Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych

23 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników zajmujących się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorów projektów unijnych.

Program szkolenia

1. Podstawy udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE:
a) umocowanie prawne procedur udzielania zamówień publicznych:
– wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków – podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania,
– procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach PROW,
– procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach Interreg,
– wytyczne MSWiA dot. udzielania zamówień w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,
– wytyczne i instrukcje programowe oraz szczególne zapisy umowy o dofinansowanie projektu – rola i zakres obowiązywania,
b) fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:
– zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji,
– jawność i przejrzystość,
– proporcjonalność w zamówieniach publicznych,
– zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych,
– zasady efektywnego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.

2. Obszary szczególnego ryzyka w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście definicji nieprawidłowości:
a) jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego w kontekście szacowania wartości zamówienia:
– definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
– tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
– tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli,
– tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
– tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
– należyta staranność w procesie szacowania wartości zamówienia,
– szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków,
b) udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli:
– uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części,
– postępowanie z możliwością składania ofert częściowych,
– agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji,
– możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
c) zasada prymatu trybów przetargowych – przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe,
d) obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:
– zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ – ścieżka postępowania,
– zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy,
– wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą,
– obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu,
– obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł,
– zamówienia poniżej 20 tys. zł.,
e) opis przedmiotu zamówienia:
– jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
– opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań,
– jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne,
– zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
f) warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
– proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia,
– adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia,
– katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy,
g) kryteria oceny ofert:
– związek kryteriów z przedmiotem zamówienia,
– kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia,
– kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
– wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium,
h) ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:
– oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
– badanie rażąco niskiej ceny,
– obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
– przesłanki odrzucenia oferty,
– wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,
i) unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Umowa o zamówienie publiczne:
a) forma umowy i podstawa prawna zawarcia w zależności od wartości zamówienia,
b) treść umowy i termin zawarcia,
c) kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie,
d) zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy.

4. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:
a) definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego,
b) czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową,
c) skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków,
d) konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP,
e) błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
f) odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

23 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję