Zamówienia publiczne w 2021 – zmiany wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zamówienia publiczne w 2021 – zmiany wynikające z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

30 08 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień koordynacją, organizacją oraz realizacją zamówień publicznych, członków komisji przetargowych, jak również kierowników instytucji.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. zamówień publicznych

Cel szkolenia

W styczniu 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, modyfikująca w stosunku do poprzednich przepisów, proces przygotowania i udzielenia zamówienia publicznego. Zmiana ustawy o zamówieniach publicznych podyktowana jest dążeniem do wyeliminowania głównych problemów występujących na rynku zamówień publicznych oraz pełnego wdrożenia dyrektyw unijnych. Nowa ustawa ma doprowadzić m.in. do podniesienia konkurencyjności rynku, podniesienia efektywności udzielania zamówień, zwiększenia udziału sektora MŚP w rynku zamówień publicznych, wzmocnienia pozycji wykonawców względem zamawiających, poprawienia możliwości odwoływania się wykonawców do KIO, zwiększenia efektywności systemu kontroli. Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej kluczowych zmian w prawie zamówień publicznych, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 roku

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematyki zamówień publicznych:
a) ustawa Prawo zamówień publicznych w systemie finansów publicznych,
b) powielenie zasady z zakresu finansów publicznych – dokonywania zakupu z uzyskaniem najlepszych efektów z danych nakładów,
c) systematyka nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zakres przedmiotowy obowiązywania ustawy:
a) progi kwotowe i związane z nimi procedury udzielania zamówień,
b) zamówienia o charakterze mieszanym – nowe zasady łączenia różnych zamówień,
c) zamówienia całkowicie lub częściowo wyłączone spod rządów ustawy.

3. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
a) plan postępowań,
b) analiza potrzeb zamawiającego,
c) konflikt interesów,
d) nowości w zakresie komunikowania się z wykonawcą w tym komunikacja ustna,
e) opis przedmiotu zamówienia,
f) określenie wartości szacunkowej zamówienia i dzielenie zamówienia na części,
g) wybór trybu postępowania,
h) specyfikacja istotnych warunków zamówienia i opis potrzeb i wymagań w tym udostępnianie, wyjaśnienia oraz zasady zmiany,
i) informowanie Prezesa UZP o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do postępowania.

4. Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu:
a) warunki podmiotowe udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające ich spełnienie,
b) podmiotowe środki dowodowe,
c) przedmiotowe środki dowodowe,
d) uzupełnianie dokumentów,
e) wykluczenie wykonawcy z postępowania – przyczyny i dokumentowanie wykluczenia,
f) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

5. Tryby postępowania:
a) ogłoszenia i zaproszenia,
b) terminy,
c) wadium,
d) kwalifikacja wykonawców,
e) negocjacje,
f) nowe czynności w procedurach przetargowych z podziałem na zamówienia poniżej i powyżej progów unijnych w tym tryb podstawowy,
g) nowe zasady dotyczące zamówień na usługi społeczne,
h) tryby niekonkurencyjne (negocjacje bez ogłoszenia oraz zmówienia z wolnej ręki).

6. Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) definicja oferty, forma oferty, treść oferty, oferta częściowa,
b) termin złożenia oferty,
c) termin związania ofertą,
d) otwarcie ofert,
e) oczywista omyłka pisarska, omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny oferty,
f) odrzucenie oferty,
g) rażąco niska cena,
h) kryteria oceny ofert,
i) zawiadomienie o wyniku postępowania,
j) unieważnienie postępowania,
k) zawarcie umowy,
l) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

7. Umowy o zamówienia publiczne – cechy szczególne wynikające z PZP:
a) forma umowy,
b) okres, na jaki można zawrzeć umowę,
c) zmiany umowy,
d) szczególny przypadek odstąpienia od umowy,
e) unieważnienie umowy,
f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 
– jednej osoby: 440 zł
– dwóch i więcej osób – 390 zł/ osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10.00 – 15.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie online »

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

30 08 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję