VAT i CIT 2019 w działalności sportowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2019 w działalności sportowej

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe zaprezentowanie problematyki podatkowej w VAT i CIT jaka wystąpiła na skutek nowelizacji przepisów z dniem 1 stycznia 2019 r. Rewolucyjne zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to jedne z zagadnień, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji.
Podczas szkolenia poruszone zostaną także wnioski z bieżących stanowisk fiskusa i wyroków sądów administracyjnych z uwzględnieniem specyfiki branży – zasad wyliczania proporcji sprzedaży czy prewspółczynnika.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę sportową.

Program

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w działalności sportowej

1. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment):
a) ogólne zasady działania mechanizmu podzielonej płatności,
b) zakres podmiotowy i przedmiotowy mechanizmu podzielonej płatności,
c) sposób tworzenia i likwidowania rachunków VAT,
d) zasady funkcjonowania rachunku VAT – obowiązki banków i podatników, opłaty za obsługę rachunku VAT,
e) dobrowolność korzystania z mechanizmu podzielonej płatności i jej ograniczenia,
f) sposoby dysponowania środkami na rachunku VAT,
g) uwolnienie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowych,
h) zasady dokonywania zapłaty VAT do urzędu skarbowego z rachunku VAT,
i) zwrot VAT na konto VAT,
j) korzyści dla nabywców stosujących split payment,
k) skutki dla dostawców związane z zastosowaniem split payment,
l) podzielona płatność a solidarna odpowiedzialność i sankcja VAT,
m) zapłata na rachunek osoby trzeciej a podzielona płatność,
n) podzielona płatność w przypadku transakcji walutowych,
o) pomyłki kontrahentów a podzielona płatność,
p) zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment.

2. Zmiany w VAT 2019 r.:
a) nowe zasady rozliczania bonów, voucherów oraz kart podarunkowych,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowe zapowiedzi dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
d) zmiany dotyczące kas fiskalnych,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) likwidacja deklaracji VAT,
g) zmiany dotyczące JPK.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania w branży sportowej – transakcje krajowe oraz import usług, WNT:
a) obowiązek podatkowy w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
b) rozliczenie VAT w przypadku usług potwierdzanych protokołami oraz raportami,
c) rozliczanie VAT z tytułu usług reklamowych,
d) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
e) faktury zagraniczne a obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT,
f) wystawianie faktur w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
g) korygowanie obrotu z racji pomyłek oraz zmian w cenie,
h) stosowanie poprawnego kursu waluty obcej w przypadku transakcji krajowych oraz
zagranicznych.

5. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia z opodatkowania w 2019 r. w przypadku działalności sportowej:
a) zasady ogólne zwolnienia działalności sportowej z podatku VAT,
b) zwolnienie z opodatkowania VAT działalności sportowej,
c) podmioty posiadające prawo do świadczenia usług zwolnionych,
d) zwolnienie z tytułu działalności szkoleniowej,
e) zwolnienie z opodatkowania świadczenia usług na rzecz członków niezależnych grup,
f) stawka VAT właściwa dla wynajmu obiektów sportowych,
g) opodatkowanie VAT wstępu na imprezy sportowe,
h) sprzedaż praw oraz licencji,
i) opodatkowanie prowizji z tytułu transferów zawodników,
j) opodatkowanie składek członkowskich,
k) wynajem obiektów sportowych,
l) usługi sędziowania zawodów sportowych,
m) opodatkowanie VAT trenowania zawodników,
n) opodatkowanie karnetów wstępów na siłownie, fitness itp.

6. Opodatkowanie podatkiem VAT marketingu prowadzonego w działalności sportowej oraz innych
przypadków nieodpłatnych przekazań:
a) opodatkowanie VAT sponsoringu rzeczowego oraz pieniężnego,
b) rozliczenie reprezentacji oraz reklamy,
c) świadczenia na rzecz pracowników oraz kontrahentów,
d) nieodpłatne świadczenia na rzecz zawodników,
e) działalność informacyjna,
f) organizacja konkursów,
g) inne przypadki działalności promocyjnej.

7. Sportowiec jako podatnik VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby VAT,
b) start w zawodach sportowych jako działalność gospodarcza,
c) udostępnienie wizerunku jako działalność gospodarcza,
d) ryzyko związane z zakwestionowaniem statusu podatkowego zawodnika.

8. Odliczanie podatku naliczonego:
a) terminy odliczania VAT,
b) najczęściej popełniane błędy w przypadku fakturowania a możliwość odliczenia podatku
naliczonego,
c) odliczanie VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
d) odliczenie VAT w przypadku czynności opodatkowanych VAT, które powinny być zwolnione lub
niepodlegające opodatkowaniu,
e) terminy odliczenia,
f) duplikat faktury a termin odliczenia VAT,
g) odliczenie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa,
h) VAT od usług gastronomicznych oraz noclegowych,
i) refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych a możliwości odliczenia VAT,
j) odliczenie VAT od usług kompleksowych.

9. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT w działalności sportowej

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 i 2019 r. – analiza nowych wyzwań dla branży sportowej:
a) nowy zakres dyspozycji ulgi badawczo – rozwojowej.
b) ulga na złe długi w CIT?
c) ograniczenie obowiązków w zakresie różnic kursowych oraz zaliczek uproszczonych.
d) podwyższenie limitu dla uzyskania statusu małego podatnika.
e) strata podatkowa rozliczana jednorazowo.
f) odszkodowanie za szkodę w środku trwałym bez przychodu.
g) nowe wyłączenie z KUP – płatność realizowana na niezgłoszony rachunek bankowy.

2. Kluczowe zmiany w prawie podatkowym – praktyczne konsekwencje w CIT dla branży sportowej:
a) automatyczny tryb wydawania interpretacji ogólnych przez MF.
b) rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść kontrolowanych.
c) wznowienie terminu na złożenie deklaracji podatkowej.
d) nowe zasady przedawnienia zobowiązania podatkowego.
e) drobne wykroczenia bez postępowania.
f) umowa podatkowa w sporach z fiskusem.
g) korekta deklaracji w trakcie postępowania podatkowego.
h) upublicznienie danych największych podatników.

3. Rewolucyjne zmiany w podatku dochodowym w 2018 r. – kompleksowa analiza z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla branży sportowej:
a) dwa źródła przychodów w CIT – zyski kapitałowe i pozostała działalność gospodarcza – nowe obowiązki w zakresie uzyskania podstawy opodatkowania
b) cienka kapitalizacja – nowe zasady rozpoznawania odsetek od finansowania dłużnego w kosztach podatkowych.
c) ograniczenie prawa do rozpoznania w kosztach podatkowych wydatków na zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych – kompleksowa analiza art. 15d UoCIT, problematyka zawierania umów APA.
d) minimalny podatek dochodowy – nowe obciążenie w zakresie nieruchomości komercyjnych.
e) świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne – nowe regulacje w zakresie opodatkowania przychodu.
f) zbycie wierzytelności a koszty uzyskania przychodów w świetle zmian.
g) jednorazowa amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z nowym limitem.
h) opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych – zmiany mechanizmu CFC.
i) wyższe KUP w uldze badawczo – rozwojowej.

4. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2017 r. ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży sportowej:
a) dochody osiągnięte przez nierezydentów – kiedy wystąpi opodatkowanie WHT w świetle nowej definicji? Co z biletami lotniczymi?
b) neutralność podatkowa wymiany udziałów tylko przy ,,uzasadnionych” przyczynach ekonomicznych.
c) wnoszenie wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub ZCP – nowe zasady opodatkowania.
d) 15 % stawka CIT – kto korzysta z obniżenia, problematyka przedsiębiorstw powstałych w wyniku przekształcenia lub podziału.
e) ograniczenie transakcji gotówkowych – nowy limit i sankcje.
f) przyspieszona amortyzacja przy zakupie nowych maszyn i urządzeń.
g) ceny transferowe – nowe obowiązki dokumentacyjne – kompleksowa analiza wymogów w zakresie sporządzenia dokumentacji z transakcji z podmiotami powiązanymi (local file, master file, CIT-TP i inne).

5. Wybrana problematyka branży sportowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych:
a) branża sportowa a rozliczanie podatku CIT:
• formy prowadzenia działalności sportowej – kluby sportowe, związki sportowe, spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia – ustawa o sporcie a zakres opodatkowania na gruncie CIT.
• zwolnienia przedmiotowe na gruncie CIT – zakres zwolnień dotyczący podmiotów prowadzących działalność sportową (dochody przeznaczone na cele w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na współzawodnictwo sportowe dzieci młodzieży),
• szczegółowy zakres dochodów podlegających zwolnieniu – określenie celów statutowych – problemy praktyczne zapisów statutowych,
• składki członkowskie na rzecz organizacji / stowarzyszeń a zwolnienie z CIT;
b) przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych, przeniesienie praw autorskich, udzielanie licencji i sublicencji, koszty kampanii reklamowych,
• szczególne rodzaje przychodów w branży sportowej – przychody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia sportowe, sprzedaży wejściówek na basen / siłownię, działalności reklamowej oraz praw do wizerunku, transferu zawodników, świadczenia usług dodatkowych dla działalności sportowej (np. hotele, gastronomia).
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
c) koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży sportowej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• szczególne rodzaje kosztów podatkowych w branży sportowej: wydatki na rzecz zawodników (np. zakwaterowanie, stroje, posiłki, przejazdy, tzw. atrakcje dodatkowe), organizacja obozów sportowych, finansowanie udziału w zawodach, finansowanie kształcenia zawodników, wydatki na rzecz sędziów sportowych, wydatki na rzecz działaczy sportowych,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;
d) problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
e) akcje marketingowe w branży sportowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych.
f) samochód w firmie – konsekwencje podatkowe zakupu, wynajmu, leasingu, dzierżawy, problematyka przekazania pracownikowi bądź współpracownikowi.
g) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży sportowej.
h) podatek u źródła w branży sportowej – przedmiot opodatkowania, obowiązki płatnika, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, certyfikat rezydencji, najem/leasing.

6. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży sportowej.

7. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję