VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, PoN, CIT, podatek u źródła, ceny transferowe w 2019/2020 r. w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VI KONGRES BRANŻOWY Rewolucyjne zmiany VAT, PoN, CIT, podatek u źródła, ceny transferowe w 2019/2020 r. w firmach wodociągowych, energetycznych i komunalnych

28 10 2019 - 29 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, Dyrektor Działu Podatków Pośrednich w ADN Podatki. Współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w VAT, PCC oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada  doświadczenie w optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Swoją wiedzę wykorzystuje wspierając podatników w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych. Przeprowadziła wiele przeglądów podatkowych i audytów due diligence. Autorka publikacji podatkowych (Rzeczpospolita, Gazeta Prawna, Fiskus) oraz książkowych (Leksykon VAT. Praktyka. Teoria. Orzecznictwo,  WNT).

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, wspólnik w Kancelarii LTCA „Adwokaci i Doradcy Podatkowi”. Wcześniej Manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Doktorant WPiA UŁ. Specjalizuje się w problematyce VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, a potem w latach 2007-2010 w Izbie Finansowej NSA, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do TSUE w zakresie VAT. Autor komentarzy i artykułów podatkowych („Rzeczpospolita”, „Gazeta Prawna”). Doświadczony wykładowca prawa podatkowego oraz procedury sądowo-administracyjnej. Wielokrotnie prowadził zajęcia dla spółek z branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Wcześniej kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce podatkowej. Doświadczenie  zdobywał również jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor lub współautor książek i artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, podatków dochodowych, podatku od nieruchomości, PCC oraz procedury podatkowej. Doświadczony wykładowca branży wod-kan i energetycznej, szkoleniowiec takich firm jak: Aquanet SA, MPWiK w m.st. Warszawie SA., PEWIK Gdynia Sp. z o.o., TAURON Ciepło SA, PGNiG SA.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na UW. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r.  wraz z innymi doradcami został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Mateusz Cedro – menadżer w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN Podatki. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent UKSW w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego i procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami CIT, PIT i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje CT. Przeprowadził szereg szkoleń z VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, procedury podatkowej. Autor publikacji m.in. do miesięcznika i portalu TaxFin.pl, Kontrole w Firmie, Wiedza i Podatki oraz Rzeczpospolita.

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest zapoznanie uczestników z rewolucyjnymi zmianami na gruncie przepisów VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych, które nastąpią w 2020 r., jak również tych które weszły albo wejdą w życie w trakcie 2019 r., a mających istotny wpływ na funkcjonowanie branży wodociągowo-kanalizacyjnej, energetycznej i usług komunalnych w Polsce. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek wod-kan, energetyki i firm komunalnych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży wodociągowo-energetycznej. Na Kongresie zostaną omówione również dostępne mechanizmy optymalizacji podatkowej bieżącej działalności w podatkach dochodowych oraz podatku VAT, a także praktyczne porady w zakresie skutków planowanych zmian. Niewątpliwym atutem Kongresu jest dedykowany dla wodociągów i energetyki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora wodociągowego, energetycznego i komunalnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży wodociągowo-energetycznej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

DZIEŃ I

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Split payment oraz inne zmiany w VAT w 2019/2020 r. w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych (prowadzący: Małgorzata Breda)

1. Mechanizm podzielonej płatności po 1 listopada 2019 r. w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych:
a) nowy załącznik nr 15 – lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
b) wartość transakcji a mechanizm podzielonej płatności – wątpliwości związane z interpretacją kwoty limitu,
c) zaliczki a obowiązkowa podzielona płatność,
d) nowe sankcje w podatku VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności – jak ograniczyć ryzyko kary,
e) przelewy zbiorcze – wprowadzenie możliwości opłacania jednym komunikatem przelewu w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
f) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych obciążeń publicznoprawnych niż podatek VAT.

2. Zmiany w zakresie podatku VAT w 2019 i 2020 r. istotne dla w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych:
a) „biała lista” podatników VAT – skutki jej wprowadzenia,
b) zmiany dotyczące wystawiania faktur do transakcji udokumentowanych paragonami z kas fiskalnych,
c) nowa matryca stawek VAT (oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, zmniejszenie roli PKWiU),
d) WIS – wiążąca informacja stawkowa,
e) zmiany JPK VAT, likwidacja deklaracji VAT, kary za błędy w JPK VAT.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Obowiązek podatkowy oraz stawki VAT i zwolnienia w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych (prowadzący: Dawid Milczarek)

3. Moment powstania obowiązku podatkowego w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych:
a) opodatkowanie dostawy wody oraz oczyszczania ścieków,
b) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
c) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
d) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat oraz zadatków.

4. Stawki VAT i zwolnienia w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych w 2020 r.:
a) świadczenia związanie z instalacją wod-kan jako element usług dostawy wody i odprowadzenia ścieków,
b) podatkowanie przyłączy wodociągowych, energetycznych – kiedy można zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%?
c) stawka podatku VAT na badania laboratoryjne,
d) rekompensaty, dotacje, dofinansowanie – czy podlegają opodatkowaniu podatku VAT, a jeśli tak to według jakiej stawki podatku?

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Podatek od nieruchomości w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych
(prowadzący: Radosław Żuk)

5. Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości w 2019 r. , które mają wpływ na rozliczanie podatku w 2019/2020 r. w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych:
a) opodatkowanie gruntów, pod którymi biegną sieci,
b) ustalenie stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów, na których ustanowiono służebność przesyłu,
c) zasady składania deklaracji oraz informacji na potrzeby podatku od nieruchomości po nowelizacji przepisów.

6. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości:
a) różnica pomiędzy budynkiem a budowlą,
b) przykłady budowli w branży wod-kan, energetycznej oraz komunalnej,
c) opodatkowanie sieci elektroenergetycznych oraz sieci wodno-kanalizacyjnych,
d) stacje transformatorowe a podatek od nieruchomości,
e) opodatkowanie zbiorników,
f) problem z opodatkowaniem urządzeń budowlanych.

7. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych:
a) określenie podstawy opodatkowania w przypadku błędów w ewidencji gruntów,
b) podstawa opodatkowania budynków,
c) określenie podstawy opodatkowania w przypadku budowli,
d) błędy w ewidencji środków trwałych a określenie podstawy opodatkowania budowli,
e) modernizacja budowli a zmiany podstawy opodatkowania.
f) wyodrębnienie ze środka trwałego wartości początkowej.

DZIEŃ II

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Raportowanie schematów podatkowych MDR w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych (prowadzący: Radosław Żuk)

1. Pojęcie schematów podatkowego z wykorzystaniem przykładów branży wod-kan, energetycznej oraz komunalnej:
a) przepisy wprowadzające MDR i rola objaśnień podatkowych,
b) cel wprowadzenia przepisów dotyczących MDR,
c) charakter i istota regulacji MDR,
d) definicja schematu podatkowego – czy taka istnieje?
e) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
f) czy schemat = nadużycie prawa? Zapewnienia MF a praktyka,
g) schematy transgraniczne w branży wod-kan i energetycznej?
h) czy w branży występują schematy standaryzowane?

2. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) jednokrotność raportowania – co to oznacza w praktyce?
d) schemat standaryzowany – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego?
e) wieloletnie praktykowanie a obowiązek raportowania w świetle regulacji przejściowych i przyszłych działań,
f) jakich obowiązków powinny spodziewać się firmy branży wod-kan i energetycznej?
g) dlaczego warto przygotować procedurę?

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.00 Zmiany CIT w 2019/2020 r. w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych
(prowadzący: Marcin Pacyna)

3. Dokonywanie płatności na rzecz klientów od 1 stycznia 2020 r. a rozliczenie kosztów i przychodów:
a) płatność za zakupiony towar/usługę wyłącznie na zgłoszony rachunek bankowy – jak przeprowadzić weryfikację rachunku w tzw. białej liście MF?
b) transakcje w walutach obcych sposobem na uniknięcie nowego ograniczenia w KUP?
c) rachunki bankowe za granicą – czy MF wyrzuci z kosztów podatnikom wydatki realizowane przy ich wykorzystaniu?
d) transakcje z podmiotem prowadzącym ukrytą działalność gospodarczą – jak kontrolować czy osoba fizyczna jest jednak przedsiębiorcom i płatność na jej rzecz podlega nowemu ograniczeniu?
e) ulga na złe długi w CIT.

4. Pozostałe zmiany w CIT w 2019 i 2020 r. istotne dla branży wod-kan, energetycznej oraz usług komunalnych:
a) nowe zasady rozliczania podatku od nieruchomości komercyjnych,
b) stosowanie obniżonej stawki CIT – ulga IP BOX,
c) zmiany przepisów w przedmiocie cen transferowych,
d) nowelizacja przepisów odnośnie podatku u źródła (WHT).

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Rozliczenie przychodów i kosztów podatkowych w branży wod-kan, energetycznej i usług komunalnych (prowadzący: Mateusz Cedro)

5. Zasady rozpoznawania przychodów w branży wod-kan, energetycznej oraz usług komunalnych:
a) moment rozpoznania przychodu – świadczenie usług dostarczania i uzdatniania wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, usługi zbierania, wywozu i unieszkodliwiania odpadów, nielegalny pobór mediów a przychody,
b) prognozy a rozliczenie przychodu,
c) świadczenia częściowo i całkowicie nieodpłatne – problematyka bezumownego korzystania z gruntów, nieodpłatne otrzymanie i użytkowanie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej (sieci, przyłącza wod-kan), rozbudowa sieci ze strony dewelopera, nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu,
d) odsetki, zasądzone koszty sądowe, odszkodowania, kary umowne – zasady rozpoznawania przychodu kasowo.

6. Zasady rozliczania kosztów w czasie w branży wod-kan, energetycznej oraz usług komunalnych:
a) kwalifikacja kosztu – koszt bezpośredni czy pośredni – definicja, praktyka stosowania,
b) ponoszenie kosztu na przełomie roku podatkowego – moment ujęcia w branży wod-kan i energetycznej,
c) refakturowanie – problematyka rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
d) zasady dokumentacji kosztowej – dowody i wymogi dokumentacyjne,
e) korygowanie kosztów uzyskania przychodów,
f) szczególne rodzaje kosztów dla branży wod-kan i energetycznej (m.in. wykonanie zastępcze, infrastruktura wod-kan i energetyczna, opłata za służebność przesyłu, zużycie wody i energii, użyczenie przyłączy, utrzymanie sieci,, budowa i remont infrastruktury wod-kan i komunalnej),
g) kary umowne, odszkodowania, płatności stanowiące wpływ do budżetu Państwa i JST – kompleksowa analiza, problematyka wadliwości oraz opóźnienia w realizacji usług budowlanych,
h) wierzytelności, straty ze zbycia wierzytelności – możliwości rozpoznania kosztu podatkowego.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa  jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa jednej osoby przy zgłoszeniu do dnia 27 września: 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć:

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:  
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

We współpracy z:
 
Terminy

28 10 2019 - 29 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję