XV OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM AKCJA BILANS Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2021 rok – aspekty rachunkowe i podatkowe

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 3 dni
Cena: 2190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Przemysław Kabalski – doświadczony wykładowca na kursach rachunkowości dla praktyków. Szkolenia z MSSF prowadzi od ponad dwudziestu lat. Z Akademią MDDP współpracuje od jej powstania. Uczył MSSF księgowych, biegłych rewidentów, członków zarządów, controllerów, analityków finansowych, urzędników z Ministerstwa Finansów, a także niefinansistów. Doradza w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek m.in. ”Księgowość w Polsce jako zawód kobiecy” (2021), ”MSSF a ustawa o rachunkowości” (2015), „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce…” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011), „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009), “MSSF. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne” (2006, współautor).

Piotr Woźniak – partner zarządzający departamentem audytu, acca, biegły rewident. Ukończył studia na wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalizacji Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Posiada praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych, sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i HGB oraz realizacji zleceń Due Diligence i wyceny przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obsłudze rynków kapitałowych. W Grupie UHY ECA kieruje departamentem audytu. Aktywność zawodową rozwija nie tylko poprzez kierowanie pionem usług audytorskich, ale również poprzez prowadzone szkolenia, artykuły i publikacje z zakresu rachunkowości.

Aneta Lech (Pożarowska) – doradca podatkowy, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług oraz postępowania podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Urzędzie Skarbowym jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich oraz w Izbie Skarbowej. Obecnie jest właścicielem kancelarii doradztwa podatkowego. Autor licznych artykułów ukazujących się na łamach prasy branżowej oraz autor i współautor wielu publikacji poświęconych ustawie VAT, m.in. „VAT – ewidencjonowanie i dokumentowanie w świetle nowych przepisów”.

Iwona Biernat-Baran – prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 12273). Posiada ponad 10 – letnie doświadczenie zawodowe związane z prawem podatkowym. Początki kariery związała z pracą w administracji skarbowej, m.in. w urzędzie skarbowym oraz izbie skarbowej. Obecnie prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Poza pracą zawodową realizuje również pasje naukowe jako doktorant w Zakładzie Prawa Finansowego WPiA UJ, gdzie kończy przygotowywać pracę doktorską dotyczącą kontroli podatkowej. Na tym Wydziale prowadzi również zajęcia dla studentów z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w prawie podatkowym proceduralnym. Posiada bogate doświadczenie związane z kontrolą podatkową. Jest autorką publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowych.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Marcin Pacyna – adwokat i doradca podatkowy. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Doświadczenie zdobywał w jednej z najlepszych wrocławskich Kancelarii Radców Prawnych, w której w latach 2002-2003 zajmował się prawem gospodarczym, w tym prawem działalności gospodarczej, prawem cywilnym oraz prawem podatkowym. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego publikowanych na łamach min. „Gazety Prawnej”, „Gazety Podatkowej”, „Biuletynu dla Służb Ekonomiczno-Finansowych”, „Poradnika VAT” czy też „Przeglądu Podatku dochodowego”. W 2012 r. Marcin Pacyna wraz z innymi doradcami podatkowymi został założycielem Grupy Doradców Podatkowych – spółki doradztwa podatkowego, angażującej w 100% polski kapitał, mającej na celu obsługę postępowań podatkowych większych przedsiębiorstw.

Program

DZIEŃ I

9:30 – 10:00 – przerwa powitalna
10:00 – 11:30 – Przemysław Kabalski

1. Sprawozdawczość finansowa w pogorszonej sytuacji ekonomicznej w firmie i w otoczeniu – kilka istotnych rekomendacji:
a) zdolność do kontynuacji działalności,
b) wycena aktywów,
c) prezentacja rachunku zysków i strat.

2. Utrata wartości aktywów:
a) jak rozpoznać I zmierzyć utratę wartości?
b) identyfikacja i ocena przesłanek utraty wartości aktywów – przykłady przesłanek obligujących do przeprowadzenia testu na utratę wartości,
c) pomiar utraty wartości aktywów – jak wyznaczyć wartość użytkową aktywów?
d) organizacyjne aspekty identyfikacji i pomiaru utraty wartości – „kto ma to … robić?”

11:30 – 11:45 – przerwa kawowa
11:45 – 13:15 – Przemysław Kabalski

3. Weryfikacja i zmiana amortyzacji środków trwałych i aktywów niematerialnych:
a) co oznacza obowiązek corocznej weryfikacji amortyzacji według ustawy o rachunkowości i według MSR?
b) czy można/trzeba zmienić metodę amortyzacji w trakcie użytkowania środka trwałego?
c) jak ujmuje się zmiany w zakresie amortyzacji – zmiana szacunków, zmiana w polityce rachunkowości a może błąd?

4. Polityka rachunkowości firmy:
a) dlaczego szczególnie na dzień bilansowy warto przemyśleć politykę rachunkowości firmy?
b) ciekawe przykłady różnych polityk rachunkowości i ich skutków dla firmy.

13:15– 13:45 – lunch
13:45 – 15:00 – Piotr Woźniak

5. Rezerwy na zobowiązania:
a) jakie sytuacje i okoliczności występujące na dzień bilansowy zobowiązują do uznania rezerwy a jakie nie (postępowanie sądowe przeciwko firmie, pogorszenie perspektyw i oczekiwane w przyszłości koszty i straty, restrukturyzacja, zwroty produktów/towarów, naprawy gwarancyjne sprzedanych produktów/towarów itd.)?
b) jak oszacować wartość rezerwy?

15:00 – 15:15 – przerwa kawowa
15:15 – 16:30 – Piotr Woźniak

6. Odpisy aktualizujące należności:
a) jak wyznaczyć kwoty odpisów na należności od klientów?
b) porównananie częstego w praktyce uznaniowego sposób ustalania „procentów” odpisów z wytycznymi MSSF 9 polegającymi na opracowaniu tzw. „macierzy rezerw” na podstawie analizy kontrahentów i danych rzeczywistych z lat ubiegłych.

DZIEŃ II

Podatek VAT aktualne problemy związane z zamknięciem roku oraz planowane zmiany.

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 11:00 – Aneta Lech (Pożarowska)

1. Czynności opodatkowane, czynności zwolnione i czynności niepodlegające opodatkowaniu – zasady odliczeń:
a) współczynnik VAT,
b) prewspółczynnik VAT,
c) metoda alokacji podatku naliczonego,
d) kwalifikowalność VAT w przypadku dofinansowania ze środków publicznych,
e) rozliczenia podatku VAT w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego.

11:00 – 11:15 – przerwa kawowa
11:15 – 12:30 – Aneta Lech (Pożarowska)

2. Korekty roczne w VAT:
a) korekty nabyć,
b) korekty współczynnika odliczenia,
c) korekty dot. nieruchomości.

12:30 – 13:00 – lunch
13:00 – 14:15 – Iwona Biernat-Baran

3. Obowiązki ewidencyjne podatników VAT:
a) wystawienie faktury,
b) ujęcie w ewidencjach księgowych,
c) sporządzenie JPK_VAT,
d) JPK_VAT 2021/2022,
e) zmiany JPK 2021/2022,
f) nowa wersja struktury logicznej JPK,
g) kody GTU i oznaczenia proceduralne.

14:15 – 14:30 – przerwa kawowa
14:30 – 16:00 – Iwona Biernat-Baran

4. Faktury i korekty:
a) korekty in minus i in plus,
b) noty korygujące, duplikaty, dokumenty wewnętrzne.

5. Krajowy System e- Faktur (KSeF):
a) pojęcie i wzór faktury ustrukturyzowanej,
b) nowe obowiązki związane z fakturą ustrukturyzowaną (akceptacja odbiorcy, uwierzytelnianie faktur),
c) inne planowane zmiany w VAT.

DZIEŃ III

Podatki dochodowe aktualne problemy związane z zamknięciem roku oraz planowane zmiany.

8:30 – 9:00 – przerwa powitalna
9:00 – 10:30 – Marcin Pacyna

1. Przychody podatkowe CIT – ogólne zasady rozliczania przychodów na koniec roku podatkowego:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód, przychody zwolnione oraz wyłączone z opodatkowania,
c) określanie właściwego momentu powstania przychodu,
d) przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia),
e) przychody w przypadku refakturowania,
f) źródła przychodów (zyski kapitałowe, inne źródła).

2. Koszty podatkowe CIT – ogólne zasady rozliczania kosztów na koniec roku podatkowego:
a) rozliczanie kosztów w czasie – koszty bezpośrednie i pośrednie,
b) wpływ spóźnionego otrzymania dokumentów na rozliczenie roczne,
c) relacja między sprawozdaniem finansowym, a przyporządkowaniem kosztów podatkowych do właściwego roku,
d) rozliczenie kosztów wynagrodzeń i podobnych świadczeń na przełomie lat podatkowych.

10:30 – 10:45 – przerwa kawowa
10:45 – 12:15 – Marcin Pacyna

3. Przychody i koszty w CIT/PIT – kompleksowe zagadnienia wybrane związane z zamknięciem roku:
a) rozliczanie faktur korygujących na przełomie lat podatkowych. Korekty cen transferowych,
b) rozliczenie bonusów, rabatów oraz innych działań marketingowych,
c) odpisy aktualizujące, nieściągalne, umorzone i przedawnione należności oraz umorzone i przedawnione zobowiązania,
d) rozliczanie strat podatkowych z uwględnieniem źródeł przychodów oraz COVID-19,
e) podatek od nieruchomości komercyjnych,
f) koszty finansowania własnego (hipotetyczne odsetki) od dopłat i zysku przekazanego na kapitały.

4. Pierwsze rozliczenia roczne w spółkach komandytowych, jawnych oraz w przypadku CIT-estońskiego, w tym planowane zmiany:
a) pierwsze zamknięcie roku w spółkach komandytowych i jawnych, które stały się podatnikami CIT w 2021 roku,
b) deklaracje podatkowe dla podatników, którzy wybrali w 2021 r. opodatkowanie tzw. CIT estońskim (ryczałt od spółek),
c) Polski Ład – planowane zmiany w opodatkowaniu CIT estońskim.

12:15 – 12:45 – lunch
12:45 – 14:45 – Paweł Wójciak

5. NKUP (koszty niepodatkowe) – wybrane zagadnienia:
a) płatności powyżej 15 tys. zł (rozliczenia gotówkowe, biała lista, split payment),
b) koszty finansowania dłużnego i koszty usług niematerialnych,
c) samochody osobowe,
d) koszty reprezentacji i podobne,
e) pozostałe wybrane NKUP.

6. Ulgi i odliczenia:
a) ulga na złe długi,
b) ulga IP-BOX, w tym planowane zmiany wynikającego z Polskiego Ładu,
c) ulga B+R, w tym planowane zmiany wynikającego z Polskiego Ładu,
d) odliczenia darowizn, w tym rozwiązania anty-COVID,
e) odliczenia od podatku.

14:45 – 15:00 – przerwa kawowa
15:00 – 16:30 – Paweł Wójciak

7. Stawki podatkowe, formularze i najważniejsze obowiązki sprawozdawcze:
a) stawki podatkowe i zasady ich stosowania (5% dla IP-BOX, 9% dla wybranych podatników, 19%),
b) CIT-8 i załączniki – wybory wykazywane w zeznaniu rocznym (m.in. forma wpłacanych zaliczek, itp.),
c) obowiązki sprawozdawcze wynikające z powiązań (informacje TP-R, oświadczenia o cenach transferowych),
d) informacja o dokonanych wypłatach i pobranym podatku u źródła (IFT-2R), w tym rozwiązania anty-COVID,
e) roczne formularze wynikające z funkcji płatnika (PIT i CIT) – najważniejsze informacje,
f) ewentualne ulgi związane z COVID-19.

8. Polski Ład – planowane zmiany (wybrane zagadnienia):
a) wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę,
b) wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków,
c) jednoczesne korzystanie z ulgi IP-BOX i B+R,
d) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
e) ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
f) zmiany w rozliczeniach prywatnych.

Informacje organizacyjne

Cena: 2190 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranych dwóch dniach sympozjum: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w sympozjum
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

 

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć:
Dzień I 10:00-16:30
Dzień II 09:00-16:00
Dzień III 09:00-16:30

Miejsce zajęć:
CK ADN Browary Warszawskie
ul. Grzybowska 56
05-077 Warszawa

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

29-11-202101-12-2021Warszawa

Zaufali nam: