08-11-202109-11-2021Katowice
08-11-202109-11-2021Kraków
22-11-202123-11-2021Wrocław
24-11-202125-11-2021Warszawa
29-11-202130-11-2021Poznań
06-12-202107-12-2021Wrocław
13-12-202114-12-2021Poznań
14-12-202115-12-2021Warszawa
20-12-202121-12-2021Wrocław
28-12-202129-12-2021Warszawa
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a w szczególności wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od momentu negocjacji z kontrahentem lub braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności. Przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji. Poznanie zasad przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz zapoznanie się z rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim. Przedstawienie zasad prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak rozpoznać zagrożenia związane z zawieraniem kontraktów handlowych?
• jaki wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności?
• jakie są podstawowe zasady radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami?
• jak sporządzać wezwania do zapłaty?
• jakie przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz jaki wybrać właściwy tryb prowadzenia takiego postępowania?
• jak określić zasady tworzenia skutecznych struktur windykacyjnych w firmie?
• jak przygotować dokumenty do zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym?

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do bogatego doświadczenia trenera i materiału wniesionego przez grupę. Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane: mini wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, analiza przypadków i symulacje, dyskusja.

Adresaci szkolenia

Pracownicy działów windykacji i księgowości, kontrolerzy finansowi, menedżerowie pozostałych działów, zajmujący w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności a także osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Program

1. Rodzaje działalności gospodarczej, z którymi mamy najczęściej do czynienia:
• działalność gospodarcza,
• spółka cywilna
• spółki prawa handlowego:
– spółka jawna,
– spółka partnerska,
– spółka komandytowa,
– spółka komandytowo – akcyjna,
– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
– spółka akcyjna.

2. Zabezpieczenie należności:
• przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• zastaw rejestrowy,
• gwarancja bankowa,
• akredytywa,
• hipoteka,
• weksel in blanco,
• zaliczka,
• przelew wierzytelności,
• poręczenie cywilne,
• zastrzeżenie własności,
• dobrowolne poddanie się egzekucji.

3. Kim jest nasz dłużnik? – klasyfikacja dłużników:
• biedacy,
• fraudzi,
• gracze,
• techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty:
– twierdzenie, że dokonali przelewu,
– zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki,
– zastrzeżenia wobec dostawy,
– nawał obowiązków
– wypadek losowy.

4. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów:
• dane, które należy otrzymać od przyszłego kontrahenta:
– od spółek prawa handlowego,
– od osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych,
• spisanie umowy,
• istotne elementy umowy.

5. Windykacja telefoniczna:
• postępowanie w przypadku dużych kwot,
• postępowanie w przypadku mniejszych kwot,
• elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem:
– nawiązanie rozmowy,
– powody braku zapłaty,
– wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta,
– negocjacje z dłużnikiem,
– znalezienie wyjścia z sytuacji – kto ma je zaproponować?
– notatka z rozmowy telefonicznej,
• osoba rozmówcy – z kim rozmawiamy?
• konsekwencja w działaniach windykacyjnych,
• klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności.

6. Wezwania do zapłaty:
• upomnienie,
• wezwanie do zapłaty,
• wezwanie przedprocesowe.

7. Spotkania bezpośrednie:
• przygotowanie do spotkania bezpośredniego
• jakie powinny być efekty spotkania bezpośredniego

8. Zatory płatnicze – zmiany w przepisach dotyczących płatności w transakcjach handlowych
• pojęcie „transakcji asymetrycznej”,
• ulga na złe długi w PIT i CIT jako skutek braku zapłaty w terminie,
• nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych,
• kary dla podmiotów niepłacących w terminie.

9. Przedawnienie roszczeń:
• okres przedawnienia roszczeń,
• przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń,
• jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia,
• wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę, postępowania sądowego.

10. Postępowanie sądowe:
• dokumenty, które należy przekazać do sądu,
• trzy podstawowe rodzaje postępowań sądowych:
– postępowanie zwykłe,
– postępowanie upominawcze,
– postępowanie nakazowe,
• inne tryby postępowań sądowych:
– postępowanie uproszczone,
– elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU),
– zawezwanie do próby ugodowej,
– sąd polubowny.

11. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe:
• przesłanki do ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego i postępowania
• upadłościowego przez sąd
• możliwość zmiany postępowania restrukturyzacyjnego na postępowanie upadłościowe oraz postępowania upadłościowego na postępowanie restrukturyzacyjne,
• zabezpieczenie majątku dłużnika,
• osoby zarządzające postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym,
• rada wierzycieli,
• wpływ ogłoszenia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłości na płynność finansową przedsiębiorstwa
• postępowanie restrukturyzacyjne:
– rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego,
– propozycje układowe,
– zgromadzenie wierzycieli,
– warunki przyjęcia układu i skutki przyjęcia układu,
– przesłanki do odmowy zatwierdzenia układu przez sąd,
– sankcje cywilne i karne wobec dłużnika,
• postępowanie upadłościowe:
– kategorie należności,
– kolejność zaspokojenia roszczeń,
– zakończenie postępowania upadłościowego,
– sankcje prawne wobec upadłego: cywilne i karne.

12. Podsumowanie:
• ryzyko związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych,
• ryzyko związane z oceną kontrahenta,
• siła ekonomiczna kontrahentów i ich wpływ na zawierane umów,
• ocena naszej sytuacji i sytuacji kontrahenta jako czynnik minimalizacji ryzyka przy zawieraniu umów.

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30 (2 dni, 14 godzin).

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

08-11-202109-11-2021Katowice
08-11-202109-11-2021Kraków
22-11-202123-11-2021Wrocław
24-11-202125-11-2021Warszawa
29-11-202130-11-2021Poznań
06-12-202107-12-2021Wrocław
13-12-202114-12-2021Poznań
14-12-202115-12-2021Warszawa
20-12-202121-12-2021Wrocław
28-12-202129-12-2021Warszawa

Zaufali nam: