Zaszłości inwestycyjne w praktyce przedsiębiorstw sieciowych – kompleksowe kompendium rozstrzygania żądań finansowych właścicieli nieruchomości obciążonych urządzeniami sieciowymi – najnowsze orzecznictwo i stan prawny na 2021 rok

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1790 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

1. Wiadomości wprowadzające.

2. Umiejętność ustalenia, czy w odniesieniu do konkretnego urządzenia sieciowego przedsiębiorstwo dysponuje jakimkolwiek tytułem prawnym:
a) istnienie tytułów umownych ( dobrowolnych ) oraz przymusowych,
b) odniesienie okresu zrealizowania inwestycji liniowej do roszczeń finansowych właścicieli gruntów .

3. Różnorodność roszczeń związanych z posadowieniem urządzeń sieciowych na cudzych gruntach:
a) z punktu interesów przedsiębiorstwa i właścicieli nieruchomości,
b) kwestia dopuszczalności roszczeń związanych z urządzeniami na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste,
c) zasadniczy podział roszczeń na majątkowe i niemajątkowe,
d) roszczenia właścicieli gruntów, a bezpieczeństwo i stabilność ekonomiczna przedsiębiorstwa oraz niezawodność świadczonych przez niego usług sieciowych ( nieutrudniony dostęp do urządzeń).

4. Umiejętność właściwej kwalifikacji danego roszczenia zarówno przez właściciela gruntów jak i przedsiębiorstwo sieciowe:
a) prawidłowa ocena realności danego żądania,
b) możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej,
c) dokumentacje przebiegu inwestycji, a dostęp do informacji publicznej przez właścicieli gruntów w aspekcie realnych spraw sądowych o zapłatę.

5. Podstawy prowadzące do uznania finansowych roszczeń właścicieli nieruchomości w stosunku do przedsiębiorstwa sieciowego za bezzasadne:
a) wskazanie i analiza poszczególnych takich sytuacji.

6. Problematyka związana z wykazaniem prawa własności przedsiębiorstw sieciowych do konkretnych urządzeń sieciowych posadowionych na cudzych gruntach:
a) zachodzące zależności pomiędzy własnością urządzeń a techniką obrony każdej z grup właścicieli,
b) trudności związane z wykazaniem własności w zależności od dawności inwestycji sieciowej.

7. Problematyka związana z przedawnieniem roszczeń majątkowych w świetle interesów przedsiębiorstwa i właściciela gruntu:
a) konsekwencje dla każdego z właścicieli związane z realnością przyjęcia przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu i techniki zapobiegania temu,
b) złożoność kwestii przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,
c) przedawnienie roszczeń odszkodowawczych.

8. Legitymacja czynna umożliwiająca dochodzenie roszczeń przez:
a) właściciela gruntu (technika wykazywania przez niego swoich uprawnień),
b) czy istnieje możliwość cesji i dziedziczenia wierzytelności związanej z posadowieniem urządzeń na cudzym gruncie,
c) istota wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe tytułu własności do posadowionego urządzenia.

9. Równoważenie interesów pomiędzy właścicielem urządzeń i gruntu podczas prowadzonych negocjacji:
a) negocjacje a mediacje,
b) konsekwencje prowadzenia negocjacji w formie ustnej oraz pisemnej,
c) termin do zajęcia stanowiska co do żądań finansowych właścicieli nieruchomości,
d) proponowana procedura prowadzenia negocjacji i jej prawidłowego dokumentowania,
e) prawidłowe oznaczenie płaszczyzny podmiotowej i przedmiotowej prowadzonych negocjacji (etapu postępowania przedsądowego).

10. Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia (odszkodowania) z tytułu posadowienia urządzeń na cudzym gruncie (rzeczywiste aspekty):
a) sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
b) umiejętność równoważenia interesów obu stron,
c) ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
d) przedstawienie i analiza najnowszych aktów, na których opierają się rzeczoznawcy przy szacowaniu wysokości wynagrodzenia (ustawa, rozporządzenie wykonawcze, standardy zawodowe),
e) praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
f) elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń oraz gruntu,
g) problematyka związana z brakiem ustawowej regulacji stosowanych w obrocie pojęć pasów: eksploatacyjnych ((technologicznych), służebności przesyłu, negatywnego oddziaływania oraz stref ochronnych, kontrolowanych,
h) sposoby obliczania powierzchni poszczególnych pasów i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia,
i) technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.

11. Najnowsze sposoby interpretacji możliwości zasiedzenia służebności przesyłu:
a) problematyka dopuszczalności zasiedzenia na prawie użytkowania wieczystego ,
b) możliwość zasiedzenia służebności na gruntach państwowych,
c) techniki doliczania okresów posiadania poprzedników prawnych przedsiębiorstw sieciowych,
d) od kiedy faktycznie liczy się bieg zasiedzenia,
e) niejednoznaczność pojęcia widoczności na gruncie urządzeń sieciowych.

12. Sytuacje w których nie jest dopuszczalne zasiedzenie służebności przesyłu:
a) wszechstronna analiza poszczególnych przypadków.

13. Praktyczna analiza problematyki zasiedzenia służebności:
a) problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska), jakie zachowania właściciela gruntu uniemożliwiają zasiedzenie przez przedsiębiorstwo,
b) dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia), problematyka związana z obowiązkiem i trudnością we wskazaniu nieruchomości władnącej,
c) zakres, w jakim następuje zasiedzenie służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu,
d) wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe,
e) techniki i konsekwencje podniesienia zarzutu zasiedzenia służebności w postępowaniu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu,
f) konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów, zwłaszcza w aspekcie żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i odszkodowanie,
g) właściwe rozwiązanie kwestii istnienia dobrej i złej wiary oraz na kim faktycznie ciąży obowiązek wykazania tego,
h) analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią) obrony przed zarzutami złej wiary,
i) zwrócenie uwagi na różne określenia długości terminu związane z dobrą i złą wiarą w zależności od daty zasiedzenia służebności,
j) od kiedy prawidłowo należy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia,
k) sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”,
l) umiejętność zaliczania (a zwłaszcza wykazywania) do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
m) techniki obliczania okresy niezbędnego do uzyskania zasiedzenia,
n) trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
o) wpływ modernizacji linii (w aspekcie materiałowym i przebiegu w terenie) w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.

14. Praktyczne aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu:
a) właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu),
b) kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia,
c) możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń,
d) wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice),
e) wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę.

15. Problematyka eksmisji z nieruchomości – rozebrania posadowionych urządzeń energetycznych oraz żądań nakazania przebudowy sieci w granicach działki.

16. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń.

Informacje organizacyjne

Cena: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

13-12-202114-12-2021Warszawa

Zaufali nam: