XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AKCJA BILANS 2019

20 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci konferencji

Piotr Woźniak – Biegły Rewident, Partner Zarządu  UHY ECA Audyt. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych.

Paweł Sałdyka – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Specjalność: Rachunkowość i auditing, ukończył również Studia podyplomowe „Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezes Zarządu oraz wspólnik biura rachunkowego. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży damskiej, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na UW. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym i prawem podatkowym. Autor artykułów publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”. W 2012 r. wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w MF, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków. Od kilku lat związana ze SGH, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa UW specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących VAT.

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prawnik, Prezes Zarządu w Spółce Doradztwa Podatkowego ADN, redaktor portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Specjalista w zakresie opodatkowania instytucji finansowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych oraz systemu podatkowego obowiązującego w Polsce, wybranych państwach europejskich i na terenie USA. Wcześniej Kierownik Zespołu Podatku VAT w spółce doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał jako pracownik organów podatkowych oraz jednej z czołowych kancelarii prawnych. Autor licznych artykułów z zakresu przepisów prawa i podatków. Przeprowadził ponad 1000 szkoleń z prawa podatkowego.

Aneta Lech (Pożarowska) – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Członek Państwowej Komisji ds Doradztwa Podatkowego. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach z organami podatkowymi, także przed sądami administracyjnymi.  Autorka licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej i specjalistycznej oraz autorka i współautorka wielu publikacji i książek poświęconych ustawie od podatku od towarów i usług.

Program konferencji

DZIEŃ I

Bilansowe aspekty zamknięcia roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Piotr Woźniak

1. Przygotowanie do zamknięcia roku 2019:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym. Harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

2. Ostatnie zmiany w prawie bilansowym wprowadzone m.in. zmianą ustawy o biegłych rewidentach, nowym KSR oraz zmianami w MSR/MSSF:
a) zmiany wynikające z nowej ustawy o biegłych rewidentach i ich wpływ na współpracę z biegłym rewidentem – w tym e-sprawozdawczość.
b) nowe KSR i stanowiska Komitetu– wybrane zagadnienia, m.in. KSR 12 Działalność rolnicza, KSR 13 Koszt wytworzenia
c) wybrane zmiany w MSR/MSSF – m.in. MSSF 16 Leasing.

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Piotr Woźniak

Wybrane zagadnienia rachunkowe związane z zamknięciem roku:

3. Rezerwy i zobowiązania warunkowe:
a) Różnice pomiędzy rezerwami rmk biernymi i zobowiązaniami warunkowymi,
b) Zasady prezentacji w sprawozdaniu finansowym i ujęcia w księgach,
c) MSR 37 a KSR nr 6 – podobieństwa i różnice.

4. Podatek odroczony:
a) różnice trwałe oraz przejściowe,
b) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego – zasady ustalania,
c) ujęcie aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego w księgach rachunkowych oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym,
d) odpisy aktualizujące.

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 14:00 – Piotr Woźniak

Wybrane zagadnienia rachunkowe związane z zamknięciem roku c.d.:

5. Błędy lat ubiegłych, zmiany szacunków i zmiany polityki rachunkowości, wydarzenia po dniu bilansowym:
a) różnica pomiędzy błędem a zmianą szacunków,
b) skutki zmiany zasad (polityki) rachunkowości dla sprawozdań finansowych,
c) zdarzenia po dacie bilansu – wymagające i nie wymagające wprowadzenia zmian w SF,
d) postanowienia MSR 8, i MSR 10 a KSR nr 7.

6. Założenie kontynuacji działalności – obowiązki i zadania sporządzającego SF w kontekście oczekiwań biegłego rewidenta
a) krajowe i międzynarodowe podstawy prawne
b) przesłanki mogące świadczyć o znaczącej niepewności w kontekście kontynuacji działalności
c) odpowiednie ujawnienie ryzyka w SF i wpływ na opinię z badania wydawaną przez audytora.

14:00 – 14:45 – lunch
14:45 – 16:45 – Paweł Sałdyka

7. Rachunek przepływów pieniężnych – wybrane zagadnienia praktyczne:
a) metody sporządzania cash flow,
b) konstrukcja rachunku przepływów pieniężnych sporządzanego metodą pośrednia (przykłady liczbowe),
c) odsetki i różnice kursowe – prezentacja w rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,
d) różnice kursowe z tytułu wyceny środków pieniężnych – zasady prezentacji w cash flow (przykłady liczbowe).

DZIEŃ II

Podatek CIT i PIT aspekty zamknięcia roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Anna Karczewska

1. Zagadnienia ogólne związane z zamknięciem roku podatkowego:
a) podstawa opodatkowania – dochód jako suma dochodów ze źródła zyski kapitałowe i zyski pozostałe,
b) podział przychodów pomiędzy źródła przychodów, przypisanie kosztów do źródeł przychodów,
c) ustalanie zaliczek na podatek z uwzględnieniem konieczności wyodrębnienia źródeł przychodów,
d) rozliczanie strat podatkowych po 1 stycznia 2019 r.,
e) przedawnienie straty podatkowej,
f) ostateczne rozliczenie zaliczek w zeznaniu rocznym.

2. Przychody podatkowe – aktualne interpretacje i orzeczenia:
a) zasada memoriałowa powstania przychodu – w jakiej dacie powstaje przychód na skutek wydania towaru, zbycia prawa majątkowego, wykonania lub częściowego wykonania usługi,
b) zaliczka (przedpłata) na poczet ceny, a przychód podatkowy,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d) zasada kasowa powstania przychodu,
e) świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne,
f) korekty przychodu – kiedy należy ujmować je na bieżąco, a kiedy w dacie uprzednio wykazanego przychodu.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Anna Karczewska

3. Podatek u źródła w roku 2019 – obowiązki płatników związane z należnościami wypłacanymi na rzecz nierezydentów, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
a) dochody osiągane na terenie RP przez nierezydentów,
b) certyfikat rezydencji w praktyce,
c) należności licencyjne (np. urządzenia przemysłowe, środki transportu, programy komputerowe),
d) usługi niematerialne – najnowsze interpretacje dotyczące m.in. tzw. świadczeń o podobnym charakterze – np. usług pośrednictwa,
e) warunki stosowania zwolnień z podatku u źródła w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych,
f) zawężenie zwolnienia z podatku u źródła z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
g) sporządzenie deklaracji CIT-10Z oraz informacji IFT,
h) obowiązki podatników po przekroczeniu wypłat ponad kwotę 2 mln zł – zakres stosowania i obowiązywania,
i) procedura zwrotu podatku,
j) opinia o stosowaniu zwolnienia z podatku,
k) istota oświadczenia w podatku u źródła.

4. „Należyta staranność” w podatku u źródła od 2019
a) należyta staranność według objaśnień Ministerstwa Finansów,
b) pojęcie „rzeczywistego właściciela”,
c) prowadzenie rzeczywistej działalności przez odbiorcę należności,
d) dokumentacja niezbędna do wykazania należytej staranności.

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 14:00 – Marcin Pacyna

5. Koszty uzyskania przychodów – aktualne interpretacje i orzeczenia:
a) przesłanki uznania wydatku za koszt podatkowy,
b) koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami – moment potrącenia w rachunku podatkowym,
c) korygowanie kosztów uzyskania przychodów – moment ujęcia korekty.

6. Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w roku 2019:
a) zasady opodatkowania budynków podatkiem,
b) modyfikacja zakresu opodatkowania od dnia 1 stycznia 2019 r.

14:00 – 14:45 – lunch
14:45 – 16:45 – Marcin Pacyna

7. Istotne zmiany w zakresie rozliczenia podatku w PIT i CIT w roku 2019:
a) możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln PLN,
b) samochody osobowe w kosztach firmy – nowe limity dotyczące kosztów amortyzacji podatkowej oraz kosztów ubezpieczenia, wprowadzenie limitu ograniczającego zaliczanie do kosztów opłat wynikających z umów leasingu, najmu i innych podobnych, 50% limit zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków eksploatacyjnych w odniesieniu do samochodów wykorzystywanych zarówno dla celów związanych z działalnością gospodarczą jak i do innych celów, ewidencjonowanie przebiegu pojazdu wyłącznie dla celów działalności gospodarczej,
c) wierzytelności w kosztach podatkowych,
d) podatek solidarnościowy – rozliczenie podatku do 30 kwietnia 2020 r.,
e) podatek od niezrealizowanych zysków – exit tax,
f) 9% stawka podatku – przesłanki stosowania,
g) preferencyjne opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (Innovation Box),
h) zasady opodatkowania obrotu walutami wirtualnymi,

8. Istotne zmiany w PIT i CIT planowane na rok 2020:
a) instytucja tzw. hipotetycznych odsetek, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w przypadku finansowania spółki poprzez dopłaty lub zysk zatrzymany,
b) płatności na rachunki niezgłoszone na tzw. Białej Liście,
c) ulga na złe długi w CIT,
d) zmiany w definicji małego podatnika – konsekwencje praktyczne.

DZIEŃ III

Podatek VAT aspekty zamknięcia roku

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Radosław Żuk

1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku:
b) pojęcie wykonania usługi,
c) obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów,
d) obowiązek podatkowy w przypadku transakcji o charakterze ciągłym,
e) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,
f) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług,
g) obowiązek podatkowy z tytułu importu usług oraz WNT.

2. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług:
a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT,
b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,
c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,
d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,
e) świadczenia na rzecz pracowników,
f) nieodpłatne użytkowani firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Radosław Żuk

3. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT:
a) prawidłowa treść faktury VAT,
b) dokumentowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej a wystawianie faktury VAT,
c) faktury uproszczone w branży hotelarskiej,
d) faktury pro forma,
e) noty księgowe,
f) faktury korygujące,
g) noty korygujące,
h) terminy wystawienia faktury VAT.

12:15 – 12:30 – przerwa kawowa
12:30 – 14:00 – Aneta Lech Pożarowska

4. Odliczanie podatku naliczonego – zasady ogólne:
a) ogólne zasady odliczeń,
b) terminy odliczeń podatku naliczonego,
c) odliczenie VAT od importu usług oraz WNT,
d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,
e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,
f) odliczenie VAT z faktury wystawionej przez niezarejestrowanego podatnika,
g) odliczanie VAT od samochodów.
5. Proporcja sprzedaży i korekta podatku naliczonego:
a) podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą proporcji sprzedaży,
b) rodzaje obrotów uwzględniane przy rozliczaniu proporcji,
c) obroty, których nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu proporcji,
d) zasady odliczenia VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
e) korekta roczna,
f) korekta 5 i 10-letnia w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
g) korekta z tytułu zmiany prawa do odliczenia VAT.

14:00 – 14:45 – lunch
14:45 – 16:45 – Aneta Lech Pożarowska

Zmiany w VAT w 2019 r. i 2020 r. mające wpływ na zakończenie roku

6. Pojęcie „należytej staranność” w kontekście prawa do odliczenia VAT:
a) split payment a zasady należytej staranności,
b) split payment a Wytyczne MF,
c) podstawowe reguły związane z dochowaniem należytej staranności,
d) świadomy a nieświadomy udział w tzw. karuzeli podatkowej,
e) konsekwencje na gruncie VAT niedochowania należytej staranności,
f) możliwość kwestionowania odliczenia VAT w przypadku braku rejestracji kontrahenta jako czynnego podatnika VAT.

7. Rozszerzenie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) od 1 listopada 2019 r.:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
c) podzielona płatność a zastrzeżenia umowne co do sposób dokonywania zapłaty,
d) podzielona płatność a zapłata na rzecz podmiotu innego niż sprzedawca,
e) lista transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem split payment,
f) zasady wystawiania faktur do transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności,
g) nowe sankcje za niestosowanie obowiązkowej podzielonej płatności,
h) nowe regulacje a prywatne rachunki bankowe wykorzystywane w działalności gospodarczej,
i) podzielona płatność a krajowe transakcje w walucie obcej,
j) podzielona płatność a transakcje z kontrahentami zagranicznymi,
k) zasady uwalniania środków z konta VAT,
l) zmiana zasad stosowania solidarnej odpowiedzialności na gruncie VAT w związku z wprowadzeniem obowiązkowej podzielonej płatności.

8. Pozostałe zmiany w 2019 r. oraz planowane na 2020 r.:
a) zastąpienie deklaracji VAT-7 plikiem JPK,
b) nowa matryca stawek VAT,
c) wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej,
d) zmiany w transakcjach międzynarodowych od 1 stycznia 2020 r.,
e) nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2019 i 2020 r.,
f) zmiany w zakresie zasad stosowania zwolnienia podmiotowego dla drobnych przedsiębiorców, u których roczne obroty nie przekraczają 200.000 zł.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji jednej osoby: 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach konferencji jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji.

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć:
Dzień I: 10:00-16:00
Dzień II: 9:00-15:30
Dzień III:9:00-15:30

Miejsce zajęć:

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Partner

Terminy

20 11 2019 - 22 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję