Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ oraz inne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp

14 06 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień, ale przede wszystkim praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kierowników jednostek sektora finansów publicznych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp, oraz pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorów wewnętrznych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

Program szkolenia

Moduł 1

1. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:
a) zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych,
b) prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,
c) pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.

2. Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień.

3. Szacowanie wartości zamówienia:
a) podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
b) agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego oraz definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
c) tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
d) tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
e) tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
f) tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
g) tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
h) metody obliczania wartości zamówienia,
i) źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
j) szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.

Moduł 2
Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy

1. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:
a) procedura udzielania zamówień podprogowych:
– tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€,
– opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”,
– kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować,
– efektywne formy upublicznienia zamówienia,
– zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert,
b) dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),
c) umowa w zamówieniach „podprogowych”:
– definicja umowy oraz podstawa prawna,
– forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,
– określenie praw i obowiązków stron,
– opis warunków wykonania umowy,
– dopuszczalność zmian umowy,
– określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
d) środki ochrony prawnej.

2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej, działalności kulturalnej, działalności oświatowej, rewitalizacji:
a) zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych,
b) zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie,
c) procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.

3. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.

4. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
a) wykaz usług o charakterze społecznym,
b) szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.,
c) procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.,
d) obowiązki zamawiającego w postępowaniu.

Moduł 3
Wewnętrzne procedury zamówień publicznych

1. Czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego.

2. Zasady konstruowania procedur.

3. Co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego.

4. Zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty.

5. Procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych.

6. Przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Moduł 4
Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przegląd najczęściej popełnianych błędów.

2. Odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

3. Odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

14 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję