VAT i CIT 2019/2020 w działalności sportowej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VAT i CIT 2019/2020 w działalności sportowej

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Cel szkolenia

Rok 2019 oraz nadchodzący 2020 r. to okres przełomowych zmian w przepisach podatkowych. Obowiązkowa podzielona płatność, „biała lista” podatników VAT, zmiany w JPK VAT, nowa matryca stawek VAT, Wiążąca Informacja Podatkowa, zmiany związane z wydatkami na samochody osobowe ograniczające prawo do rozpoznania kosztów, nowe zasady rozliczania strat podatkowych czy całkowicie nowy mechanizm poboru podatku WHT to przykładowe zagadnienia, które zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem praktycznych konsekwencji dla branży sportowej. Oprócz przekazania informacji na temat znowelizowanych przepisów, celem szkolenia jest również usystematyzowanie wiedzy z zakresu podatku VAT i CIT. Dokonany zostanie również przegląd najważniejszych wyroków, orzecznictwa i interpretacji podatkowych z ostatnich miesięcy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków zarządu, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, komórek zajmujących się wyliczaniem zobowiązań podatkowych, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę sportową.

Program

DZIEŃ I

Rewolucyjne zmiany w VAT na 2019 r. istotne w działalności sportowej

1. Obowiązkowa podzielona płatność zamiast odwrotnego obciążenia:
a) likwidacja odwrotnego obciążenia w przypadku usług wymieniowych w załączniku 14 oraz towarów wymienionych w załączniku nr 11,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment – nowy załącznik nr 15,
c) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
d) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność;
e) sposób dokonania zapłaty a mechanizm podzielonej płatności,
f) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – zmiany zasad fakturowania, nowa treść na fakturze VAT,
g) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć lub uniknąć ryzyka kary?
h) kara za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
i) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
j) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków/obciążeń niż VAT – jak wykorzystać środki zgromadzone na rachunku VAT aby zachować płynność finansową przedsiębiorstwa?
k) pozostałe zmiany dotyczące zasad stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia w obrocie gospodarczym.

2. Zmiany w podatku VAT 2019/2020 r:
a) nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania bonów, voucherów, kart podarunkowych,
b) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia, zapłata za fakturę na rachunek inny niż widniejący w wykazie podatników VAT,
c) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
d) kasy on line – terminy, ulga na zakup kasy,
e) modyfikacja stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
f) WIS – wiążąca informacja stawkowa (w jaki sposób chroni podatników),
g) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT,
h) kary za błędy w JPK VAT,
i) indywidualny rachunek bankowy do rozliczeń podatkowych.

3. Kluczowe zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w 2019 r. związane z aktualną praktyką organów podatkowych nastawioną na zwalczanie oszustw podatkowych:
a) transakcje z kontrahentami niezarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) należyta staranność, jej kryteria a działanie w dobrej wierze,
c) intensyfikacja działań MF w celu ograniczenia zjawiska pustych faktur,
d) środki ograniczania ryzyk podatkowych związanych z nierzetelnością kontrahentów
e) zarzut uczestnictwa w oszustwie podatkowym oraz sposoby bronienia się przed tym zarzutem.

4. Rozpoznawanie obowiązku podatkowego oraz zasady fakturowania w branży sportowej – transakcje krajowe oraz import usług, WNT:
a) obowiązek podatkowy w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
b) rozliczenie VAT w przypadku usług potwierdzanych protokołami oraz raportami,
c) rozliczanie VAT z tytułu usług reklamowych,
d) obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
e) faktury zagraniczne a obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT,
f) wystawianie faktur w przypadku usług licencyjnych oraz zbywania praw,
g) korygowanie obrotu z racji pomyłek oraz zmian w cenie,
h) stosowanie poprawnego kursu waluty obcej w przypadku transakcji krajowych oraz zagranicznych.

5. Stawki podatku VAT oraz zwolnienia z opodatkowania w 2019 r. w przypadku działalności sportowej:
a) zasady ogólne zwolnienia działalności sportowej z podatku VAT,
b) zwolnienie z opodatkowania VAT działalności sportowej,
c) podmioty posiadające prawo do świadczenia usług zwolnionych,
d) zwolnienie z tytułu działalności szkoleniowej,
e) zwolnienie z opodatkowania świadczenia usług na rzecz członków niezależnych grup,
f) stawka VAT właściwa dla wynajmu obiektów sportowych,
g) opodatkowanie VAT wstępu na imprezy sportowe,
h) sprzedaż praw oraz licencji,
i) opodatkowanie prowizji z tytułu transferów zawodników,
j) opodatkowanie składek członkowskich,
k) wynajem obiektów sportowych,
l) usługi sędziowania zawodów sportowych,
m) opodatkowanie VAT trenowania zawodników,
n) opodatkowanie karnetów wstępów na siłownie, fitness itp.

6. Opodatkowanie podatkiem VAT marketingu prowadzonego w działalności sportowej oraz innych
przypadków nieodpłatnych przekazań:
a) opodatkowanie VAT sponsoringu rzeczowego oraz pieniężnego,
b) rozliczenie reprezentacji oraz reklamy,
c) świadczenia na rzecz pracowników oraz kontrahentów,
d) nieodpłatne świadczenia na rzecz zawodników,
e) działalność informacyjna,
f) organizacja konkursów,
g) inne przypadki działalności promocyjnej.

7. Sportowiec jako podatnik VAT:
a) pojęcie działalności gospodarczej na potrzeby VAT,
b) start w zawodach sportowych jako działalność gospodarcza,
c) udostępnienie wizerunku jako działalność gospodarcza,
d) ryzyko związane z zakwestionowaniem statusu podatkowego zawodnika.

8. Odliczanie podatku naliczonego:
a) terminy odliczania VAT,
b) najczęściej popełniane błędy w przypadku fakturowania a możliwość odliczenia podatku
naliczonego,
c) odliczanie VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
d) odliczenie VAT w przypadku czynności opodatkowanych VAT, które powinny być zwolnione lub
niepodlegające opodatkowaniu,
e) terminy odliczenia,
f) duplikat faktury a termin odliczenia VAT,
g) odliczenie VAT od samochodów osobowych oraz paliwa, karty paliwowe,
h) VAT od usług gastronomicznych oraz noclegowych,
i) refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych a możliwości odliczenia VAT,
j) odliczenie VAT od usług kompleksowych.

9. Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II

CIT 2019/2020 r. w branży sportowej

1. Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. – analiza nowych wyzwań stawianych podatnikom z uwzględnieniem specyfiki branży sportowej:
a) Płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy a ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
• transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
• rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
• transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
• zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?
b) Zmiana systemu poboru WHT – nowe, rewolucyjne zasady w podatku u źródła wchodzą jednak z opóźnieniem do systemu prawnego? Kompleksowa analiza:
• dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
• procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
• wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
• kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie;
• zmiany a zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – zakres stosowania;
c) Centralny Rejestr Podatników – kto i kiedy będzie podlegał zgłoszeniu?
d) Uproszczone Porozumienie Cenowe – sposób na uniknięcie dokumentacji TP oraz ograniczenia dotyczącego kosztów zakupu usług niematerialnych od podmiotów powiązanych?
e) Obniżona stawka CIT dla większego kręgu podatników – podwyższenie limitu dla statusu małego podatnika.
f) Dyrektywa CIT – kolejny proces harmonizacji prawa podatkowego w UE?
g) Inne plany walki z agresywną optymalizacją podatkową.

2. Praktyczne konsekwencje zmian w CIT zrealizowanych w 2019 r. ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych konsekwencji i bieżących stanowisk fiskusa wypracowanych w branży sportowej:
a) Podatek od przychodów z budynków – nowa odsłona podatku od nieruchomości komercyjnych z rozszerzonym katalogiem przedmiotu opodatkowania!
b) Darowizna na szkołę w kosztach podatkowych – koniec z sponsoringiem niewłaściwym!
c) Mniejsze obowiązki informacyjne w zakresie różnic kursowych, zaliczek uproszczonych i wyborze roku podatkowego niepokrywającego się z rokiem kalendarzowym – kiedy w praktyce zastosujemy nowe przepisy?
d) Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN – narzędzie umożliwiające szybsze ekonomiczne rozpoznanie straty.
e) Nowe zasady funkcjonowania ulgi na działalność badawczo – rozwojową.
f) Obniżka stawki CIT do 9 % – a co z podwyżką CIT w zakresie zysków kapitałowych?
g) Zatrzymanie kapitału w spółce – odliczenie tzw. odsetek hipotetycznych.
h) Innovation BOX – preferencyjne zasady opodatkowania dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej.
i) Samochody w działalności przedsiębiorstwa
• nowe limity amortyzacji samochodów z napędem spalinowym i elektrycznym,
• wyższy limit dla ubezpieczenia (co z ubezpieczeniem GAP, NNW czy OC?),
• eksploatacja pojazdów wykorzystywanych w trybie mieszanym – rewolucyjne ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• leasing, najem, dzierżawa i umowy o podobnym charakterze – ograniczenie prawa do rozpoznania KUP,
• samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą – ewidencja przebiegu pojazdu, jakie zagrożenia czyhają na firmy?
• pojazdy specjalne i ciężarowe – czy zmiany mają do nich zastosowanie?
• przepisy przejściowe – kto i do kiedy może stosować ,,stare” przepisy?
j) ,,Exit tax” – czy najnowsze wyjaśnienia MF ułatwiły zidentyfikowanie dodatkowego opodatkowania?
k) Ceny transferowe – zmiany wraz z podsumowanie kompleksowości problematyki:
• kto już nie ma obowiązku sporządzania dokumentacji TP – nowy katalog zwolnień o charakterze przedmiotowym,
• nowa definicja podmiotów powiązanych,
• benchmark jako element dokumentacji local file,
• TP-R nowe elektroniczne sprawozdanie uproszczone – czy fiskus będzie wiedział jeszcze więcej?
• nowe limity transakcyjne dla obowiązków dokumentacyjnych,
• ,,safe harbour” czyli prostsza dokumentacja dla pożyczek,
• przepisy przejściowe – jak zastosować nowe korzystne regulacje do dokumentacji za rok 2018?
l) Pozostałe zmiany.

3. Wybrana problematyka zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w specyfice problematyki branży sportowej z uwzględnieniem najnowszych stanowisk Dyrektora KIS i orzecznictwa sądów administracyjnych:
a) Branża sportowa a rozliczanie podatku CIT:
• formy prowadzenia działalności sportowej – kluby sportowe, związki sportowe, spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia – ustawa o sporcie a zakres opodatkowania na gruncie CIT.
• zwolnienia przedmiotowe na gruncie CIT – zakres zwolnień dotyczący podmiotów prowadzących działalność sportową (dochody przeznaczone na cele w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz na współzawodnictwo sportowe dzieci młodzieży),
• szczegółowy zakres dochodów podlegających zwolnieniu – określenie celów statutowych – problemy praktyczne zapisów statutowych,
• składki członkowskie na rzecz organizacji / stowarzyszeń a zwolnienie z CIT;
b) Przychody podatkowe – kompleksowa analiza regulacji prawnych:
• moment rozpoznania przychodu – przychody z tytułu świadczenia usług reklamowych, przeniesienie praw autorskich, udzielanie licencji i sublicencji, koszty kampanii reklamowych,
• szczególne rodzaje przychodów w branży sportowej – przychody z tytułu sprzedaży biletów i karnetów na wydarzenia sportowe, sprzedaży wejściówek na basen / siłownię, działalności reklamowej oraz praw do wizerunku, transferu zawodników, świadczenia usług dodatkowych dla działalności sportowej (np. hotele, gastronomia).
• świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne,
• odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo,
• refakturowanie – kompleksowa analiza rozliczenia przychodu podatkowego;
c) Koszty pośrednio i bezpośrednio związane z przychodami w ujęciu specyfiki branży sportowej:
• kwalifikacja kosztu, ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia,
• szczególne rodzaje kosztów podatkowych w branży sportowej: wydatki na rzecz zawodników (np. zakwaterowanie, stroje, posiłki, przejazdy, tzw. atrakcje dodatkowe), organizacja obozów sportowych, finansowanie udziału w zawodach, finansowanie kształcenia zawodników, wydatki na rzecz sędziów sportowych, wydatki na rzecz działaczy sportowych,
• refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
• zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
• korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
• kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług,
• ograniczenia KUP – mechanizm cienkiej kapitalizacji, zakup usług niematerialnych od podmiotów powiązanych, przekroczenie limitu gotówkowego,
• wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego;

d) Problematyka świadczeń na rzecz pracowników i współpracowników – kompleksowa analiza kosztów i przychodów w podatkach dochodowych.
e) Akcje marketingowe w branży sportowej – regulacje przychodowe i kosztowe w podatkach dochodowych z uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych:
• organizacja konkursów, sprzedaży premiowej i promocyjnej, premie lojalnościowe i pieniężne, sponsoring, programy motywacyjne – dokumentacja, konsekwencje po stronie organizatora i uczestnika akcji,
• wręczanie prezentów, gadżetów i upominków o niskiej wartości dodanej,
• wydatki o charakterze reprezentacyjnym – pułapka kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodów (jak traktować alkohol w świetle ograniczeń – najnowsze korzystne stanowisko Dyrektora KIS!);
f) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w branży sportowej – kwalifikacja infrastruktury sportowej, mechanizm amortyzacji, identyfikacja części składowych oraz procesów ulepszenia/modernizacji/remontu.

4. Wybrane, najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz stanowiska fiskusa w zakresie CIT kluczowe dla branży sportowej.

5. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

16 10 2019 - 17 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję