Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€

27 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:
• kierowników jednostek sektora finansów publicznych,
• pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe),
• pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej, w tym również audytorów wewnętrznych oraz pracowników kontroli wewnętrznej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie teoretycznych zagadnień, ale przede wszystkim praktycznych doświadczeń i rozwiązań w zakresie wydatkowania środków o wartości nieprzekraczającej 30 tys. € oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp. Bardzo istotnym zagadnieniem dotyczącym zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy jest posiadanie przez zamawiającego procedur udzielania zamówień umożliwiających racjonalne i efektywne dokonywania zakupów. Dlatego w sposób szczególny zostaną przedstawione zasady tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur z uwzględnieniem najciekawszych procedur stosowanych przez zamawiających.

Program szkolenia

Moduł 1
1. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy:
a) zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania jako fundament zamówień publicznych,
b) prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych,
c) pozostałe zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych.

2. Planowanie zamówień publicznych – zasady sporządzania rocznego planu zamówień.

3. Szacowanie wartości zamówienia:
a) podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia,
b) agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego oraz definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
c) tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług,
d) tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego,
e) tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych,
f) tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić),
g) tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców,
h) metody obliczania wartości zamówienia,
i) źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia,
j) szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.

Moduł 2
Procedury udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy

1. Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. €:
a) procedura udzielania zamówień podprogowych:
• tryby udzielania zamówień poniżej 30 tys.€,
• opis przedmiotu zamówienia – jakie zasady stosujemy w zamówieniach „podprogowych”,
• kryteria oceny ofert oraz warunki udziału wykonawców w postępowaniu – kiedy i jakie zasady wynikające z Pzp warto zastosować,
• efektywne formy upublicznienia zamówienia,
• zasady dot. unieważnienia postępowania, wykluczenia wykonawcy oraz odrzucania ofert.
b) dokumentowanie postępowania (szacowanie wartości, wybór wykonawcy),
c) umowa w zamówieniach „podprogowych”:
• definicja umowy oraz podstawa prawna,
• forma umowa o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna,
• określenie praw i obowiązków stron,
• opis warunków wykonania umowy,
• dopuszczalność zmian umowy,
• określenie zakresu odpowiedzialności stron umowy.
d) środki ochrony prawnej.

2. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy do wartości nieprzekraczającej progów unijnych w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej, działalności kulturalnej, działalności oświatowej, rewitalizacji:
a) zakres przedmiotowy zamówień wyłączonych.
b) zakres podmiotowy – kogo może dotyczyć wyłączenie.
c) procedury szczególne dla zamówień wyłączonych wynikające z odrębnych przepisów.

3. Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – zasady dot. stosowania art. 4 ustawy Pzp.

4. Uproszczone zamówienia publiczne w zakresie usług społecznych:
a) Wykaz usług o charakterze społecznym.
b) Szczególna – uproszczona procedura dla usług społecznych dla zamówień poniżej 750 tys.€.
c) Procedura usług społecznych o wartości powyżej 750 tys.€.
d) Obowiązki zamawiającego w postępowaniu.

Moduł 3
Wewnętrzne procedury zamówień publicznych

1. Czy istnieje obowiązek posiadania wewnętrznych procedur – określenie podstawy oraz otoczenia prawnego.

2. Zasady konstruowania procedur.

3. Co procedury winny zawierać – zakres niezbędny z punktu widzenia prawa oraz wewnętrznych potrzeb zamawiającego.

4. Zapytania ofertowe, ogłoszenia – a może coś jeszcze, czyli jak dotrzeć do najkorzystniejszej oferty.

5. Procedura wyboru i oceny ofert dla zamówień wyłączonych.

6. Przedstawienie i omówienie przykładowych regulaminów udzielania zamówień publicznych.

Moduł 4
Nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przegląd najczęściej popełnianych błędów.

2. Odpowiedzialność i skutki z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

3. Odpowiedzialność i skutki w przypadku projektów unijnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

27 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję