Zarządzanie płynnością finansową

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Zarządzanie płynnością finansową

27 04 2021 - 28 04 2021 - Poznań
11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita – od wielu lat związany z Instytutem Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współpracownik firmy konsultingowej, autor wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji. Autor wycen spółek na potrzeby przekształceń własnościowych oraz Sądu Gospodarczego. Ukończył University of Limerick (Irlandia), Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Cel szkolenia

Po szkoleniu uczestnik powinien mieć wiedzę i umiejętności w zakresie:
• pomiaru płynności finansowej w ujęciu statycznym i w ujęciu dynamicznym na podstawie informacji ze sprawozdań finansowych,
• wpływu decyzji podejmowanych w różnych obszarach (np. sprzedaż, marketing, zaopatrzenie) na płynność finansową całej firmy,
• rozumienia kategorii ekonomicznych, takich jak wpływy, wydatki, koszty, przychody,
• doskonałej interpretacji i rozumienia kapitału pracującego (obrotowego) netto i jego komponentów,
• sterowania płynnością finansową w praktyce,
• zarządzania zapasami, należnościami oraz zobowiązaniami,
• oceny kosztu kredytu handlowego (kredytu kupieckiego),
• planowania finansowego jako instrumentu zarządzania płynnością.

Adresaci szkolenia

Pracownicy różnych działów, którzy potrzebują w sposób zintegrowany spojrzeć na problematykę zarządzania płynnością finansową i kapitałem obrotowym (pracującym) netto i rozumieć związki decyzji podejmowanych na różnych poziomach struktury organizacyjnej firmy na płynność finansową i kapitał obrotowy netto.

Metodyka

Interaktywne omówienie każdego zagadnienia (punktu w programie) dające niezbędną wiedzę do zadań i symulacji. Wspólne rozwiązywanie postawionych problemów oraz liczne przykłady praktyczne, zadania, ćwiczenia, studia przypadków z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Program

I. Pomiar i analiza płynności finansowej w praktyce

1. Istota płynności finansowej:
a) trzy aspekty płynności finansowej,
b) nadwyżka płynności i niedobór płynności,
c) związki płynności z rentownością firmy d) płynność przedsiębiorstwa w kontekście wartości spółki,
e) płynność a upadłość i bankructwo firmy – jak zmierzyć w kontekście prawa upadłościowego i jak przewidzieć w praktyce.

2. Praktyczna analiza najważniejszych kategorii ekonomicznych na potrzeby badania płynności:
a) wpływy a wydatki,
b) koszty a przychody,
c) zysk księgowy a przepływy pieniężne.

3. Sprawozdanie finansowe i jego struktura – jaka jest treść znaczeniowa poszczególnych elementów sprawozdania finansowego i jak są ze sobą powiązane z punktu widzenia analizy płynności finansowej:
a) istota bilansu i zasady jego konstrukcji – relacje między majątkiem i źródłami jego finansowania w ocenie płynności,
b) budowa rachunku zysków i strat – jak ustalać wyniki finansowe przedsiębiorstwa w różnych segmentach działalności,
c) rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym),
d) wskaźnikowa ocena rentowności, płynności i sprawności działania firmy.

4. Pomiar i ocena płynności finansowej:
a) cash flow – jak oceniać funkcjonowanie firmy w ujęciu pieniężnym (gotówkowym),
b) statyczna analiza płynności finansowej:
• wskaźniki bieżącej płynności finansowej,
• wskaźniki szybkiej płynności finansowej,
• wskaźniki natychmiastowej (gotówkowej) płynności finansowej.
c) dynamiczne wskaźniki płynności finansowej:
• wskaźniki wystarczalności pieniężnej,
• wskaźniki wydajności pieniężnej.
d) ocena płynności finansowej na podstawie struktury rachunku przepływów pieniężnych – w jaki sposób oceniać trzy segmenty biznesu z punktu widzenia płynności:
• segment działalności operacyjnej
• segment działalności inwestycyjnej
• segment działalności finansowej

II. Pogłębione analizy i metody zarządzania płynnością

1. Kapitał obrotowy netto i zarządzanie kapitałem obrotowym:
a) pojęcie kapitału pracującego netto,
b) komponenty kapitału pracującego netto (analiza zapasów, należności, zobowiązań),
c) wpływ zamrażania pieniędzy w kapitale obrotowym netto na płynność firmy i cash flow
d) szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto,
e) optymalne zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto,
f) strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto (agresywna, konserwatywna, umiarkowana) – jak sterować zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto?

2. Cykl konwersji gotówki w firmie (cash conversion cycle):
a) istota cyklu obiegu pieniądza w przedsiębiorstwie,
b) rotacja zapasów,
c) cykl inkasa należności (DSO),
d) cykl spłaty zobowiązań,
e) analiza efektywności gospodarowania majątkiem w firmie – jak ocenić gospodarowanie należnościami, zapasami oraz zobowiązaniami krótkoterminowymi,
f) problemy praktyczne szacowania cyklu konwersji gotówki.

3. Zarządzanie kluczowymi determinantami płynności:
a) metody zarządzania zapasami,
b) sterowanie należnościami,
c) polityka spłaty zobowiązań,
d) prognozowanie należności,
e) budżetowanie gotówki w firmie (preliminowanie przepływów pieniężnych),
f) zarządzanie środkami pieniężnymi.

4. Zarządzanie kredytem kupieckim (handlowym):
a) istota kredytu kupieckiego,
b) szacowanie kosztu kredytu kupieckiego w ujęciu nominalnym i realnym,
c) koszt rezygnacji ze skonta przy kredycie kupieckim,
d) ocena zmiany polityki udzielania kredytu kupieckiego,
e) metody analizy ryzyka kredytowego i oceny kontrahenta.

III. Planowanie finansowe w zarządzaniu płynnością w praktyce

1. Sporządzanie planu wpływów i wydatków.

2. Sporządzanie bilansu pro forma.

3. Prognozowanie wyniku finansowego.

4. Planowanie zapotrzebowania na gotówkę.

5. Monitorowanie przepływów pieniężnych w firmie.

6. Tworzenie budżetów finansowych, które determinują stan środków pieniężnych.

7. Budżetowanie gotówki w firmie (preliminowanie przepływów pieniężnych).

8. Tworzenie całościowego planu finansowego w MS Excel.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:00 – 14:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

27 04 2021 - 28 04 2021 - Poznań
11 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję