VAT i CIT 2020/2021 w działalności sportowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2020/2021 w działalności sportowej

15 10 2020 - 16 10 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę sportową.

Program

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT istotne w działalności sportowej

1. Biała lista podatników VAT:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT,
c) zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96 B ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami.

2. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (split payment):
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
k) zasady uwalniania środków z konta VAT,
l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

3. Zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) nowe ewidencje VAT.

4. Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) WIS – nowy instrument ochrony prawnej,
d) zasady występowania po WIS,
e) zakres ochrony przysługujący na mocy WIS.

5. Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 r.:
a) nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
b) nowe sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów,

6. Rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania w branży sportowej – transakcje krajowe oraz import usług, WNT:
a) obowiązek podatkowy w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
b) rozliczenie VAT w przypadku usług potwierdzanych protokołami oraz raportami,
c) rozliczanie VAT z tytułu usług reklamowych,
d) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
e) faktury zagraniczne a obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT,
f) wystawianie faktur w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
g) korygowanie obrotu z racji pomyłek oraz zmian w cenie,
h) stosowanie poprawnego kursu waluty obcej w przypadku transakcji krajowych oraz zagranicznych.

7. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia z opodatkowania w 2020 r. w przypadku działalności sportowej:
a) zasady ogólne zwolnienia działalności sportowej z podatku VAT,
b) zwolnienie z opodatkowania VAT działalności sportowej,
c) podmioty posiadające prawo do świadczenia usług zwolnionych,
d) zwolnienie z tytułu działalności szkoleniowej,
e) zwolnienie z opodatkowania świadczenia usług na rzecz członków niezależnych grup,
f) stawka VAT właściwa dla wynajmu obiektów sportowych,
g) opodatkowanie VAT wstępu na imprezy sportowe,
h) sprzedaż praw oraz licencji,
i) opodatkowanie prowizji z tytułu transferów zawodników,
j) opodatkowanie składek członkowskich,
k) wynajem obiektów sportowych,
l) usługi sędziowania zawodów sportowych,
m) opodatkowanie VAT trenowania zawodników,
n) opodatkowanie karnetów wstępów na siłownie, fitness itp.

8. Opodatkowanie podatkiem VAT marketingu prowadzonego w działalności sportowej oraz innych
przypadków nieodpłatnych przekazań:
a) opodatkowanie VAT sponsoringu rzeczowego oraz pieniężnego,
b) rozliczenie reprezentacji oraz reklamy,
c) świadczenia na rzecz pracowników oraz kontrahentów,
d) nieodpłatne świadczenia na rzecz zawodników,
e) działalność informacyjna,
f) organizacja konkursów,
g) inne przypadki działalności promocyjnej.

9. Sportowiec jako podatnik VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby VAT,
b) start w zawodach sportowych jako działalność gospodarcza,
c) udostępnienie wizerunku jako działalność gospodarcza,
d) ryzyko związane z zakwestionowaniem statusu podatkowego zawodnika.

10. Odliczanie podatku naliczonego:
a) terminy odliczania VAT,
b) najczęściej popełniane błędy w przypadku fakturowania a możliwość odliczenia podatku
naliczonego,
c) odliczanie VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
d) odliczenie VAT w przypadku czynności opodatkowanych VAT, które powinny być zwolnione lub
niepodlegające opodatkowaniu,
e) terminy odliczenia,
f) duplikat faktury a termin odliczenia VAT,
g) odliczenie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa, karty paliwowe,
h) VAT od usług gastronomicznych oraz noclegowych,
i) refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych a możliwości odliczenia VAT,
j) odliczenie VAT od usług kompleksowych.

DZIEŃ II

CIT w branży sportowej

1. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1.01.20 – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży sportowej:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy fiskus wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
• zawiadomienie ZAW-NR – praktyczna analiza mechanizmu zgłaszania,
• wyjaśnienia MF w zakresie płatności na rachunek niezgłoszony – praktyczne wątpliwości.
b) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
c) Mikrorachunek w płatnościach podatkowych.
d) Ulga na złe długi w podatku CIT:
• Konsekwencje po stronie dłużnika i wierzyciela,
• zakres i mechanizm stosowania, sposób naliczania terminu wystąpienia,
• ograniczenia w transakcjach,
• przepisy przejściowe.

2. Zmiana systemu poboru WHT od 1.07.20 – rewolucyjne zasady w podatku u źródła, kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania.

3. Plany i pomysły MF związane z przeciwdziałaniem agresywnej optymalizacji w CIT: Centralny Rejestr Podatników, Uproszczone Porozumienie Cenowe, Dyrektywa CIT.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży sportowej:
a) Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym – kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?
d) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
e) Nowe zasady funkcjonowania ulgi na działalność badawczo – rozwojową.
f) Obniżka stawki CIT do 9 % – a co z podwyżką CIT w zakresie zysków kapitałowych?
g) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
h) Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
i) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
j) ,,Exit tax” – czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
k) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej;
l) Pozostałe zmiany.

5. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży sportowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Branża sportowa a rozliczanie podatku CIT:
• formy prowadzenia działalności sportowej – kluby sportowe, związki sportowe, spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia – ustawa o sporcie a zakres opodatkowania na gruncie CIT.
• zwolnienia przedmiotowe na gruncie CIT – zakres zwolnień dotyczący podmiotów prowadzących działalność sportową (dochody przeznaczone na cele w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na współzawodnictwo sportowe dzieci młodzieży),
• szczegółowy zakres dochodów podlegających zwolnieniu – określenie celów statutowych – problemy praktyczne zapisów statutowych,
• składki członkowskie na rzecz organizacji / stowarzyszeń a zwolnienie z CIT;
b) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych, przeniesienie praw autorskich, udzielanie licencji i sublicencji, koszty kampanii reklamowych,
• szczególne rodzaje przychodów w branży sportowej – przychody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia sportowe, sprzedaży wejściówek na basen / siłownię, działalności reklamowej oraz praw do wizerunku, transferu zawodników, świadczenia usług dodatkowych dla działalności sportowej (np. hotele, gastronomia).
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
c) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży sportowej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• szczególne rodzaje kosztów podatkowych w branży sportowej: wydatki na rzecz zawodników (np. zakwaterowanie, stroje, posiłki, przejazdy, tzw. atrakcje dodatkowe), organizacja obozów sportowych, finansowanie udziału w zawodach, finansowanie kształcenia zawodników, wydatki na rzecz sędziów sportowych, wydatki na rzecz działaczy sportowych,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
d) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
e) Akcje marketingowe w branży sportowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych:
• organizacja konkursów, sprzedaży premiowej i promocyjnej, premie lojalnościowe i pieniężne, sponsoring, programy motywacyjne – dokumentacja, konsekwencje po stronie organizatora i uczestnika akcji,
• wręczanie prezentów, gadżetów i upominków o niskiej wartości dodanej,
• wydatki o charakterze reprezentacyjnym – pułapka kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (jak traktować alkohol w świetle ograniczeń – najnowsze korzystne stanowisko Dyrektora KIS!);
f) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży sportowej – kwalifikacja infrastruktury sportowej, mechanizm amortyzacji, identyfikacja części składowych oraz procesów ulepszenia/modernizacji/remontu.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży sportowej.

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

15 10 2020 - 16 10 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję