VAT 2021/2022 w sektorze publicznym – ze szczególnym uwzględnieniem pakietów SLIM VAT oraz KSeF

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do pracowników administracji publicznej zainteresowanych tematyką podatku VAT.

Cel szkolenia

Niniejsze szkolenie ma na celu omówienie wprowadzonych oraz projektowanych zmian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne dla sektora publicznego zmiany w podatku VAT wprowadzone w ostatnich latach oraz planowane na rok 2021 i 2022.

Program szkolenia

I. Pakiet Slim VAT 1 w sektorze publicznym od 1 stycznia 2021 r.
1. Nowe zasady korygowania podatku VAT:
a) korygowanie VAT w związku z wystawieniem faktur korygujących na zasadach obowiązujących do końca 2020 r.:
– przyczyna korekty w sektorze publicznym a sposób rozliczenia korekty VAT,
– korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę,
– przypadki, w których potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest wymagane,
b) nowe regulacje dotyczące korygowania podatku VAT w przypadku wystawienia faktur korygujących od 2021 r.:
– korekty podatku VAT in minus a konieczność uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę w świetle przepisów od 2021 r.,
– jakie dokumenty trzeba będzie posiadać w przypadku wystawienia faktur korygujących podatek VAT in minus.
2. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT.
3. Zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości.
4. Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
5. Zmiany dotyczące Wiążących Informacji Stawkowych.
6. Nowelizacja zasad stosowania obowiązku podzielonej płatności:
a) zniesienie odniesienia do limitu kwotowego zawartego w ustawie Prawo Przedsiębiorców,
b) znowelizowane odniesienie do limitu 15.000 zł w kontekście stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
c) określenie zasad przeliczania limitu dla potrzeb obowiązkowej podzielonej płatności w przypadku, gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej,
d) istotna zmiana w zakresie zastosowania kompensat w odniesieniu do wykonania obowiązku podzielonej płatność od 2021 r.

II. Pakiet Slim VAT 2 od 1 października 2021 r. w sektorze publicznym
1. Uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc).
2. Duplikat faktury i kolejny egzemplarz faktury.
3. Usankcjonowanie zasad rozliczania korekt obniżających podstawę opodatkowania w transakcjach WNT i importu usług.
4. Nowa forma zawiadomienia o rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego z podatku VAT przy sprzedaży budynków, budowli lub ich części.
5. Likwidacja sankcji pozbawienia prawa do wykazania podatku naliczonego wraz z należnym w transakcji importu usług w przypadku upływu 3 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.
6. Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26.
7. Rozszerzenie możliwości zastosowania ulgi na złe długi na osoby fizyczne i podmioty zwolnione z podatku VAT będące nabywcami (dłużnikami).
8. Wydłużenie terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi do 3 lat.
9. Nowe możliwości uwolnienia środków z rachunku VAT oraz nowe komunikaty przelewów do rachunków VAT.

III. Krajowy System e-Faktur (KSeF) w sektorze publicznym od 1 stycznia 2022 r.
1. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
2. Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.
3. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.
4. Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.
5. Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.
6. Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.
7. ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.
8. Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
9. 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.
10. Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.
11. Faktury korygujące w KSeF.
12. Nota korygująca a KSeF.
13. Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści w sektorze publicznym.
14. Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF – korzyści w sektorze publicznym.
15. Dostęp do faktur w KSeF.
16. Projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej.
17. Projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
18. Planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

IV. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.
1. Doprecyzowanie oznaczeń GTU 1-13 i procedur podatku VAT.
2. Likwidacja oznaczeń MPP.
3. Modyfikacja kodu TP dla sektora publicznego.
4. Dla kogo nowe kody WSTO_EE i IED?
5. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 a ustawy dokumentem „WEW”.
6. Nowa wersja schemy od 1 stycznia 2022 r.

V. Problemy branżowe w rozliczeniach podatku VAT
1. Zasada ogólna powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
2. Media i usługi komunalne a szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.
3. Najem, dzierżawa a obowiązek podatkowy w VAT.
4. Odliczenie podatku VAT (wymogi formalne).
5. Ograniczenia w odliczeniu podatku VAT.
6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:
a) sposób określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej uznany za najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez tych podatników działalności i dokonywanych przez nich nabyć,
b) dane, na podstawie których jest obliczana kwota podatku naliczonego z wykorzystaniem sposobu określenia proporcji,
c) przykłady obliczenia prewspółczynnika według zasad określonych w rozporządzeniu.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Koszt dla dwóch lub więcej osób: 390 zł/osoba

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Warszawa
14-12-2021Warszawa

Zaufali nam: