VIII SYMPOZJUM BRANŻOWE ONLINE Rewolucyjne zmiany VAT oraz CIT w 2021/2022 w branży budowlanej i deweloperskiej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący

Marcin Borkowski – prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w ADN Podatki, specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Doświadczenie zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, MF, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego.

Marcin Chomiuk – doradca podatkowy, partner w ADN Podatki. Doświadczenie zdobywał w trakcie pracy w Andersen oraz PwC. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do unijnych przepisów o VAT (VI Dyrektywy VAT – obecnie Dyrektywy 112) oraz autor wielu publikacji. Współautor programu studiów oraz wykładowca akademicki studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz SGH w Warszawie. Jako niezależny ekspert organizacji przedsiębiorców Lewiatan reprezentował interesy podmiotów gospodarczych w MF i komisjach sejmowych. Wygrał przed Trybunałem Sprawiedliwości UE sprawę BGŻ Leasing dotyczącej sposobu opodatkowania VAT-em usług ubezpieczeniowych sprzedawanych przy okazji usług leasingu, która odmieniła rynek leasingowy w Polsce.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Radosław Kowalski – prawnik, doradca podatkowy. Od 1994 roku pracował kolejno w: KMW Engineering Sp. z o.o. oraz Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., gdzie zajmował się obsługą prawną firm. Od 1999 roku zajmował się obsługą prawną wierzytelności, kierował pracami zespołu windykacji w jednej z największych w Polsce firm teleinformatycznych. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej. Posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności. Jest autorem licznych programów szkoleniowych.

Aneta Drosik – radca prawny, lider praktyki podatków dochodowych w ADN Podatki. Posiada ponad 10 lat praktyki zawodowej. Jest ekspertem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego, compliance oraz procedur podatkowych. Kierowała wieloma projektami doradczymi oraz świadczyła usługi bieżącego wsparcia dla największych polskich podmiotów, w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Uczestniczyła w wielu fuzjach i przejęciach, a także licznych procesach restrukturyzacyjnych. Posiada bogate doświadczenie w procesach przekształcania oraz łączenia spółek, zarówno krajowych jak i transgranicznych. Brała udział w licznych badaniach due diligence przedsiębiorców z różnych branż. Jest także doświadczonym wykładowcą, ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego.

Opis Sympozjum

Celem Sympozjum jest omówienie zmian podatkowych mających wpływ na funkcjonowanie branży budowlano-deweloperskiej w Polsce, które obowiązują od 2021 r. jak również tych, które wejdą w życie w 2022 r. Podczas Sympozjum prelegenci, mający bogate doświadczenie praktyczne i wiedzę teoretyczną związaną z bieżącym doradztwem na rzecz spółek budowlanych i deweloperskich, zwrócą szczególną uwagę na aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bieżącą linię interpretacyjną organów podatkowych w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania branży budowlano-deweloperskiej. Niewątpliwym atutem Sympozjum jest dedykowany dla budownictwa i deweloperki charakter oraz możliwość nawiązania relacji biznesowych z innymi osobami z przedmiotowego sektora.

Adresaci

Sympozjum dedykowane jest zarówno osobom zarządzającym podmiotami z branży budowlanej i deweloperskiej, tj. członkowie zarządów, dyrektorzy finansowi oraz główni księgowi, jak i osobom operacyjnie zajmującymi się w firmach podatkami, księgowością i prawem. Ponadto Sympozjum adresowane jest do wszelkich osób interesujących się opodatkowaniem podmiotów sektora budowlano-deweloperskiego, jak i do wszystkich adeptów prawa podatkowego, gospodarczego oraz finansów.

Program

Dzień I
9.00-11.00 wystąpienie Marcin Borkowski

I. Krajowy System e-faktur – planowane zmiany na październik 2021 roku

1. Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
2. Faktura ustrukturyzowana jako rodzaj faktury elektronicznej.
3. Konieczność uzyskania akceptacji odbiorcy.
4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
5. Korygowanie faktur ustrukturyzowanych.
6. Zniesienie uciążliwych warunków dla faktur korygujących w zakresie posiadania dokumentacji uzgodnieniowej.
7. Duplikaty oraz noty.
8. Sposób autoryzacji w systemie KSeF oraz wyznaczanie osób upoważnionych (w tym uprawnienia służb księgowych i biur rachunkowych).
9. Możliwość przekazania danych faktury podmiotom trzecim bez ingerencji systemowej (tzw. anonimowy dostęp i jego praktyczne znaczenie).
10. Przyspieszony zwrot VAT w przypadku stosowania faktur ustrukturyzowanych.
11. Faktury ustrukturyzowane wystawiane dla konsumentów.
12. Ułatwienia w zakresie zapewnienia autentyczności, integralności oraz czytelności
13. Ułatwienia w zakresie JPK_FA.

II. Grupa VAT (GV) jako podatnik VAT

1. Czy warto skorzystać z nowego rozwiązania GV?
2. Warunki utworzenia Grupy VAT (rejestracja).
3. Przedstawiciel grupy (umowa GV).
4. Ewidencjonowanie i rozliczanie czynności wewnątrz GV.

11.00-11.15 przerwa
11.15-13.15 wystąpienie Marcin Chomiuk

III. SLIM VAT 2 – zmiany od października 2021 roku w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Dostosowanie przepisów do Brexitu (zapisy dotyczące Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).
2. Transakcje łańcuchowe i dostosowanie przepisów dotyczących organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT.
3. Określenie momentu ujęcia korekty WNT i importu usług.
4. Możliwość korekty deklaracji w zakresie importu towarów w celu uniknięcia prawa do utraty rozliczenia importu w deklaracji.
5. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli bezpośrednich i pośrednich w imporcie towarów.
6. Oświadczenia niezbędne przy sprzedaży budynków, lokali i budowli składane w akcie notarialnym.
7. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług (problematyka 3 miesięcy na ujęcie importu usług) – powrót do zasad sprzed 2017 r.
8. Możliwość korygowania podatku naliczonego za różne okresy.
9. Zmiana terminu na zgłoszenie VAT-26 (samochody osobowe).
10. Zmiany w fakturowaniu: „zniesienie” duplikatów, mniej oznaczeń na fakturach zaliczkowych, wydłużenie terminu na wystawienie faktury przed transakcją, uproszczenie faktur korygujących, wprowadzenie zbiorczej korekty niektórych transakcji, bilety jako faktury.
11. Zmiany w uldze na złe długi (wydłużenie okresu na zastosowanie ulgi, zniesienie różnych ograniczeń formalnych, wprowadzenie ulgi w odniesieniu do konsumentów).
12. Rachunek VAT: możliwość wpłaty na KRUS z rachunku VAT oraz możliwość przelewania środków z rachunków VAT w różnych bankach.

13.15-13.45 przerwa
13:45-15:30 wystąpienie Iwona Biernat-Baran

IV. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r. w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Zbiorcze wystawienie tzw. Faktur uproszczonych oraz biletów jednorazowych
2. Doprecyzowanie oznaczeń niektórych grup towarów i usług
3. Możliwość wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19 a ustawy dokumentem „WEW”
4. Wyłączenie oznaczeń MPP
5. Kolejne planowane zmiany w JPK na 2022 rok.
6. Obowiązek podatkowy (zasady ogólne i szczególne) dla branży budowlanej:
a) wyrok TSUE z dnia 2 maja 2019 r. C-224/18.

V. Pakiet e-Commerce w branży budowalnej i deweloperskiej – czy znajdzie zastosowanie?

1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).
2. Procedura OSS (WSTO oraz usługi dla osób niebędących podatnikami).
3. Procedura Import One Stop Shop (IOSS).
4. Miejsce opodatkowania i obowiązujące limity dla poszczególnych procedur.

Dzień II
9.00-11.00 wystąpienie Anna Karczewska

I. Branża budowlana i deweloperska – zagadnienia specyficzne

1. Zasady rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów.
2. Usługa budowlana wykonywana jednorazowo albo w częściach. Usługa budowlana jako usługa ciągła. Znaczenie świadectw wykonania oraz świadectw płatności. Znaczenie protokołu odbioru.
3. Specyfika branży deweloperskiej. Wpłaty dokonywane przed podpisaniem aktu notarialnego. Protokół przekazania lokalu. Akt notarialny. Znaczenie dla daty rozpoznania przychodu.
4. Zapłata przez inwestora wynagrodzenia podwykonawcy a koszt podatkowy
5. Kaucje gwarancyjne. Zaliczenie kaucji na poczet kar umownych / odszkodowań. Potrącenia oraz kompensaty. Znaczenie dla rozpoznania przychodu.
6. Inwestycje długoterminowe. Przypisanie kosztów do lat podatkowych.
7. Reprezentacja i reklama w branży budowlanej i deweloperskiej.
8. Podatek u źródła w branży budowlanej i deweloperskiej. Plac budowy jako zakład. Użytkowanie urządzenia przemysłowego, korzystanie ze specjalistycznego sprzętu budowlanego – wyrok NSA i podejście organów podatkowych.
9. Czy kary mogą być kosztem podatkowym? – w świetle orzecznictwa sądowego z roku 2020/2021.

11.00-11.15 przerwa
11.15-13.15 wystąpienie Radosław Kowalski

II. Branża budowlana i deweloperska – przegląd najistotniejszych zmian w CIT w 2021

1. Spółka nieruchomościowa – nowe definicje, obowiązki spółek nieruchomościowych, raportowanie.
2. Spółki komandytowe i jawne – zasady opodatkowania spółek komandytowych na nowych zasadach; wpływ powyższych zmian na zasady ustalania dochodu dla celów daniny solidarnościowej.
3. Specjalny Fundusz Inwestycyjny – alternatywa dla „estońskiego CIT”.
4. Ceny transferowe – najważniejsze zmiany od 1.1.2021 r. wraz z podsumowaniem kompleksowości problematyki, należyta staranność w TP.
5. Podatek od przychodów z budynków – czy wiemy o nim wszystko?
6. Pozostałe kluczowe zmiany w CIT w roku 2021, w szczególności:
a) zakaz rozliczania strat podatkowych przy restrukturyzacjach,
b) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach .

13.15-13.45 przerwa
13:45-15:30 wystąpienie Aneta Drosik

III. Planowane zmiany na rok 2022 – związane z projektem Polskiego Ładu, strategia podatkowa oraz raportowanie schematów podatkowych (MDR) w branży budowlanej i deweloperskiej

1. Planowane zmiany na rok 2022 – w tym podstawowe założenia związane z projektem ustawy wprowadzającej zasady Polskiego Ładu:
a) opodatkowanie spółek holdingowych (dywidendy, zyski ze zbycia udziałów lub akcji w spółkach zależnych),
b) rezydencja podatkowa –domniemanie rezydencji podatkowej w Polsce,
c) podatek minimalny od przychodów spółek generujących straty,
d) cienka kapitalizacja (zmiany w zakresie finansowania dłużnego),
e) odsetki od pożyczki na nabycie udziałów,
f) wypłata ukrytej dywidendy,
g) zakaz przerzucania dochodów,
h) nowe limity płatności gotówkowych.
2. Strategia podatkowa – nowy wymóg od 1 stycznia 2021 r.:
a) podmioty zobowiązane do publikacji,
b) czy trzeba publikować strategię za 2020 r.?
c) elementy obligatoryjne strategii podatkowej,
d) jak przygotować strategie podatkową,
e) odpowiedzialność podatkowa i karna a zapisy w strategii podatkowej,
f) strategia podatkowa a inne procedury podatkowe (polityka podatkowa, procedura należytej staranności w VAT i WHT, procedura MDR).
3. Raportowanie schematów podatkowych – jak radzimy sobie z obowiązkami:
a) niekompletna definicja schematu podatkowego a działalność firmy branży budowlanej i deweloperskiej,
b) obowiązki w zakresie raportowania – na kim spoczywają obowiązki?
c) jakich obowiązków powinny spodziewać się firmy z branży budowlanej i deweloperskiej,
d) dlaczego warto przygotować procedurę?
e) rewolucja w MDR – nowe terminy i zasady zgłaszania schematów.

Informacje organizacyjne

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji sympozjum
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Sympozjum realizowane również w formie stacjonarnej

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 9:00-15:30

Dzień przed sympozjum Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
8:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
9:00-15:30 sympozjum
W trakcie sympozjum przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-10-202127-10-2021Online

Zaufali nam: