe (podatnicy uprawnieni do skorzystania z funduszu, limity kwotowe, itp.),
d) skutki błędnego rozliczenia w kosztach odpisu na fundusz,
e) środki trwałe dające prawo do rozliczenia w ramach odpisu na fundusz.

2. Opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych podatkiem CIT:
a) dwukrotne opodatkowanie spółek dotychczas transparentnych podatkowo (jawne i komandytowe),
b) warunki opodatkowania podatkiem CIT spółek jawnych i możliwość braku opodatkowania CIT,
c) spółka komandytowa jako podatnik CIT,
d) warunki zastosowania stawki 9% dla spółek jawnych i komandytowych, wykluczenia z niższej stawki oraz okresy wykluczeni,
e) opodatkowanie zaliczek otrzymanych przez wspólników (podatek od dywidend),
f) sytuacje zrównane z otrzymaniem zaliczki (np. zmniejszenie udziałów kapitałowych, aporty, likwidacje spółek).

3. Pozostałe zmiany:
a) zmiany w zakresie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
b) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy,
c) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
d) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
e) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
f) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa.

II. Rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na lata 2020-2021 w aspekcie podatku CIT

1. Wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.

2. Modyfikacja reguł rozliczania tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych (podatek od przychodów z budynków).

4. Odszkodowania i kary umowne w kontekście COVID-19

III. Podsumowanie zmian obowiązujących od 2020 – skutki w roku 2021

1. Rozliczenie tzw. ulgi na złe długi wprowadzonej w 2020 r.:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe.

2. Skutki błędnej płatności od 1.1.2020 r. za faktury VAT:
a) weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów,
b) skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w wykazie podatników (korekta kosztów pośrednich, bezpośrednich, odpisów amortyzacyjnych),
c) uchylenie się od negatywnych skutków regulacji poprzez zawiadomienie organu podatkowego kontrahenta (zasady składania zawiadomienia),
d) przychód przy transakcjach związanych z przenoszeniem wierzytelności wynikających z faktur VAT,
e) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
f) przepisy przejściowe,
g) ściślejsze powiązanie metody podzielonej płatności z białą listą podatników VAT,
h) nowy termin na złożenie ZAW-NR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19.

3. Skutki braku zastosowania obowiązkowego split payment od 1.1.2020 r.:
a) nowy załącznik 15 (towary i usługi) obligujący do stosowania mechanizmu split payment,
b) utrata kosztów podatkowych, w tym odpisów amortyzacyjnych w razie błędnej zapłaty; wyjątki,
c) płatności na rzecz podmiotów pośredniczących przy zapłacie (np. faktoring),
d) płatności za zobowiązania zajęte w trybie egzekucyjnym,
e) kompensata, a potrącenie przy obowiązkowym split payment – ryzyko podatkowe na gruncie CIT,
f) przepisy przejściowe.

IV. Pozostałe zagadnienia: praktyczne wnioski i konsekwencje zmian podatkowych zrealizowanych w latach wcześniejszych – podsumowanie wybranego stanowiska fiskusa i orzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży TSL

1. Podatek u źródła – istotne zagadnienia w kontekście branży TSL.

2. Rozliczenie samochodów osobowych (czynsze leasingowe, czynsze najmu, dzierżawy, krótkotrwałe wypożyczenie samochodów, odpisy amortyzacyjne, koszty eksploatacji, VAT niepodlegający odliczeniu, omówienie Objaśnień podatkowych Ministra Finansów)

3. Koszty finansowania dłużnego – aktualne problemy.

4. Zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – aktualne problemy.

5. Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
a) moment rozpoznania przychodu – całkowite i częściowe wykonanie usługi,
b) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
c) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
d) refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego.

6. Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami
a) kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia
b) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów
c) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
d) korygowanie kosztów uzyskania przychodów.

*kolejność omawianych podatków może ulec zmianie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:     
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję