Wakacyjny kurs 3-dniowy Budżetowanie operacyjne i długoterminowe planowanie finansowe w controllingu

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Wakacyjny kurs 3-dniowy Budżetowanie operacyjne i długoterminowe planowanie finansowe w controllingu

21 07 2020 - 23 07 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• funkcjonowania systemów controllingowych w firmie,
• planowania kosztów w firmie,
• budżetowania i analizowania wydatków firmowych,
• analizowania rentowości firmy,
• planowania w wymiarze operacyjnym i strategicznym,
• stosowania metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych,
• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych,
• kalkulacji przepływów pieniężnych na potrzeby planowania finansowego.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów finansowo-księgowych oraz planowania i analiz, menedżerowie, dyrektorzy finansowi, główni księgowi, służby niefinansowe, pracownicy działów planowania i analiz oraz controllingu, oraz wszyscy zainteresowani problemami sfery finansów.

Program

I. Uwarunkowania funkcjonowania budżetowania i controllingu

1. Znaczenie controllingu we wspomaganiu zarządzania nowoczesną firmą:
a) istota controllingu i podstawowe zasady jego projektowania,
b) w jaki sposób controlling może wspomagać osiąganie celów finansowych przedsiębiorstwa.
2. Problemy związane z kosztami prowadzenia działalności w controllingu i budżetowaniu:
a) jak mierzyć koszty i jak sterować kosztami w przedsiębiorstwie?
b) klasyfikacja kosztów działalności – jak grupuje się koszty na potrzeby controllingu i zarządzania przedsiębiorstwem?
c) analiza zmienności kosztów – jak badać koszty stałe i zmienne oraz ustalić, jak wahania sprzedaży wpływają na koszty?
3. Controlling a rachunek odpowiedzialności z punktu widzenia budżetowania i projektowania KPI:
a) kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności i strategicznych jednostek biznesowych (SBU),
b) ocena i kontrola dokonań centrów kosztów i centrów zysku.

II. Budżetowanie w controllingu

1. Podstawowe uwarunkowania budżetowania w controllingu:
a) cele, funkcje i zasady budżetowania – po co budżetować?
b) proces i etapy budżetowania,
c) metody budżetowania (odgórne i oddolne, przyrostowe i od zera),
d) rodzaje budżetów (sztywne i elastyczne, statyczne i kroczące).

2. Budżet główny całej firmy:
a) budżety operacyjne – jak przygotować i skoordynować budżety przychodów i kosztów?
b) budżety finansowe – jak sporządzić sprawozdanie finansowe pro forma? (budżet gotówki, bilans pro forma, rachunek wyników pro forma),
c) konsolidacja budżetów cząstkowych w budżet główny.

3. Organizacyjne aspekty budżetowania:
a) problemy formalizacji budżetowania,
b) zadania komórki zajmującej się budżetowaniem,
c) instrukcja budżetowania,
d) komisja budżetowa,
e) harmonogram budżetowania.

4. Kontrola wykonania budżetów i analiza odchyleń:
a) operacyjnych,
b) finansowych.

III. Sporządzanie budżetów w praktyce

1. Sporządzenie budżetów operacyjnych:
a) budżet przychodów,
b) budżet kosztów zasobów bezpośrednich (np. wynagrodzeń, materiałów),
c) budżet kosztów pośrednich,
d) budżet kosztów sprzedaży,
e) budżet kosztów ogólnego zarządu,
f) budżet kosztów produktów, usług, zleceń,
g) budżet wyniku ze sprzedaży na poziomie EBIT.

2. Sporządzenie budżetów finansowych:
a) budżet wpływów i wydatków,
b) bilans pro forma,
c) rachunek zysków i strat pro forma,
d) rachunek przepływów pieniężnych pro forma, czyli budżet gotówki.

3. Kontrola wykonania budżetów:
a) kontrola wykonania budżetów operacyjnych,
b) kalkulacja kosztów rzeczywistych i wyniku EBIT,
c) określenie budżetu sztywnego, elastycznego,
d) uzgodnienie wyniku finansowego z budżetu sztywnego z wynikiem rzeczywistym,
e) Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetów finansowych.

IV. Decyzje inwestycyjne a cel finansowy przedsiębiorstw

1. Istota i klasyfikacja projektów inwestycyjnych w rozwoju spółek.

2. Konstrukcja i ocena biznes planów i studiów wykonalności.

3. Fundamenty matematyki finansowej w pigułce – kapitalizacja i dyskontowanie.

4. Zmiana wartości pieniądza w czasie – jak dyskontować przepływy pieniężne i doprowadzać je do porównywalności (wartość przyszła, wartość obecna, strumienie płatności).

5. Procedury budżetowania kapitałów – jaka jest sekwencja działań wykonywanych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

V. Metody oceny projektów inwestycyjnych i analiza ryzyka

1. Szacowanie kosztu kapitału na potrzeby wyceny:
a) kalkulacja kosztu kapitału pochodzącego z różnych źródeł finansowania,
b) obliczanie kosztu kapitału własnego (przekazanego przez udziałowców) – modele CAPM, Gordona ,
c) obliczanie kosztu kapitału obcego (kredyty, emisja obligacji),
d) wyliczanie średniego ważonego kosztu kapitału WACC (weighted average cost of capital),
e) koszt kapitału a ryzyko,
f) współczynnik beta.

2. Podejście dochodowe do oceny projektów:
a) metody szacowania przepływów pieniężnych – jak oszacować przepływy pieniężne dla właścicieli ECF (equity cash flow),
b) szacowanie wolnych przepływów pieniężnych FCF (free cash flow),
g) szacowanie przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału CCF (Capital cash flow).

3. Kryteria oceny projektów inwestycyjnych.

4. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) księgowa stopa zwrotu ARR,
b) prosty okres zwrotu PP.

5. Złożone metody oceny projektów inwestycyjnych:
a) zdyskontowany okres zwrotu DPP,
b) wartość bieżąca netto NPV,
c) wewnętrzna stopa zwrotu IRR,
d) zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu MIRR,
e) indeks zyskowności PI.

6. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko:
a) współczynnik zmienności,
b) równoważnik pewności a stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko.

7. Metody pośrednio uwzględniające ryzyko:
a) symulacje,
b) analiza scenariuszy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

PROMOCJA!
Przy zgłoszeniu do 30 czerwca koszt uczestnictwa: 1590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:00
Dzień II, III 9:00-15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

21 07 2020 - 23 07 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję