Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE w podmiotach sektora finansów publicznych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętność poprawnego prowadzenia ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE

Program szkolenia

1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE.

2. Regulacje wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostkach realizujących projekty finansowane z UE:
a) polityka rachunkowości,
b) dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, regulamin wynagradzania),
c) plan kont.

3. Zasady ewidencji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych:
a) wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie,
b) wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych,
c) wyodrębniona ewidencja kosztów,
d) odpowiedni Kod Księgowy.

4. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.

5. Kwalifikowalność wydatków.

6. Wkład własny – rodzaje i ewidencja.

7. Koszty pośrednie i zasady ich ewidencji w projektach współfinansowanych ze środków UE.

8. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego:
a) kontrole projektów na miejscu,
b) kontrole na zakończenie realizacji projektu,
c) kontrole w okresie trwałości projektu.

9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-11-2021Warszawa
10-12-2021Warszawa

Zaufali nam: