Zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania jako element ładu korporacyjnego

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Gruntowną wiedzę z zakresu funkcjonowania i organizowania ładu korporacyjnego. Na szkoleniu zostanie dokładnie zaprezentowane i omówione wszystkie dziesięć domen ładu korporacyjnego w skład których wchodzą:
• Organizacja i struktura organizacyjna
• Relacje z udziałowcami
• Organ zarządzający / Organ nadzorujący
• Polityka wynagrodzeń / Polityka informacyjna
• Działalność promocyjna i relacje z Klientami
• Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne
• Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym
• Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko Klienta

Adresaci szkolenia

• Osoby odpowiedzialne za ryzyko operacyjne oraz ciągłość działania w organizacji
• Członkowie Zarządów oraz Rad Nadzorczych
• Osoby odpowiedzialne za obszar sprawozdawczości zarządczej

Program

BLOK I – wykład

1. Znaczenie i rola ładu korporacyjnego.
2. Zasady ładu korporacyjnego zgodnie z wymaganiami Komisji Nadzoru Finansowego:
a) organizacja i struktura organizacyjna,
b) relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej,
c) organ zarządzający,
d) organ nadzorujący,
e) polityka wynagradzania,
f) polityka informacyjna,
g) działalność promocyjna i relacje z klientami,
h) kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne,
i) wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.
3. Elementy ładu korporacyjnego według standardu IIA (Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych).

BLOK II – wykład, ćwiczenia

4. Zarządzanie ryzykiem w ładzie korporacyjnym:
a) strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym,
b) środowisko wewnętrzne,
c) identyfikacja ryzyka,
d) ocena ryzyka,
e) przeciwdziałanie ryzyku,
f) kontrola,
g) monitorowanie,
h) raportowanie i przejrzystość działania.
5. Zarządzanie ciągłością działania w ładzie korporacyjnym:
a) polityka zarządzania ciągłością działania,
b) struktura i odpowiedzialności,
c) dokumentacja systemu zarządzania ciągłością działania,
d) przegląd i utrzymanie systemu zarządzania ciągłością działania.
6. Opracowanie i budowa struktur ładu korporacyjnego w organizacji.

BLOK III – wykład

7. Case study – Klient, informacje, ryzyko.

Korzyści dla binzesu

• Spełnienie wymagań prawnych (m.in. sektorowych, nadzorcy rynku czy dotyczących ochrony Infrastruktury Krytycznej)
•  Zwiększenie zaufania Klientów, partnerów biznesowych i interesariuszy organizacji
•  Zwiększenie konkurencyjności poprzez przygotowanie organizacji do wdrożenia międzynarodowej normy ISO 22301 dotyczącej zarządzania ciągłością działania
• Zminimalizowanie potencjalnych strat wynikających z przerwania krytycznych procesów biznesowych
• Rozpoznanie podatności organizacji
• Minimalizowanie ryzyka (poniesionych strat) poprzez wprowadzenie zabezpieczeń minimalizujących ryzyko
• Utrzymywanie organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie realizowanych procesów w sytuacji kryzysowej
• Sprawdzenie efektywności rzeczywistej mobilizacji personelu i zasobów w wybranych lokalizacjach

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25, w Warszawie

Informacje:  
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

08-11-202109-11-2021Warszawa

Zaufali nam: