VII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany CIT, JPK_VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży medialnej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

VII SYMPOZJUM BRANŻOWE Rewolucyjne zmiany CIT, JPK_VAT, schematy podatkowe (MDR) w 2020/2021 w branży medialnej

26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Prowadzący

Daniel Więckowski – doradca podatkowy nr 11861. Od 2011 roku wykonujący zawód doradcy podatkowego, wcześniej pracował w administracji skarbowej, reprezentując Polskę między innymi w panelach podatkowych Grupy Wyszehradzkiej oraz Grupy Państw Morza Bałtyckiego. Specjalizuje się w podatkach CIT, PIT i VAT. Reprezentuje klientów w toku postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi i NSA. Jest Członkiem KIDP w Warszawie i Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Doradców Podatkowych. Przeprowadził wiele szkoleń z zakresu swojej specjalizacji, tj. podatki bezpośrednie (CIT, PIT, podatek zryczałtowany), podatek od nieruchomości, podatek VAT oraz postępowania sądowo-administracyjne. 

Barbara Filemonowicz – członek zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, doradca podatkowy oraz radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w firmach tzw. wielkiej czwórki. Specjalizuje się w projektach z zakresu sporów podatkowych – przygotowania i wsparcia przedsiębiorców w toku kontroli podatkowej, kontroli celnej-skarbowej, postępowań interpretacyjnych i podatkowych. Uczestniczyła w projektach z zakresu minimalizacji ryzyk podatkowych, w szczególności przygotowania i wdrożenia procedur podatkowych, weryfikacji kontrahentów pod kątem oszustw VAT, jak również wdrożenia polityk ograniczających ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i pracowników działów finansowych.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, prowadzący własną praktykę podatkową. Wcześniej Dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w Kancelarii ADN Podatki. Ukończyła Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, Tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku od towarów i usług.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, członek zarządu w ADN Podatki. Wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji krajowych i transgranicznych. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu skutecznie doradza zarówno polskim przedsiębiorstwom jak i firmom międzynarodowym. Jest specjalistą w zakresie ustalania strategii podatkowej oraz zarządzania ryzykiem związanym w szczególności z podatkiem VAT.

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, senior associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku VAT oraz CIT. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, Partner w Kancelarii LTCA Adwokaci i Doradcy Podatkowi. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej. Prowadził wcześniejsze edycje zajęć dla spółek z branży medialnej. 

Cel Kongresu

Celem Kongresu jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży medialnej w Polsce, które obowiązują od 1 stycznia 2020 r. oraz 1 lipca 2020 r., jak również dalszej nowelizacji przepisów w 2020 r. oraz 2021 r. Podczas Kongresu prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek medialnych, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym TSUE oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży medialnej. Atutem Kongresu jest dedykowany dla mediów charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci Kongresu

Kongres dedykowany jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z sektora medialnego, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w spółkach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Kongres adresowany jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów z branży medialnej, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów. 

Program Kongresu

DZIEŃ 1

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Tarcze antykryzysowe – zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży medialnej (Daniel Więckowski)

1. Tarcze antykryzysowe – zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży medialnej:
a) pomoc otrzymywana na podstawie przepisów tarczowych oraz około tarczowych a zwolnienia od podatku w CIT i PIT,
b) możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej,
c) nowe odliczenia od podstawy opodatkowania – darowizny za zapobieganie COVID 19 oraz pozostałe darowizny,
d) zmiany w zakresie działalności innowacyjnej – ulga badawczo rozwojowa oraz IP – BOX,
e) rezygnacja z zaliczek uproszczonych,
f) jednorazowy odpis amortyzacyjny,
g) podatek od nieruchomości komercyjnych – odroczenie terminu płatności oraz zwolnienie od podatku,
h) ulga na złe długi. Uprawnienia wierzyciela oraz obowiązki dłużnika. Zmiany wywołane przepisami tarczowymi,
i) nowe obowiązki informacyjne w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TPR).

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 Raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży medialnej (prowadzący: Barbara Filemonowicz)

2. Pojęcie schematu podatkowego na przykładach z branży medialnej:
a) definicja schematu podatkowego,
b) cechy rozpoznawcze i kryterium głównej korzyści – warunki stosowania,
c) czy schemat podatkowy =to nadużycie prawa? Zapewnienia MF a praktyka,
d) typowe schematy podatkowe w branży medialnej,
e) czy w branży medialnej występują schematy standaryzowane.

3. Raportowanie schematów podatkowych w praktyce:
a) obowiązki w zakresie raportowania,
b) podmioty objęte obowiązkami raportowania,
c) czy zamieszczenie reklamy może wpłynąć na status reklamującego jako wspomagającego,
d) schemat podatkowy – czy informacja potencjalnego promotora wiąże korzystającego,
e) procedura wewnętrzna w zakresie raportowania schematów podatkowych,
f) rewolucja w MDR od 1 lipca 2020 r. – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

13.00-14.00 lunch
14.00-16.00 Zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży medialnej (Anna Karczewska)

4. Zmiany w CIT i PIT – skutki dla branży medialnej:
a) zmiany w zakresie białej listy oraz obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności – skutki dla rozpoznania kosztów uzyskania przychodów,
b) odroczenie podatku u źródła,
c) ogólne założenia tzw. Estońskiego CIT – zmiany na 2021 rok,
d) nowe możliwości rozpoznania kosztów finansowania własnego w kosztach podatkowych.

5. Telewizja, radio, prasa, agencje reklamowe, domy mediowe – specyfika rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów:
a) kwalifikacja przychodów do źródła przychodów,
b) usługi reklamowe, sponsoring, itp. – jako usługi świadczone jednorazowo albo jako usługi ciągłe – data rozpoznania przychodów podatkowych,
c) zbycie praw autorskich, udzielenie licencji, itp. – data rozpoznania przychodów podatkowych,
d) podatek u źródła z uwzględnieniem specyfiki branży medialnej (zakup praw autorskich, otrzymanie licencji, wynagrodzenie artystów i wykonawców, zakup usług reklamowych, stawki krajowe, stawki preferencyjne, status beneficjenta rzeczywistego a możliwość zastosowania stawki preferencyjnej, standardy należytej staranności w związku z poborem podatku u źródła, certyfikat rezydencji, oświadczenia, pozostałe dokumenty).

DZIEŃ 2

8.45-9.00 powitalna kawa
9.00-11.00 Bieżące zagadnienia dotyczące rozliczania VAT w branży medialnej (Małgorzata Breda)

1. Bieżące zagadnienia dotyczące rozliczania VAT, aktualne orzecznictwo i interpretacje:
a) typy potrąceń (kompensat) a podzielona płatność – co z potrąceniami wielostronnymi i umownymi?
b) import i eksport usług w branży medialnej – wybrane zagadnienia,
c) odsetki od WNT i importu usług przed TSUE – pytanie prejudycjalne do TSUE skierowane przez WSA w Gliwicach (wyrok z 4 listopada 2019 r., sygn. akt. I SA/Gl 495/19),
d) działalność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) a VAT,
e) świadczenia nieodpłatne w branży medialnej (na rzecz klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników) a VAT.

11.00-11.15 przerwa kawowa
11.15-13.15 JPK_VAT w branży medialnej (Marcin Borkowski)

2. JPK_VAT w branży medialnej:
a) kody dla grup towarowych i usługowych (GTU),
b) kody dla specyficznych typów transakcji,
c) zasady ujmowania faktur korygujących w nowej strukturze JPK_VAT,
d) JPK_VAT a ulga na złe długi,
e) zasady ujmowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi,
f) świadczenia nieodpłatne oraz dokumenty wewnętrzne a JPK_VAT,
g) refaktury a JPK_VAT,
h) sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej i faktury do paragonów a JPK_VAT.

13.15-14.00 lunch
14.00-16.00 Pozostałe zmiany w VAT istotne dla branży medialnej (prowadzący: Dawid Milczarek)

3. Pozostałe zmiany w VAT istotne dla branży medialnej:
a) SLIM VAT:
• zniesienie wymogu posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
• nowe regulacje dotyczące rozliczania korekt in plus,
• nowe zasady rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów,
• wydłużenie terminu na odliczenie VAT,
• zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości,
• częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
b) biała lista – zmiany na korzyść podatników obowiązujące od 1 lipca 2020 r.,
c) zmiany dotyczące kas fiskalnych w 2020 r.,
d) nowa matryca VAT,
e) wiążąca Informacja Stawkowa.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w Kongresie jednej osoby: 1490 zł + VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć:

Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 58/70
05-077 Warszawa

 

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90;
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partnerzy
 
 
Terminy

26 11 2020 - 27 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję