VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe w 2019/2020 r. w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, CIT, schematy podatkowe w 2019/2020 r. w branży medialnej (TV, radio, prasa, wydawnictwa, Internet)

28 11 2019 - 29 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Prelegenci

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor licznych komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży medialnej.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie  zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor lub współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca na rzecz firm z branży medialnej, prowadzący zajęcia m.in. dla: Telewizji Polskiej SA, Telewizji Polsat SA, TVN SA, MULTIMEDIA Polska SA, Nowa Era Sp. z o.o.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich w ADN Podatki. Współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w VAT, PCC oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada  doświadczenie w optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych i audytów due diligence. Autorka publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Fiskus) oraz książkowych (Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo,  WNT).

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 r. pracował kolejno w: KMW Engineering oraz Wydawnictwie Naukowym PWN, gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 r. zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Jest właścicielem spółki doradztwa podatkowego. Autor publikacji z prawa podatkowego (Puls Biznesu, Rzeczpospolita, Gazeta Podatkowa). Posiada doświadczenie z prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Jest autorem licznych programów szkoleniowych oraz trenerem na zajęciach dla firm z sektora medialnego.

Barbara Filemonowicz – starszy Menedżer w w ADN Podatki, doradca podatkowy i aplikant radcowski z doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w kontroli podatkowej, celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych, jak również reprezentacji jako pełnomocnik procesowy przed sądami administracyjnymi, w tym NSA. Uczestniczyła w projektach z minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży medialnej w Polsce, które wejdą w życie od 1 września oraz 1 listopada 2019 r., jak również nowelizacji przepisów w 2020 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek medialnych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży medialnej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla mediów charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora medialnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży medialnej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. w branży medialnej oraz funkcjonowanie tzw. białej listy (prowadzący: Dawid Milczarek)

1. Obowiązkowa podzielona płatność od 1 listopada 2019 r. na przykładach z branży medialnej:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) podzielona płatność a transakcje w walucie obcej,
f) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
g) zasady uwalniania środków z konta VAT.

2. Funkcjonowanie tzw. białej listy a rozliczenie VAT w branży medialnej:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) zakres obowiązku weryfikowania kontrahentów w wykazie podatników VAT,
c) konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT i CIT.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Nowelizacje VAT 2019/2020 oraz stawki VAT w branży medialnej (prowadzący: Radosław Żuk)

3. Zmiany w VAT w 2019 i 2020 r. istotne dla branży medialnej:
a) likwidacja deklaracji VAT,
b) nowe sankcje związane z błędami w rozliczaniu VAT,
c) kasy rejestrujące po zmianach w przepisach,
d) stosowanie Nomenklatury Scalonej zamiast PKWiU,
e) opodatkowanie bonów oraz voucherów.

4. Stawka VAT w branży medialnej:
a) honorarium z tytułu przeniesienia praw autorskich,
b) możliwość zwolnienia z zakresu VAT niektórych usług świadczonych w branży medialnej,
c) stawka VAT w przypadku niektórych wydawnictw,
d) stawka VAT na publikacje elektroniczne,
e) zwolnienie z VAT usług w zakresie kultury,
f) stawka VAT na produkcje filmowe,
g) opodatkowanie usług reklamy,
h) stawka VAT odnośnie biletów wstępu na imprezy.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 VAT w transakcjach zagranicznych oraz fakturowanie w branży medialnej (prowadzący: Małgorzata Breda)

5. Rozliczenie VAT w transakcjach zagranicznych w branży medialnej:
a) zasady rozliczania importu usług – obowiązek podatkowy, moment wykonania usługi, zaliczki,
b) zasady rozliczania WNT – obowiązek podatkowy, zaliczki, kurs waluty, podstawa opodatkowania,
c) import usług i WNT – podatek naliczony w przypadku rozliczenia transakcji w terminie późniejszym niż 3 miesiące,
d) WDT po 1 stycznia 2020 r. – nowe obowiązki dokumentacyjne pozwalające na zastosowanie stawki VAT w wysokości 0%.

6. Zasady rozliczania obowiązku podatkowego, fakturowanie oraz korygowanie w branży medialnej:
a) problemy z obowiązkiem podatkowym w branży medialnej – m.in. licencje, najem, dzierżawa, wydania towarów,
b) zasady wystawiania faktur w przypadku świadczeń medycznych – termin wystawienia faktury, faktury wystawione przed terminem, treść faktury,
c) faktury korygujące oraz noty korygujące – m.in. termin rozliczenia korekty, jak prawidłowo skorygować błędne dane nabywcy na fakturze,
d) autentyczność i integralność treści faktury – bezpieczny wysyłka i przechowywanie e-faktur,
e) wątpliwości związane z refakturowaniem.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Podatek u źródła (WHT) oraz płatności w 2020 r. w branży medialnej (prowadzący: Mateusz Cedro)

1. Zmiana zasad rozliczania podatku u źródła od 1 stycznia 2020 r.:
a) znowelizowane zasady poboru podatku u źródła w przypadku płatności, które w ciągu roku przekraczają kwotę 2 mln złotych,
b) możliwość zwolnienia z poboru podatku u źródła na skutek wydania opinii o stosowania zwolnieniu,
c) stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania po 1 stycznia 2020 r.
d) opodatkowanie podatkiem u źródła nabywanych usług niezbędnych do świadczenia usług przez podmioty z branży medialnej,
e) zasady dochowania należytej staranności przy weryfikacji właściciela należności.

2. Płatności na rzecz kontrahentów a rozliczenie CIT w 2020 r. w przypadku podmiotów z branży medialnej:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) zapis umowny czy ustawowy – która treść ma pierwszeństwo w stosowaniu?

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany w CIT w 2019 i 2020 r. oraz ceny transferowe w sektorze medialnym (prowadzący: Radosław Kowalski)

3. Pozostałe zmiany w CIT w 2020 r. i w 2019 r. dotyczące branży medialnej:
a) ulga na złe długi w CIT od 2020 r. – zasady funkcjonowania,
b) zaliczki na CIT a ulga na złe długi,
c) zmiany w CIT przeciw przenoszeniu zysków poza terytorium Polski,
d) preferencyjna stawka CIT w wysokości 5% na działalność innowacyjną,
e) pozostałe zmiany.

4. Ceny transferowe w sektorze medialnym:
a) rodzaje powiązań wpływające na obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych,
b) zmiany w dokumentacji cen transferowych za 2019 r.
c) pojęcie „transakcji” w świetle najnowszego orzecznictwa a limity dokumentacyjne,
d) zasady dokonywania benchmarkingu transakcji w sektorze medialnym,
e) koprodukcja a dokumentacja cen transferowych,
f) najczęstsze błędy związane z tworzeniem Local file oraz Master File.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży medialnej (prowadzący: Barbara Filemonowicz)

5. Pojęcie schematu podatkowego na przykładach z branży medialnej:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat podatkowy = nadużycie prawa? Zapewnienia MF a praktyka,
d) schematy transgraniczne w branży medialnej?
e) czy w branży medialnej występują schematy standaryzowane.

6. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) czy zamieszczenie reklamy może wpłynąć na status reklamującego jako wspomagającego?
d) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
e) procedura wewnętrzna w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
Terminy

28 11 2019 - 29 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję