VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe w 2019/2020 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe w 2019/2020 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

28 10 2019 - 29 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży budowlanej i deweloperskiej.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie  zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor lub współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca na rzecz firm z branży budowlanej i deweloperskiej, w tym m.in. dla Budimex SA, Marvipol S.A., WARBUD S.A., Stump Hydrobudowa SA, Mostostal Warszawa SA.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich w ADN Podatki. Współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w VAT, PCC oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada  doświadczenie w optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych i audytów due diligence. Autorka publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Fiskus) oraz książkowych (Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo,  WNT).

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 r. pracował kolejno w: KMW Engineering oraz Wydawnictwie Naukowym PWN, gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 r. zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor publikacji z prawa podatkowego (Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Autor programów szkoleniowych i trener na zajęciach dla firm budowlanych i deweloperskich (WARBUD, Eiffage Budownictwo, MITEX, PBG).

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na UW. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r.  wraz z innymi doradcami został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlano-deweloperskiej w Polsce, które wejdą w życie od 1 września oraz 1 listopada 2019 r., jak również nowelizacji przepisów w 2020 r. Szczególny nacisk zostanie położony na nowelizację przepisów w zakresie split payment oraz likwidacji odwrotnego obciążenia od 1 listopada 2019 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek budowlanych i deweloperskich, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży budowlano-deweloperskiej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla budownictwa i deweloperki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z branży budowlanej i deweloperskiej, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów sektora budowlano-deweloperskiego, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Split payment oraz VAT 2019 w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Dawid Milczarek)

1. Mechanizm podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.:
a) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
c) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca (np. podwykonawcy),
d) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
e) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
f) zasady uwalniania środków z konta VAT.

2. Zmiany w zakresie podatku VAT w 2019 r. istotne dla branży budowlanej:
a) nowy wykaz podatników VAT,
b) odpowiedzialność solidarna za VAT niezapłacony przez sprzedawcę,
c) stosowanie kas on-line w przypadku usług budowlanych,
d) znowelizowane zasady stosowania ulgi na złe długi.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Odwrotne obciążenie w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Radosław Żuk)

3. Odwrotne obciążenie w branży budowlanej i deweloperskiej w 2019 r. – kompleksowa analiza bieżącego stanowiska organów i sądów:
a) przepisy przejściowe w zakresie stosowania odwrotnego obciążenia,
b) problemy ze zdefiniowaniem „podwykonawcy”,
c) usługi związane z najmem sprzętu budowlanego a odwrotne obciążenie,
d) świadczenia kompleksowe a odwrotne obciążenie,
e) zasady związane z odliczaniem podatku naliczonego w przypadku odwrotnego obciążenia.

4. Rozliczanie VAT w przypadku konsorcjów budowlanych:
a) status konsorcjum budowlanego na gruncie przepisów VAT,
b) wzajemne rozliczenia w konsorcjum – faktura czy nota księgowa?
c) fakturowanie pomiędzy uczestnikami w przypadku konsorcjum zadaniowego,
d) moment wykonania usługi w przypadku usług świadczonych w ramach konsorcjum,
e) zasady rozpoznawania przychodów w przypadku konsorcjum.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 C.d. zmiany VAT w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Małgorzata Breda)

5. Praktyczne aspekty powstawania obowiązku podatkowego w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) protokół jako moment wykonania usługi budowlanej – wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie Budimex S.A. (C-224/18 Budimex S.A.),
b) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
c) data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego – faktura wystawiona przed terminem,
d) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego – zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków,
e) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy.

6. Stosowanie prawidłowej stawki VAT oraz zwolnień z VAT w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) nowa definicja pierwszego zasiedlenia – konsekwencje wyroku TSUE z dnia 16 listopada 2017 r., w sprawie Kozuba Premium Selection sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie (C-308/16),
b) pojęcie terenów budowlanych i możliwość stosowania zwolnienia z VAT przy dostawie gruntów,
c) stawka VAT właściwa dla usług budowlanych dotyczących budownictwa mieszkaniowego,
d) ustalanie wysokości podatku VAT w przypadku świadczeń złożonych.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Płatności w 2020 r. oraz WHT w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Mateusz Cedro)

1. Dokonywanie płatności na rzecz klientów od 1 stycznia 2020 r.:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?

2. Zmiany w podatku u źródła (WHT) w przypadku branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) czy i kiedy przepisy powinny obowiązywać, czyli czy nowela dotycząca WHT jest niezgodna z Konstytucją? łamanie ustawy zasadniczej sposobem na obronę przed niekorzystnymi zmianami?
b) dywidendy, należności licencyjne, odsetki w świetle dwóch mechanizmów rozliczenia WHT – jak i kiedy stosować ,,stare” i ,,nowe” zasady,
c) procedura należytej staranności – kto i kiedy powinien ją wprowadzić, czy zabezpieczenie jest warte dodatkowych kosztów?
d) wyjaśnienia MF dot. WHT – jak ich treść zabezpiecza nas przed zakusami fiskusa?
e) kopia certyfikatu rezydencji – jak liczyć limit, do jakich transakcji wyłączenie obowiązku posiadania ,,dokumentu urzędowego” znajduje zastosowanie.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany CIT 2019/20 oraz przychody w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Radosław Kowalski)

3. Pozostałe zmiany w CIT w 2019 i 2020 r. istotne dla branży budowlanej i deweloperskiej:
a) zmiany w zakresie cen transferowych,
b) ulga na złe długi w CIT od 2020 r. – zasady funkcjonowania,
c) zaliczki na CIT a ulga na złe długi,
d) zmiany w CIT przeciw przenoszeniu zysków poza terytorium Polski,
e) pozostałe zmiany.

4. Zasady rozpoznawania przychodów w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) usługi budowlane – wykonanie oraz częściowe wykonanie usługi (zakończenie poszczególnych etapów budowy, protokoły zdawczo-odbiorcze oraz przejściowe świadectwa płatności),
b) sprzedaż lokali – umowa przedwstępna, wpłata zaliczki, protokół zdawczo-odbiorczy, akt notarialny – data powstania przychodu podatkowego,
c) zaliczki, przedpłaty a przychody podatkowe,
d) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
e) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (odsetki, zwrot zasądzonych kosztów sądowych, odszkodowania, kary umowne) – moment powstania przychodu,
f) inne zasady rozpoznawania przychodów: usługi świadczone w ramach generalnego wykonawstwa i podwykonawstwa, usługi świadczone w ramach konsorcjum, rozliczanie kaucji gwarancyjnych.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Koszty oraz schematy podatkowe MDR w branży budowlanej i deweloperskiej (prowadzący: Marcin Pacyna)

5. Zasady rozliczania kosztów w czasie w branży budowlanej oraz deweloperskiej:
a) moment poniesienia a rozliczenie KUP,
b) co to znaczy poniesienie kosztu?
c) wynagrodzenia pracownicze jako koszty bezpośrednio związane z przychodem,
d) zapłata, zapłata z pominięciem rachunku płatniczego, zapłata z pominięciem zgłoszonego rachunku bankowego a koszty w czasie.

6. Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży budowlanej i deweloperskiej:
a) niekompletna definicja schematu podatkowego a działalność firmy branży budowlanej i deweloperskiej,
b) obowiązki w zakresie raportowania – na kim spoczywają obowiązki?
c) jednokrotność raportowania – co to oznacza w praktyce?
d) schemat standaryzowany – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
e) wieloletnie praktykowanie a obowiązek raportowania w świetle regulacji przejściowych i przyszłych działań,
f) jakich obowiązków powinny spodziewać się firmy branży deweloperskiej i budowlanej?
g) dlaczego warto przygotować procedurę?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do dnia 27 września: 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć:

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
Terminy

28 10 2019 - 29 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję